ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยื่น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยื่น-, *ยื่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยื่นมือ(v) interfere, See also: intervene, Example: กลุ่มแสงเทียนยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส, Thai Definition: เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย, Notes: (สำนวน)
ยื่นมือ(v) stretch out one's hand, See also: hold out one's hand, reach out one's hand, Ant. หดมือ, Example: เขายื่นมือแตะแขนนางเบาๆ เป็นเชิงปลอบโยน, Thai Definition: ทำให้มือเคลื่อนออกไป
ยื่นเสนอ(v) submit, See also: offer, propose, present, Example: กองทุนต่างๆ ที่เขารวมเสนอมานั้น ไม่ยื่นเสนอว่าจะลงทุนอย่างไร
ยื่นคำขาด(v) deliver an ultimatum, See also: give someone an ultimatum, Example: ทหารยื่นคำขาดให้มีการเปลี่ยนตัวคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลอย่างน้อย 2 คน, Thai Definition: เสนอเงื่อนไขที่ไม่มีการต่อรอง
ยื่นคำร้อง(v) file a complaint, See also: file a petition, Example: เขาไปยื่นคำร้องกับงานบัณฑิตเพื่อขอเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์, Thai Definition: ยื่นคำขอต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง
ยื่นซองขาว(v) dismiss, See also: fire, expel, axe, discharge, sack, Syn. ไล่ออก, ให้ออก, Example: นายจ้างยื่นซองขาวให้พนักงานที่ทำผิดกฎของบริษัท, Thai Definition: ให้เงินเดือนเดือนสุดท้ายเพื่อแสดงความจำนงว่าให้ออกไปเสีย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยื่นก. กิริยาหรืออาการที่เหยียดหรือเหลื่อมลํ้าออกไป เช่น ยื่นมือ ยื่นซอง มุขยื่นออกจากตัวอาคาร
ยื่นเสนอ, ส่ง, มอบ, เช่น ยื่นเรื่องราว ยื่นบัญชี ยื่นฟ้อง
ยื่นโดยปริยายหมายถึงกิริยาของผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขาไม่ต้องการให้พูดให้ทำว่า ยื่นปาก ยื่นหน้า.
ยื่นว. เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คางยื่น พุงยื่น.
ยื่นจมูกก. เข้าไปสอดแทรกในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตน, เสือก.
ยื่นมือก. เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย, เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเป็นต้น.
ยื่นหมูยื่นแมวก. แลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน.
ยื่นแก้วให้วานรก. เอาของมีค่าให้แก่คนที่ไม่รู้จักค่าของสิ่งนั้น.
แก้ฟ้องยื่นคำให้การเป็นข้อต่อสู้คดีเพื่อแก้คำฟ้อง.
ตูดยื่นออกไป เช่น ปากตูด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exsertedยื่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prolapseยื่น, ย้อย, ยื่นย้อย, ปลิ้น, โผล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tenderยื่นคำเสนอ, การทำคำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entry a chargeยื่นฟ้อง (คดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
institute a caseยื่นฟ้องคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ptosedยื่นย้อย, ห้อยตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
invaginateยื่นเข้า, ม้วนเข้า, ตลบเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Luminal Surfaceยื่นออกมาจากผิวของรู [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยื่น[yeūn] (v) EN: jut out ; protrude ; bulge ; stick out ; project ; poke out ; poke into ; poke up  FR: avancer ; dépasser ; saillir ; sortir de
ยื่น[yeūn] (v) EN: submit ; present ; propose ; offer ; hand in ; file ; lodge ; deliver ; put forward ; bring forward ; raise  FR: présenter ; soumettre ; proposer ; déposer ; avancer ; remettre ; tendre
ยื่นข้อเสนอ[yeūn khøsanōe] (v, exp) EN: make a proposal  FR: faire une proposition ; formuler une proposition
ยื่นคำขาด[yeūn khamkhāt] (v, exp) EN: deliver an ultimatum ; give an ultimatum ; issue an ultimatum ; give one's final word ; give one's last word  FR: adresser un ultimatum ; envoyer un ultimatum ; lancer un ultimatum
ยื่นคำร้อง[yeūn khamrøng] (v, exp) EN: file a request ; file a complaint ; file a petition ; submit a request ; lodge a request ; file a motion  FR: présenter une requête ; pétitionner ; formuler une plainte
ยื่นคำร้องคัดค้าน[yeūn khamrøng khatkhān] (v, exp) EN: file an objection ; make a protest
ยื่นคำร้องเรียน[yeūn kham røngrīen] (v, exp) EN: file a complaint
ยื่นจมูก[yeūn jamūk] (v, exp) EN: poke one's nose into anothers' affairs ; meddle  FR: s'ingérer ; fouiner (péj.) ; fourrer son nez dans les affaires d'autrui
ยื่นซองขาว[yeūn søng khāo] (v, exp) EN: dismiss ; fire ; expel ; axe ; discharge ; sack ; give notice of discharge
ยื่นญัตติ[yeūn yatti] (v, exp) FR: faire une proposition ; formuler une proposition ; faire une motion

English-Thai: Longdo Dictionary
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), See also: Chinese ginger, krachai, Syn. lesser ginger
tonfa(n) พลองมือ เป็นอาวุธตระกูลโอกินาวะ มีส่วนยื่นออกมาใช้จับได้, See also: tuifa, Syn. tong fa

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appeal against(phrv) ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
apply to(phrv) สมัคร (งาน, เรียน) กับ, See also: ยื่นขอสมัครต่อ, Syn. make to
beetle(vi) ยื่นออกมา, See also: โผล่ออกมา, Syn. jut
bring before(phrv) ส่งไปเพื่อให้...ยอมอนุมัติ, See also: ยื่น, เสนอ, Syn. put before
encroach on(phrv) รุกล้ำ, See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก, Syn. encroach upon
encroach upon(phrv) รุกล้ำ, See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก, Syn. encroach on
file for(phrv) ยื่นเอกสารเพื่อ (ทางกฎหมาย)
extend(vi) ยื่น, See also: ยื่นออกไป, Syn. reach, spread, stretch
file(vt) ยื่นฟ้อง, See also: ฟ้องร้อง, ยื่นคำร้อง
give in(phrv) ยื่น, See also: เสนอ, นำไปคืน, Syn. give in to, deliver over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinal(แอค' ทินัล) adj. ซึ่งมีหนวดหรือส่วนยื่นหรือรังสี (having tentacles or rays)
appellee(แอพพะลี') n. ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา, Syn. defendant, respondent
appellor(อะเพล'เลอร์) n. ผู้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา
appendicle(อะเพน'ดิเคิล) n. ส่วนยื่นขนาดเล็ก -appendicular adj.
apse(แอพซฺ) n. ส่วนของอาคารที่เป็นมุขยื่นออกไป. -apsidal adj., Syn. projection
arista(อะริส'ทะ) n., (pl. -tae) ส่วนยื่นของเมล็ดข้าว, หนวดแมลง (prominent bristle)
belly(เบล'ลี) bellied,bellying,bellies} n. พุง,ท้อง,ช่องท้อง,กระเพาะ,มดลูก,ความอยากอาหาร,ส่วนภายใน,ส่วนยื่น,ส่วนหน้า vt.,vi. ยื่นออก, Syn. stomach
bill(บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด
bill of indictmentn. การฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อคณะลูกขุน
binary treeต้นไม้แบบทวิภาคโครงสร้างข้อมูล ที่แต่ละจุดต่อ (node) มีกิ่งยื่นออกไปได้ไม่เกินสองกิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
beetle(vt) ยื่นออก,โผล่ออก
beetling(adj) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา
extrude(vt) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา,ไหลออกมา,เล็ดลอดออกมา
file(vi) เดินเรียงแถว,ยื่นข้อเสนอ,ยื่นคำร้อง
hand(vt) จับ,จูง,ถือ,หิ้ว,พยุง,ส่งให้,มอบ,ยื่น
intrude(vt) บุกรุก,ก้าวร้าว,รบกวน,แย่ง,ยื่น,ก้าวก่าย
jut(n) สิ่งที่ยื่นออกไป
jut(vi) ยื่นออกไป,โผล่
outreach(vt) แผ่ออกไป,ยื่นออกไป
outstretched(adj) แผ่ออก,อ้า,กางออก,ยื่นออกไป,ขยายออก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
enter a pleaยื่นคำให้การ
quid pro quo(n) ยื่นหมูยื่นแมว, See also: what for what, give and take, Syn. a favour for a favour

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
許可申請[きょかしんせい, kyokashinsei] (n) ยื่นขออนุญาต
食み出す[はみだす, hamidasu] (vt) ยื่นออกมา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
渡す[わたす, watasu] TH: ยื่นให้
延ばす[のばす, nobasu] TH: ยื่น
広がる[ひろがる, hirogaru] TH: ยื่นออกไป  EN: to stretch

German-Thai: Longdo Dictionary
Glied(n) |das, pl. Glieder| ระยางค์, อวัยวะส่วนที่ยื่นออกมานอกร่างกาย, แขน ขา หรือ ปีก
reichen(vt) |reichte, hat gereicht| ส่งให้, มอบให้, ยื่น เช่น Kannst du bitte ein Buch meinem Freund in Thailand reichen? เธอช่วยมอบหนังสือเล่มหนึ่งให้แฟนฉันที่เมืองไทยได้ไหม, See also: Related: geben
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ใบยื่นคำร้อง เช่น Ich muß bald einen Antrag auf einen neuen Paß stellen. ฉันต้องยื่นขอพาสปอร์ตเล่มใหม่เร็วๆ นี้
einen Antrag auf etw. stellenยื่นคำร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, Syn. etw. beantragen

French-Thai: Longdo Dictionary
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top