ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มูลฝอย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มูลฝอย-, *มูลฝอย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลฝอย(n) waste, See also: rubbish, garbage, trash, refuse, corpse, remains, dung, droppings, Syn. ขยะมูลฝอย, สวะ, Example: มูลฝอยบางส่วนสามารถคัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ได้, Thai Definition: เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มูลฝอยน. เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว, หยากเยื่อ, กุมฝอย หรือ คุมฝอย ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infections wasteมูลฝอยติดเชื้อ, Example: ขยะมูลฝอยที่เป็นผลมาจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาล การตรวจวินิจฉัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การศึกษาวิจัยที่ดำเนินการทั้งในคนและสัตว์ ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีเชื้อโรค ได้แก่ ซากหรือชิ้นส่วนของคนหรือสัตว์ที่มาจากการผ่าตัด ชันสูตรศพ การใช้สัตว์ทดลองที่ทดลองเกี่ยวกับโรคติดต่อ วัสดุของมีคม หรือวัสดุที่ใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ การวิจัยในห้องปฏิบัติการซึ่งสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือดหรือสารน้ำจากร่างกายหรือวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต และขยะมูลฝอยอื่นๆทุกประเภทที่มาจากห้องติดเชื้อร้ายแรง ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายสูง [สิ่งแวดล้อม]
Garbageมูลฝอย, Example: มูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข [สิ่งแวดล้อม]
Wasteมูลฝอย, Example: เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใด ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น [สิ่งแวดล้อม]
Infectious Wasteมูลฝอยติดเชื้อ, Example: สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งมีส่วนประกอบหรือเจือปนด้วยสิ่งที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตมนุษย์ ได้แก่ เนื้อเยื่อ ชิ้นส่วนอวัยวะต่าง ๆ และสิ่งขับถ่ายหรือของเหลว จากร่างกายผู้ป่วย เลือดและผลิตภัณฑ์เลือด รวมทังสิ่งของหรือเครื่องใช้ที่สัมผัสกับผู้ป่วย ตลอดจนซากสัตว์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง ซึ่งถูกทิ้งออกจากสถานพยาบาล สถานประกอบการหรือสถานที่อื่นๆ [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มูลฝอย[mūnføi] (n) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings  FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garbage(การ์'บิจฺ) n. ขยะ,มูลฝอย,เศษสิ่งของ,สิ่งที่ไร้ค่า,ของเลว,การพูดปด,การพูดที่ไร้สาระ, Syn. refuge, rubbish
offal(ออ'เฟิล,ออฟ'เฟิล) n. เนื้อเน่า,ซากสัตว์,ขยะ,มูลฝอย,ของทิ้ง,เศษเล็กเศษน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
garbage(n) เศษอาหาร,เศษขยะ,ขยะมูลฝอย,สิ่งปฏิกูล
offal(n) เศษเล็กเศษน้อย,ของทิ้ง,ขยะมูลฝอย
raffle(n) ขยะมูลฝอย,ของเสีย,กาก
refuse(n) กาก,ขยะมูลฝอย,เดน,เศษ,ของเสีย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top