ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รวบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รวบ-, *รวบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวบ(v) gather together, See also: collect (together), muster, Ant. แยก, Example: โรงเรียนมัธยมทุกโรงเรียนมีกฎให้นักเรียนหญิงที่ไว้ผมยาวต้องรวบผม, Thai Definition: ทำให้สิ่งหรือส่วนที่แยกกันรวมเข้า
รวบตัว(v) seize, See also: arrest, catch (a thief), capture, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารวบตัวผู้ต้องหา
รวบยอด(v) add up, See also: sum up, Example: พวกเราตั้งใจจะออกเที่ยวแต่เช้า ทำเวลาสำหรับเที่ยวรวบยอดสามรายการ
รวบยอด(adj) total, See also: all-inclusive, Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด, Example: ทัศนคติหลายอย่างเชื่อมโยงกับระบบความคิดรวบยอดทางเชาว์ปัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน
รวบรวม(v) compile, See also: gather, collect, accumulate, put together, amass, Syn. สะสม, เก็บ, Example: หอวรรณกรรมรวบรวมผลงานวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน, Thai Definition: นำสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเอามารวมกันได้มากๆ มารวมกันไว้
รวบรัด(adv) concisely, See also: as soon as possible, briefly, Example: การแก้ปัญหาต่างๆ สามารถทำได้อย่างรวบรัด, Thai Definition: อย่างสั้นเข้าเร็วเข้า
รวบรัด(v) shorten, See also: cut, curtail, abridge, be concise, take summary action, Example: ท่านรวบรัดเรื่องราวเพื่อให้จบลงเร็วๆ, Thai Definition: ทำให้สั้นเข้าให้เร็วเข้า
รวบอำนาจ(v) centralize (power, authority), Example: การปกครองในรูปของตำบลสหพันธ์จังหวัดจะต้องไม่รวบอำนาจสู่ศูนย์กลาง จนชุมชนรอบนอกสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง
รวบรัดตัดความ(v) shorten, See also: cut, curtail, abridge, be concise, take summary action, Syn. รวบรัด, Ant. ขยายความ, Thai Definition: ทำให้สั้นเข้าเพื่อให้จบเรื่องเร็ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รวบก. อาการที่เอาสิ่งต่าง ๆ เข้ามาไว้ด้วยกันให้เป็นฟ่อน เป็นมัด เป็นกลุ่ม เป็นกอง เป็นต้น, เอามือทั้ง ๒ ข้างหรือวงแขนโอบรัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าหาตัว เช่น รวบตัว รวบเอว รวบขา
รวบจับ เช่น ขโมยถูกตำรวจรวบ.
รวบยอดก. รวมยอดเงินครั้งสุดท้าย
รวบยอดรวมหลาย ๆ ครั้งเป็นคราวเดียวในครั้งหลังสุด เช่น กินรวบยอด.
รวบรวมก. นำสิ่งต่าง ๆ มารวมเข้าไว้ด้วยกัน เช่น รวบรวมข้าวของ รวบรวมเงิน รวบรวมหลักฐาน.
รวบรัดก. ทำให้สั้นเข้าให้เร็วเข้า เช่น พูดรวบรัด.
รวบหัวรวบหางก. รวบรัดให้สั้น, ทำให้เสร็จโดยเร็ว
รวบหัวรวบหางฉวยโอกาสเมื่อมีช่องทาง.
รวบอำนาจก. รวมอำนาจ เช่น รวบอำนาจมาไว้ส่วนกลาง รวบอำนาจมาไว้ที่คนคนเดียว.
กว้าน ๒รวบรวมซื้อจากที่ต่าง ๆ มาไว้เป็นจำนวนมาก เช่น กว้านสินค้ามากักตุนไว้ กว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวบ[rūap] (v) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate  FR: rassembler ; réunir ; ramasser
รวบ[rūap] (v) EN: arrest ; catch ; seize ; capture
รวบรวม[rūaprūam] (v) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise  FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
รวบรวม[rūaprūam] (adj) EN: compiled
รวบรวมกัน[rūaprūam kan] (v, exp) FR: rassembler
รวบรวมทุน[rūaprūam thun] (v, exp) FR: capitaliser
รวบรวมเงิน[rūaprūam ngoen] (v, exp) FR: thésauriser
รวบรวมได้[rūaprūam dāi] (v, exp) EN: garner
รวบอำนาจ[rūap amnāt] (v, exp) EN: arrogate power to oneself ; usurp power  FR: s'approprier le pouvoir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggregate(vt) รวบรวม, See also: รวมกัน
amass(vt) รวบรวม, See also: สะสม, Syn. gather, store up, collect together
amass(vi) รวบรวม
collect(vt) เก็บรวบรวม, See also: รวบรวม, Syn. gather, assemble, compile, convene, embody, garner
collect(vt) คุมสติ, See also: รวบรวมสติ, Syn. concentrate
compile(vt) รวบรวม, Syn. collect, gather, amass
congregate(vi) รวบรวม
congregate(vt) รวบรวม, Syn. collect, assemble
cumulate(vi) รวบรวม, Syn. accumulate, collect
cumulate(vt) รวบรวม, Syn. accumulate, collect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amass(อะแมส') vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เข้าด้วยกัน. amassable adj. -amasser ,
anthologise(แอนธอล' ละไจซ) vi.,vt. รวบรวมบทเขียนต่า'
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน,กลุ่มสิ่งของ,การรวบรวม,ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly
assemble(อะเซม'เบิล) vt. รวบรวม,ประชุม,รวมเข้า. -assembler n., Syn. combine, collect, Ant. disperse, separate แปล ภาษาแอสเซมบลี หมายถึงแปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง machine language เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ๆ ได้
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
character setชุดอักขระหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จัดรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ มีตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษต่าง ๆ เช่น เครื่องหมาย สระ วรรณยุกต์
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
cio(ซีไอโอ) ย่อมาจาก chief information officer หรือประธานฝ่ายสารสนเทศ งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
clip artแฟ้มภาพกฤตศิลป์หมายถึง ภาพที่ได้รับอนุญาตให้ตัดหรือคัดลอกมาใช้ได้ด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ (เช่น ใช้คำสั่ง cut หรือ copy) มีการนำมาเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ในงานพิมพ์ตั้งโต๊ะ (desktop publishing) หรืองานพิมพ์ต่าง ๆ ในชุดโปรแกรมสำเร็จที่ชื่อ Microsoft Office จะมี Microsoft clip gallery รวบรวมภาพไว้ให้เลือกมากมาย เพื่อให้คัดลอกไปใช้ในงานพิมพ์ได้ตามที่ต้องการ

English-Thai: Nontri Dictionary
accumulate(vi, vt) เก็บสะสม,รวบรวม,เพิ่มพูน,เพิ่มขึ้น
accumulation(n) การเก็บสะสม,การรวบรวม
agglomerate(vi) รวบรวม,จับเป็นก้อน,เกาะกัน,เก็บ
aggregate(vt) รวบรวม,สรุป,ไหลไปรวมกัน
aggregation(n) การรวบรวม,การรวมตัว,การรวมกลุ่ม
amass(vt) รวบรวม,รวมเป็นก้อน,สะสม
assemble(vi) ประชุม,มาชุมนุมกัน,รวบรวม
brevity(n) ความสั้น,การรวบรัด,การสรุป,การย่อความ
brief(adj) สั้น,กะทัดรัด,สรุป,รวบรัด,ย่อความ
brief(vt) ย่อความ,สรุป,รวบรัด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
集める[あつめる, atsumeru] TH: รวบรวม  EN: to collect
編集[へんしゅう, henshuu] TH: รวบรวม  EN: compilation

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top