ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พิกัด

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิกัด-, *พิกัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิกัด(n) tariff, Thai Definition: ้กำหนดที่จะต้องเสียภาษีอากร
พิกัด(n) co - ordinates, Example: ในการทำแผนที่จะมีการเก็บสัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆ การวาดเส้นรูปหลายเหลี่ยมในลักษณะของพิกัด, Thai Definition: จำนวนจริง 2 จำนวนซึ่งเป็นคู่ลำดับที่แทนจุดจุดหนึ่งบนระนาบ จำนวนแรกของคู่ลำดับเรียกว่า พิกัด x เป็นระยะตั้งฉากที่จุดนั้นห่างจากแกนดิ่ง ส่วนจำนวนที่ 2 ของคู่ลำดับเรียกว่า พิกัด y เป็นระยะตั้งฉากที่จุดนั้นห่างจากแกนนอน, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิกัดน. กำหนด (ของต้องพิกัด หมายความว่า ของเข้ากำหนดที่จะต้องเสียภาษีอากร).
พิกัดน. จำนวนจริง ๒ จำนวนซึ่งเป็นคู่ลำดับ ที่แทนจุดจุดหนึ่งบนระนาบ จำนวนแรกของคู่ลำดับเรียกว่า พิกัด x เป็นระยะตั้งฉากที่จุดนั้นห่างจากแกนดิ่ง ส่วนจำนวนที่ ๒ ของคู่ลำดับเรียกว่า พิกัด y เป็นระยะตั้งฉากที่จุดนั้นห่างจากแกนนอน.
พิกัดยาน. การกำหนดจำนวนตัวยาไทยเข้าเป็นกลุ่มเป็นพวก เช่นพวกมีตัวยา ๓ อย่าง มี กรีฏุก ตรีกาลพิษ เป็นต้น พวกมีตัวยา ๔ อย่าง มี จตุกาลธาตุ จตุทิพยคันธา เป็นต้น.
พิกัดอัตราศุลกากรน. กำหนดอัตราเพื่อคำนวณเงินอากรที่เรียกเก็บจากของที่ส่งหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักร เรียกว่า อากรขาออก หรือของที่นำหรือพาเข้ามาในราชอาณาจักร เรียกว่า อากรขาเข้า.
ตรีโลหะพิกัดตัวยาประเภทหนึ่งในตำรายาไทย จำกัดจำนวนตัวยาอันเป็นธาตุที่ถลุงเป็นรูปแล้ว ๓ อย่าง คือ ทองแดง ทองเหลือง ทองหล่อ (ทองสัมฤทธิ์).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coordinateพิกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rectangular coordinatesพิกัดฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cylindrical coordinates; cylindrical polar coordinatesพิกัดทรงกระบอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cylindrical polar coordinates; cylindrical coordinatesพิกัดทรงกระบอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
spherical coordinatesพิกัดทรงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordinateพิกัดที่สอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abscissaพิกัดที่หนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tariffพิกัดอัตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tariffพิกัดอัตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protective tariffพิกัดอัตราคุ้มครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tariffพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Tariffพิกัดอัตราศุลกากร [TU Subject Heading]
Tariff on automobile partsพิกัดอัตราศุลกากรชิ้นส่วนรถยนต์ [TU Subject Heading]
Tariff on automobilesพิกัดอัตราศุลกากรรถยนต์ [TU Subject Heading]
Tariff on farm produceพิกัดอัตราศุลกากรผลิตผลเกษตร [TU Subject Heading]
Tariff on liquorsพิกัดอัตราศุลกากรสุรา [TU Subject Heading]
Tariff on meat productsพิกัดอัตราศุลกากรผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ [TU Subject Heading]
Tariff on meat productsพิกัดอัตราศุลกากรผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ [TU Subject Heading]
Tariff on paperพิกัดอัตราศุลกากรกระดาษ [TU Subject Heading]
Tariff on poultryพิกัดอัตราศุลกากรสัตว์ปีก, พิกัดอัตราศุลกากรกระดาษ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิกัด[phikat] (n) EN: tariff ; schedule of duties  FR: taux [m]
พิกัด[phikat] (n) EN: coordinate ; coordinates  FR: coordonnée [f] ; coordonnées [fpl]
พิกัดคาร์ทีเซียน[phikat Khāthīsīen] (n, exp) EN: Cartesian coordinates  FR: coordonnées cartésiennes [fpl]
พิกัดอัตรา[phikat attrā] (n, exp) EN: tariff ; rate  FR: tarif [m]
พิกัดอัตราตามราคา[phikat attrā tām rākhā] (n, exp) EN: ad valorem duty
พิกัดอัตราตามสภาพ[phikat attrā tām saphāp] (n, exp) EN: specific duty ; specific rate
พิกัดอัตราศุลกากร[phikat attrā sunlakākøn] (n, exp) EN: customs duty ; customs tariff  FR: tarif doaunier [m]
พิกัดอัตราอนุเคราะห์[anukhrǿ] (n, exp) EN: preferential tariff ; preferential duty
พิกัดอันตราย[phikat antarāi] (n, exp) EN: limit of danger

English-Thai: Longdo Dictionary
spatially(adv) โดยตำแหน่ง, ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
featherweight(n) น้ำหนักนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก126 ปอนด์หรือ 57 กิโลกรัม), See also: พิกัดนักมวยรุ่นเบา
tariff(n) พิกัดอัตราภาษีศุลกากร, See also: อัตราภาษีศุลกากร, ภาษีศุลกากร, Syn. charge, duty, rate, tax

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
co-ordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
coordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จารีตประเพณี,กิจวัตร,ความเคยชิน,การอุดหนุน,ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร,ลูกค้า,ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด,ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit, tariff, duty
digitizerเครื่องอ่านพิกัดหมายถึง อุปกรณ์ที่แปลงข้อมูลชนิดอะนาล็อก (analog) เป็นข้อมูลชนิดดิจิตอล (digital) หรือข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้คอมพิวเตอร์รับไปประมวลผลได้
feather weightพิกัดนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก118-126ปอนด์) ,สิ่งที่เบา,สิ่งที่ไม่สำคัญ . adj. เบา,ไม่สำคัญ
overload(โอ'เวอะโลด') vt. บรรทุกเกินพิกัด,ใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไป
specific(สพิซิฟ'ฟิค) adj. โดยเฉพาะ,เจาะจง,พิเศษ,จำเพาะ,ตามชนิด,ระบุ,กำหนด, (ฟิสิกส์) เปรียบเทียบ. n. สิ่งที่เจาะจง,ยาสำหรับโรคเฉพาะ,น้ำหนักพิกัด,เกณฑ์., See also: specifically adv. specificity n., Syn. definite, particular

English-Thai: Nontri Dictionary
coordinate(n) สิ่งที่เท่ากัน,ระยะพิกัด
overload(n) ของเกินพิกัด
overload(vt) ใช้งานมากไป,บรรทุกเกินพิกัด
overweight(adj) หนักเกินพิกัด
overweight(n) น้ำหนักเกินพิกัด
overweight(vt) ทำให้หนักเกินพิกัด
schedule(n) ตาราง,พิกัด,รายการ,หมายกำหนดการ,แผนการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top