ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภิกษุ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภิกษุ-, *ภิกษุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิกษุณี(n) Buddhist nun, Syn. พระภิกษุณี, Ant. ภิกษุ, Example: ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ เป็นผู้ซึ่งมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะอุปสมบทเป็นภิกษุณีให้ได้, Count Unit: รูป, องค์, Thai Definition: หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกษุสงฆ์(n) Buddhist monk, See also: monk, Syn. ภิกขุ, พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, Example: เขาพบว่าชีวิตแห่งการครองตนเป็นภิกษุสงฆ์นั้นได้รับความสงบอย่างยิ่ง, Count Unit: รูป, Thai Definition: พระผู้ชายในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภิกษุน. ชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา.
ภิกษุณีน. หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา.
สงฆ์ภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปร่วมกันทำสังฆกรรม แต่จำนวนภิกษุที่เข้าร่วมสังฆกรรมแต่ละอย่างไม่เท่ากัน คือในสังฆกรรมทั่ว ๆ ไป เช่น ในการสวดพิธีธรรม สวดอภิธัมมัตถสังคหะ ประกอบด้วยภิกษุ ๔ รูป เรียกว่า สงฆ์จตุรวรรค ในการรับกฐิน สวดพระปาติโมกข์ ปวารณากรรม และอุปสมบทในถิ่นที่ขาดแคลนภิกษุ ต้องประกอบด้วยภิกษุ ๕ รูป เรียกว่า สงฆ์ปัญจวรรค ในการอุปสมบทในถิ่นที่มีภิกษุมาก ต้องประกอบด้วยภิกษุ ๑๐ รูป เรียกว่า สงฆ์ทสวรรค และในการสวดอัพภานระงับอาบัติสังฆาทิเสส ต้องประกอบด้วยภิกษุ ๒๐ รูป เรียกว่า สงฆ์วีสติวรรค, ภิกษุที่เข้าร่วมสังฆกรรมดังกล่าว ถ้ามากกว่าจำนวนที่กำหนดจึงจะใช้ได้ ถ้าขาดจำนวนใช้ไม่ได้.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภิกษุ[phiksu] (n) EN: Buddhist monk ; priest ; monk ; holy man
ภิกษุณี[phiksunī] (n) EN: Buddhist nun ; priestess
ภิกษุสงฆ์[phiksu song] (n, exp) EN: Buddhist monk; monk

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monk(n) พระสงฆ์, See also: ภิกษุ, สงฆ์, ผู้ออกบวช, พระผู้ถือศีล, Syn. friar, brother, hermit

English-Thai: Nontri Dictionary
monk(n) พระ,ภิกษุ,ผู้ออกบวช
priest(n) พระ,ภิกษุ,บาทหลวง
priestess(n) ภิกษุณี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top