ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ระยะเวลา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระยะเวลา-, *ระยะเวลา*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
investment horizon(n) ระยะเวลาในการลงทุน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยะเวลา(n) period of time, See also: session, Syn. ช่วงเวลา, Example: การติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระยะเวลาก่อนหลังตามความจำเป็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภายระยะเวลา เช่น ในภายหน้า จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง.
มาตราระยะเวลาการออกเสียงสระสั้นยาว สระสั้น ๑ มาตรา สระยาว ๒ มาตรา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
period of timeระยะเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quantity of an estateระยะเวลาครอบครองที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
term of officeระยะเวลาดำรงตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
period of conceptionระยะเวลาตั้งครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
period of gestationระยะเวลาตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adoption probationary periodระยะเวลาทดลองเลี้ยงดูเด็กที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding termระยะเวลาที่เหลือหลังสำเร็จประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
length of absenceระยะเวลาที่ไม่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
average duration per caseระยะเวลาป่วยโดยเฉลี่ยต่อราย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean length of educationระยะเวลาศึกษาโดยเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Down Timeระยะเวลาที่การปฏิบัติงานในทะเล, ระยะเวลาที่การปฏิบัติงานในทะเล, Example: ระยะเวลาที่การปฏิบัติงานในทะเลไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องมาจากสภาพอากาศผิดปรกติหรือจากสาเหตุอื่นๆ [ปิโตรเลี่ยม]
Biological half-lifeครึ่งชีวิตทางชีวภาพ, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีในเนื้อเยื่อ อวัยวะ หรือร่างกายลดลงครึ่งหนึ่ง อันเนื่องมาจากกระบวนการทางชีวภาพ [นิวเคลียร์]
Effective half-lifeครึ่งชีวิตยังผล, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี และ กระบวนการทางชีวภาพ [นิวเคลียร์]
Residence timeเวลาคงอยู่, ระยะเวลาที่วัสดุกัมมันตรังสียังคงเหลืออยู่ในบรรยากาศภายหลังการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ มักระบุเป็น “ครึ่งเวลา(half-time)” เนื่องจากไม่อาจทราบระยะเวลาแท้จริงที่วัสดุกัมมันตรังสีนั้นจะหมดไปจากบรรยากาศ [นิวเคลียร์]
Radiological half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น, Example: [นิวเคลียร์]
Radioactive half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น [นิวเคลียร์]
Half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น [นิวเคลียร์]
Bleeding timeระยะเวลาการแข็งตัวของเลือด [TU Subject Heading]
Length of stayระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Prothrombin timeระยะเวลาโปรธร็อมบิน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระยะเวลา[rayawēlā] (n) EN: period ; period of time ; duration ; space of time  FR: durée [f] ; période [f] ; intervalle [m] ; temps [m]
ระยะเวลา ...[rayawēlā ...] (n, exp) EN: for a period of … ; during the time … ; during the period ...  FR: pour une durée de ... ; pour une période de ...
ระยะเวลาการให้สินเชื่อ[rayawēlā kān hai sincheūa] (n, exp) EN: credit period
ระยะเวลาชำระเงิน[rayawēlā chamra ngoen] (n, exp) EN: term of payment
ระยะเวลาที่ใช้ในการบิน[rayawēlā thī chai nai kānbin] (xp) EN: flight time  FR: durée de vol [f]
ระยะเวลาปลอดหนี้[rayawēlā pløt nī] (n, exp) EN: grace period
ระยะเวลารอคอย[rayawēlā røkhøi] (n, exp) EN: lead time
ระยะเวลารับประกัน[rayawēlā rapprakan] (n, exp) EN: period of guarantee  FR: période de garantie [f]
ระยะเวลาสัญญา[rayawēlā sanyā] (n, exp) EN: duration of contract  FR: durée du contrat [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absence(n) ช่วงเวลาที่ไม่อยู่, See also: ระยะเวลาที่ไม่อยู่
administration(n) ระยะเวลาการบริหารงาน (ด้านการเมือง)
brevity(n) ระยะเวลาสั้นๆ, Syn. transience;
calendar month(n) ระยะเวลาหนึ่งเดือนตามปฏิทิน, Syn. month
calendar year(n) ระยะเวลาหนึ่งปีตามปฏิทิน, See also: ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึง 31 ธันวาคมในปีเดียวกัน, Syn. civil year
continuance(n) ระยะเวลา, Syn. duration
credit(n) ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ
cycle(n) ระยะเวลายาวนาน
decade(n) ระยะเวลา 10 ปี
eon(n) ระยะเวลาทางธรณีวิทยาที่ประกอบด้วย 2 ยุคหรือมากกว่า, Syn. aeon, era

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence, Ant. presence, adequacy
adjournment(อะเจอร์น' เมินทฺ) n. การเลื่อน, ภาวะหรือระยะเวลาที่เลื่อน, Syn. postponement
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
biennium(ไบเอน'เนียม) n. ระยะเวลา 2 ปี, See also: biennial n., adj. ระยะเวลา 2 ปี -pl. bienniums, biennia
bimestern. ระยะเวลา2เดือน, See also: bimestrial adj. ระยะเวลา2เดือน
blip(บลิพ) n. ตำแหน่งแสงบนจอเรดาร์ที่แสดงตำแหน่งวัตถุในรัศมีเรดาร์,เสียงสั้นที่ดังชัด,สัญลักษณ์,เสียงขาดหายไประหว่างรายการโทรทัศน์,การหยุดในระยะเวลาสั้น -v. สับสวิตช์ออกและเข้าอย่างรวดเร็ว,ลบคำหรือข้อความหรือเสียงที่ไม่ต้องการออก -S...
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน,อยู่ในภาวะที่ลำบาก
brevity(เบรฟ'วิที) n. ระยะเวลาที่สั้น,ความสั้นกะทัดรัด -S.briefness,conciseness
chiliadn. กลุ่มหนึ่งพัน,ระยะเวลาหนึ่งพันปี., See also: chiliadal, chiliadic adj.
coextend {coextendedv. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.

English-Thai: Nontri Dictionary
duration(n) ช่วงเวลา,ระยะเวลา,ความคงทน,ความต่อเนื่อง
little(n) สิ่งเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,ระยะเวลาสั้น
littleness(n) สิ่งเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,ระยะเวลาสั้น
period(n) สมัย,ยุค,ชั่วโมงเรียน,คาบ,เครื่องหมายมหัพภาค,ระยะเวลา
season(n) ฤดู,คราว,ช่วงเวลา,ระยะเวลา,เทศกาล
spell(n) เสน่ห์,ระยะเวลา,อาคม,เวทมนตร์,คาถา,คำสาป
tenancy(n) การเช่าอาศัย,การครอบครอง,สถานที่เช่า,ระยะเวลาเช่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accrual periodระยะเวลาสะสม
grace period(n) ระยะเวลาปลอดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น
half-life(n) ระยะเวลาที่กระบวนการชีวภาพในร่างกายใช้ในการขจัดปริมาณของสาร เช่น สารเสพติด ออกจากเนื้อเยื่อได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เข้าสู่ร่างกาย
reglementaryระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
一時[いちじ, ichiji] (n) ระยะเวลาหนึ่ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
長年[ながねん, naganen] TH: ระยะเวลานาน เป็นปี  EN: long time
期間[きかん, kikan] TH: ระยะเวลา  EN: term
二日[ふつか, futsuka] TH: ระยะเวลาสองวัน  EN: two days

German-Thai: Longdo Dictionary
bleibenอยู่ (ระยะเวลาสั้นกว่า wohnen)
Nachhallzeit(n) |die| ระยะเวลาที่ระดับความเข้มเสียงลดลง 60 เดซิเบล ในแต่ละความถี่
Ewigkeit(n) |die, pl. Ewigkeiten| นิรันดร, ระยะเวลาที่ยาวนานมากไม่รู้จบ, ชั่วกัลปาวสาน, ความไม่มีที่สิ้นสุด, ความไม่รู้จักตาย, ความอมตะ,

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top