ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฟอร์ม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟอร์ม-, *ฟอร์ม*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง

Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
formschluessig[ฟอร์ม-ชะ-ลุส-สิช] (adj) form-fit/interlocking/positive-locking/positive fit

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟอร์ม(v) form, Example: เขาไปศึกษาถึงเมืองนอกเพื่อที่จะกลับไปฟอร์มทีมในการแข่งขันครั้งสำคัญ, Thai Definition: จัดตั้งขึ้น, Notes: (อังกฤษ)
ฟอร์ม(n) ability, Example: หากเขาสามารถโชว์ฟอร์มแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ เขาก็จะได้นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีอีกครั้ง, Thai Definition: ความสามารถ, ความเก่งกล้าสามารถ, Notes: (อังกฤษ)
ฟอร์ม(n) manner, See also: look, Example: เขาเป็นนักการเมืองที่มีฟอร์มดีมากในสายตาประชาชน และก่อให้เกิดความคาดหวังสูง, Thai Definition: ท่าที, ชั้นเชิงหรือลักษณะภายนอกที่แสดงออก, Notes: (อังกฤษ)
ฟอร์ม(n) form, See also: blank form, Syn. แบบฟอร์ม, Example: เกษตรกรโดนหลอกให้เซ็นชื่อลงในฟอร์มเปล่า โดยหลอกว่าเป็นโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล, Count Unit: ใบ, แบบ, แผ่น, Thai Definition: กระดาษสำหรับกรอกรายการ, Notes: (อังกฤษ)
ฟอร์ม(n) uniform, Syn. ยูนิฟอร์ม, เครื่องแบบ, Example: ฉันไม่ชอบสีฟอร์มของบริษัทนี้เลย แต่จะไม่ใส่ก็ไม่ได้, Count Unit: ฟอร์ม, Thai Definition: เครื่องแต่งกายที่กำหนดให้แต่งเหมือนกันเฉพาะหมู่หนึ่งคณะหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
ฟอร์มาลิน(n) formalin, See also: formol, Example: เขาแพ้กลิ่นฟอร์มาลินมาก เวลาได้กลิ่นจะเวียนหัวพาลจะอาเจียนด้วย, Thai Definition: สารละลายซึ่งมีแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ละลายอยู่ร้อยละ 40 ใช้ประโยชน์เป็นยาล้างเชื้อโรคและดองซากศพ, Notes: (อังกฤษ)
ฟอร์มาลดีไฮด์(n) formaldehyde, Example: กลิ่นของฟอร์มาลดีไฮด์เป็นอันตรายต่อเยื่อบุจมูกหากสูดเข้ามากๆ, Thai Definition: แก๊สชนิดหนึ่ง มีสูตร HCHO มีกลิ่นฉุนระคายเยื่อจมูกและเยื่อตา ละลายน้ำได้ ใช้ประโยชน์นำไปทำฟอร์มาลิน พลาสติก สี เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟอร์มาลดีไฮด์น. แก๊สชนิดหนึ่ง มีสูตร HCHO มีกลิ่นฉุนระคายเยื่อจมูกและเยื่อตา ละลายนํ้าได้ใช้ประโยชน์นำไปทำฟอร์มาลิน พลาสติก สี เป็นต้น.
ฟอร์มาลินน. สารละลายซึ่งมีแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ละลายอยู่ร้อยละ ๔๐ ใช้ประโยชน์เป็นยาล้างเชื้อโรคและดองซากศพ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Form Zฟอร์ม แซด [TU Subject Heading]
Formaldehydeฟอร์มาดีไฮด์ [TU Subject Heading]
Formaldehydeฟอร์มาลดีไฮด์, Example: เป็นแก๊สมักพบในรูปของสารละลาย 40 เปอร์เซ็นต์ (ฟอร์มาลีน) มักใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ ยากำจัดกลิ่น และสารรักษาเนื้อเยื่อ หรือที่เรียกว่า "ยาดองศพ" สารชนิดนี้ทำปฏิกริยากับสารหลาย ๆ อย่างในเซลล์มนุษย์ ทำให้การทำงานของเซลล์ลดลง หรือ เซลล์ตาย ส่วนหนึ่งเป็นพิษเพราะการเป็นพิษของกรดฟอร์มิค [สิ่งแวดล้อม]
Formaldehydeฟอร์มาลดีไฮด์,ฟอมัลดีไฮด์,ฟอร์มาลดีไฮด์,สาร,ฟอรมาลดีไฮด์,ฟอร์มัลดีไฮด์,ฟอมาลดีไฮด์,ฟอร์มัลดีฮัยด์,ฟอร์มาลดีไฮด์,ฟอร์มาลเดไฮด์ [การแพทย์]
Formalityฟอร์มาลิตี้ [การแพทย์]
Formamidesฟอร์มาไมด์,ฟอรมามีด [การแพทย์]
Formicaฟอร์มิกา [การแพทย์]
form factorฟอร์มแฟกเตอร์, แสดงถึงขนาดของเมนบอร์ด ตำแหน่งของขั้วต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ ขนาดของเมนบอร์ดจะต้องเข้ากันได้กับชนิดของเคสที่ใช้ ฟอร์มแฟกเตอร์ของเมนบอร์ดที่เป็นมาตรฐานที่ยังนิยมใช้กันอยู่คือ เอทีเอ็กซ์ ซึ่งบริษัทอินเทลเป็นผู้เสนอมาตรฐานนี้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอร์ม[føm] (n) EN: uniform  FR: tenue [f] ; uniforme [m]
ฟอร์ม[føm] (n) EN: form ; blank form  FR: formulaire [m]
ฟอร์ม[føm] (v) EN: form  FR: former
ฟอร์มรัฐบาล[føm ratthabān] (v, exp) EN: form a cabinet  FR: former un gouvernement
ฟอร์มาลดีไฮด์[fømāndīhai] (n) EN: formaldehyde  FR: formaldéhyde [m] ; aldéhyde formique [m]
ฟอร์มาลิน[fømālin] (n) EN: formalin ; formol  FR: formol [m]
ฟอร์มูลาวัน[Fømulā Wan] (tm) EN: Formula One ; Formula 1 ; F1 (abbrev.)  FR: Formule 1 [f] ; F1 [f] (abrév.)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acid-forming(แอส' ซิดฟอร์มมิง) adj. ให้กรด (ในปฏิกริยาเคมี) (yielding acid)
aciform(แอส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
acinaciform(แอสซิแนส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายดาบสั้น
aciniform(อะซิน' นิฟอร์ม) adj. เป็นพวงคล้ายพวงองุ่น
aeriform(อา' ริฟอร์ม, เอเออ' ริฟอร์ม) ซึ่งมีรูปแบบหรือลักษณะของอากาศ , ไม่มีรูปร่าง, ไม่เป็นจริง
aliform(แอล' ลิฟอร์ม, เอ' ลิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายปีก (wing-shaped, winglike)
archiform(อาร์ค'คิวฟอร์ม) adj. เป็นรูปโค้ง
autotransformer(ออโทแทรนสฟอร์ม'เมอะ) n. หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีขดลวดเดียวที่เป็นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ (auto-transformer)
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
chloro-Pref. คลอโรฟิล,คลอโรฟอร์ม

German-Thai: Longdo Dictionary
Form(n) |die, pl. Formen| รูปแบบ, ฟอร์ม
Anmeldeformular(n) |das, pl. Anmeldeformular| แบบฟอร์ม, ใบสมัคร เช่น Bitte Anmeldeformular deutlich und gut lesbar ausfüllen! Denken Sie an eine Kopie für Ihre Unterlagen!

French-Thai: Longdo Dictionary
feuille d'impôt(n) แบบฟอร์มเสียภาษี

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top