ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มอบ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มอบ-, *มอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอบ(v) fasten, See also: smoothen, Example: ฉันกับน้องช่วยกันมอบปากกระทงให้ดูเรียบร้อยสวยงาม, Thai Definition: ทำให้แน่นหรือให้เรียบด้วยการหุ้มหรือขลิบตามริม เช่น มอบปากกระทง
มอบ(v) give, See also: bestow, grant, hand out, Syn. ให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้, Example: นักโบราณคดีได้มอบทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งมีมากมายมหาศาลให้กับทางราชการ, Thai Definition: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
มอบ(n) muzzle, Example: พ่อสวมมอบที่ปากวัวไม่ให้มันเล็มต้นอ่อนของข้าวโพดในไร่ได้, Thai Definition: เครื่องสานสำหรับสวมปากม้าปากวัว
มอบตัว(v) surrender oneself, See also: give oneself up, hand (someone) over, Example: ตำรวจกดดันให้ผู้ต้องสงสัยมอบตัว, Thai Definition: ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุม
มอบให้(v) give, See also: bestow, grant, hand out, Syn. ให้, สละให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้, Example: ข้าพเจ้านำหนังสือจำนวน 5,000 เล่มมามอบให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน, Thai Definition: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อื่น
มอบหมาย(v) assign, See also: commit, entrust, Syn. มอบ, มอบหมายให้, มอบหมายงาน, มอบหน้าที่, Example: พ่อมอบหมายให้พี่ชายคนโตดูแลกิจการส่งออกทั้งหมด, Thai Definition: สั่งเสียให้หรือกำหนดให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มอบฉันทะ(v) authorize, See also: empower, give a proxy to, Ant. รับมอบฉันทะ, Example: เพื่อนมอบฉันทะให้ฉันไปลงทะเบียนแทน, Thai Definition: ไว้ธุระด้วยความวางใจ, ยินยอมให้ทำแทนโดยมีหลักฐาน
มอบอำนาจ(v) authorize, See also: assign authority, Syn. ให้อำนาจ, มอบสิทธิ์, Ant. รับมอบอำนาจ, Example: อธิการแต่ละแห่งอาจจะมอบอำนาจให้รองอธิการปฏิบัติราชการแทน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มอบก. เวนให้ เช่น มอบราชสมบัติ, สละให้ เช่น มอบกายถวายชีวิต มอบชีวิตเป็นราชพลี, ยกให้ เช่น มอบทรัพย์สมบัติ, ให้ไว้ เช่น มอบเงินให้เป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน.
มอบน. เครื่องสานสำหรับสวมปากวัวปากควายเพื่อกันไม่ให้กินต้นกล้าและสวมปากม้าเพื่อกันม้ากัด.
มอบก. ทำให้แน่นหรือให้เรียบด้วยการหุ้มหรือขลิบตามริม เช่น มอบปากกระทง.
มอบน. ไม้ที่ตีเป็นขอบตามแนวเพดานห้องทั้ง ๔ ด้านเพื่อให้ดูเรียบร้อยหรือเพื่อทับรอยต่อตอนมุมที่ฝาเรือน ๒ ด้านมาบรรจบกัน หรือไม้ที่ตีประกบด้านนอกของกราบเรือทั้ง ๒ ด้าน เรียกว่า ไม้มอบ.
มอบฉันทะก. มอบธุระไว้ด้วยความไว้วางใจ, ยินยอมให้ทำแทนโดยมีหลักฐาน, (กฎ) ดู มอบอำนาจ.มอบอำนาจ.
มอบตัวก. นำเด็กนักเรียนไปมอบให้อยู่ในความปกครองของโรงเรียน เช่น มอบตัวนักเรียน, ยอมตัวให้อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่เพื่อสู้คดี เช่น ผู้ร้ายเข้ามอบตัว.
มอบหมายก. กำชับสั่งเสีย เช่น มอบหมายการงาน, กะให้, กำหนดให้, เช่น มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนรับผิดชอบ.
มอบอำนาจก. มอบหมายให้มีอำนาจจัดการหรือทำการแทน.
ยก ๑มอบ เช่น ยกลูกสาวให้ ยกสมบัติให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entrustมอบหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vestมอบให้, มอบสิทธิให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vestedมอบให้อย่างเด็ดขาด, มอบให้อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
deposit the instrument of ratificationมอบสัตยาบันสารไว้กับตัวกลางหรือประเทศภาคีหนึ่งใดที่ตกลงกัน [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอบ[møp] (v) EN: award ; give ; confer ; grant ; bestow  FR: conférer ; décerner ; attribuer ; délivrer ; remettre
มอบ[møp] (v) EN: deliver ; hand in ; hand over ; turn over ; surrender  FR: livrer ; délivrer ; confier ; remettre ; se livrer
มอบฉันทะ[møpchantha] (v) EN: authorize ; empower ; give a proxy to
มอบตัว[møp tūa] (v, exp) EN: surrender oneself ; give oneself up ; hand (s.o.) over  FR: se rendre ; capituler
มอบบรรณาการแก่[møp bannākān kaē] (v, exp) EN: pay tribute to
มอบหมาย[møpmāi] (v) EN: assign ; commit ; entrust  FR: charger de ; confier
มอบอำนาจ[møp-amnāt] (v, exp) EN: authorize ; assign authority  FR: accréditer ; mandater
มอบให้[møp hai] (v, exp) EN: give ; bestow ; grant ; hand out  FR: attribuer ; conférer

English-Thai: Longdo Dictionary
emeritus(adj, n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
backorder(n, vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง
breach of trust(n) การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
principal(n) ผู้มอบฉันทะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accord(vt) ให้, See also: มอบ, ทำให้, Syn. grant, concede, bestlow
appoint(vt) มอบหมาย, See also: กำหนดหน้าที่, แต่งตั้ง, Syn. name, elect, select, designate
appoint(vi) มอบหมาย, See also: กำหนดหน้าที่, แต่งตั้ง
assign(vt) มอบหมาย, See also: สั่งงาน, Syn. appoint, authorize
authorize(vt) ให้อำนาจ, See also: มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, อนุญาต, Syn. empower, commission
award(vt) ให้รางวัล, See also: มอบรางวัล, ปูนบำเหน็จ, Syn. grant, give, confer
assign to(phrv) มอบหมายให้ (มักใช้รูป passive voice), See also: กำหนดให้
bequeath(vt) ยกมรดกให้, See also: มอบทรัพย์สินให้, Syn. will, leave
bestow on(phrv) มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้
bestow upon(phrv) มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
assign(อะไซนฺ') vt. กำหนด,มอบหมาย, นัด,ระบุ,จัดให้,มอบหมายให้,อ้างว่า,โอนสิทธิให้แก่. -vi. โอนทรัพย์สิน. -assigner, assignor n., Syn. designate, appoint, attribute
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
assignment(อะไซ'เมินทฺ) n. หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย,การบ้าน,การโอน (สิทธิทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ), Syn. duty, task, mission
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตัวแทน,ผู้รับมอบอำนาจ
attorney-in-factตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
authoris(z) e (ออ'เธอไรซ') มอบอำนาจ,แต่งตั้งมอบหมาย. -authoris (z) er n.
authorisation(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
authorization(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
award(อะวอร์ด') vt. ให้รางวัล,มอบให้,ตัดสิน

English-Thai: Nontri Dictionary
assign(vt) กำหนด,มอบหมาย,แต่งตั้ง,จัดให้
assignment(n) การกำหนด,การมอบหมาย,การแต่งตั้ง
authorize(vt) ให้อำนาจ,ให้สิทธิ์,อนุญาต,มอบอำนาจ,แต่งตั้ง,มอบหมาย
award(vt) ให้รางวัล,ตัดสิน,มอบรางวัล
bestow(vt) ให้,มอบรางวัลให้,สละให้
charge(vi) คิดราคา,กล่าวหา,ฟ้อง,บรรจุ,มอบหมาย,มอบให้ทำ
closeness(n) ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม,ความทึบ,ความอบอ้าว,ความลับ
commission(vt) แต่งตั้ง,มอบหมายให้ทำ,มอบอำนาจหน้าที่,สั่งการ
commit(vt) ทำผิด,มอบหมาย,มอบให้แก่,ให้คำมั่น
commitment(n) การทำผิด,การมอบหมาย,การมอบความไว้วางใจ,การให้คำมั่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
award to(vt) มอบให้
awarded to(vt) มอบให้
give a proxy to lawyerมอบฉันทะให้ทนายความ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
授ける[さずける, sazukeru] มอบให้, ให้(แบบนอบน้อม) (มักใช้กับการมอบรางวัล การให้ความรุ้)
依頼[いらい, irai] มอบหมายหน้าที่ให้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
委せる[まかせる, makaseru] TH: มอบหมายให้
奉る[たてまつる, tatematsuru] TH: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า)  EN: to offer
任す[まかす, makasu] TH: มอบหมาย  EN: to entrust
贈る[おくる, okuru] TH: มอบให้  EN: to give to
贈る[おくる, okuru] TH: มอบรางวัล  EN: to award to
贈る[おくる, okuru] TH: มอบ(เหรียญตรา หรือ ยศ)  EN: to confer on

German-Thai: Longdo Dictionary
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
reichen(vt) |reichte, hat gereicht| ส่งให้, มอบให้, ยื่น เช่น Kannst du bitte ein Buch meinem Freund in Thailand reichen? เธอช่วยมอบหนังสือเล่มหนึ่งให้แฟนฉันที่เมืองไทยได้ไหม, See also: Related: geben

French-Thai: Longdo Dictionary
chaud(n) le chaud = ความร้อน, ความอบอุ่น, Ant. le froid
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top