ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พอเพียง

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พอเพียง-, *พอเพียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอเพียง[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. เพียงพอ, พอ, Ant. ขาดแคลน, ขาด, Example: วันนี้ ก.ท.ม. กำลังไส้แห้ง ไม่มีงบประมาณพอเพียงที่จะไปดำเนินการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พอเพียงก. ได้เท่าที่กะไว้ เช่น ได้เท่านี้ก็พอเพียงแล้ว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A moment ago, only the slightest effort would suffice, but now...เวลาชั่วครู่,ที่แล้ว slight effort เท่านั้น จะพอเพียง, แต่ตอนนี้... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We got all the apples we need.เรามีแอปเปิลมากพอเพียง Oh, God! (1977)
I'm just scared enough as it is.ฉันกลัวพอเพียงตามที่มันเป็น 2010: The Year We Make Contact (1984)
And that was enough before. It'll be enough again, so....แค่นั้นมันเคยเพียงพอ แล้วมันก็จะพอเพียงด้วย Imagine Me & You (2005)
Your most humble servant, Your Highness.สาวกผู้พอเพียงของท่าน, ฝ่าบาท. Pan's Labyrinth (2006)
I can hear you dialing 91 1. It was a mistake to call.เขาทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ และเมื่อมันไม่พอเพียง Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
It's little things like that make me happy.สิ่งเล็กๆ น้ยๆ ก็ทำให้ข้าสุขแบบพอเพียงได้ Stardust (2007)
And then, some of my friends, they lost their way.เอ่อ,นับแล้วไม่มีอะไรเลย และผมก็เรียนรู้ว่าการเยียวยา ครั้งละหนึ่งคนนั้นมันไม่พอเพียง Chapter Nineteen '.07%' (2007)
Something to make the days ahead a Iittle easier.เขาทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ และเมื่อมันไม่พอเพียง Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
But is the discovery of my body enough?แต่แค่พบร่างของฉัน จะพอเพียงแล้วหรือ? Saw V (2008)
I hope the meal was sufficient.หวังว่าอาหารจะพอเพียง The Happening (2008)
They lay down markers for a new human adventure based on moderation, intelligence and sharing.มันได้วางแนวทาง การผจญภัยใหม่ของมนุษย์ อิงความพอเพียง,ภูมิปัญญา และการแบ่งปัน Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พอเพียง[adj.] (phøphīeng) EN: sufficient ; adequate ; ample   FR: suffisant
พอเพียง[adv.] (phøphīeng) EN: enough   FR: assez (de) ; suffisamment de

English-Thai: Longdo Dictionary
sufficiency economyเศรษฐกิจพอเพียง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adequate[ADJ] พอ, See also: พอเพียง, พอแล้ว, พอเหมาะ, Syn. sufficient, satisfactory, Ant. inadequate, insufficient
amply[ADV] พอเพียง
comfortable[ADJ] เพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ), See also: พอเพียง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, กว้างพอ, Syn. commodious, roomy, spacious, sufficient, suitable, ample, enough
do[VI] พอเพียง, See also: เหมาะสมกัน
enough[ADJ] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, Syn. adequate, ample, sufficient
enough[ADV] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, พอยอมรับได้, Syn. adequately, amply, sufficiently
sufficient[ADJ] พอเพียง, See also: พอ, Syn. adequate, enough

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
ample(แอม' เพิล) adj. พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง, ถึงขนาด, Syn. roomy, abundant ###A. cramped, sparse)
amply(แอม' พลิ) adv. พอเพียง, อุดมสมบูรณ์, มากพอ, ถึงขนาด, Syn. substantially)
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย,สุขกาย,สุขใจ,พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
commensurate(คะเมน'เซอริท,-เชอริท) adj. ซึ่งเทียบเท่า,พอเพียง,ซึ่งได้สัดส่วนกับ, See also: commensurtion n.
commodius(คะโม'เดียส) adj. กว้าง,กว้างขวาง,มากพอเพียง, See also: commodiousness n., Syn. roomy,ample
competence(คอม'พิเทินซฺ) n. ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง, Syn. fitness
condign(คันไดน์') adj. พอเพียง,เหมาะสม,สมควร, Syn. deserved,adequate,meet
data setชุดข้อมูลหมายถึง การนำข้อมูลมาจัดเป็นชุด ให้ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้างข้อมูล พอเพียงที่จะนำไปใช้ประมวลผลได้ บางทีใช้มีความหมายเหมือนแฟ้มข้อมูล (file)
decent(ดี'เซินทฺ) adj. บังควร,เหมาะสม,น่านับถือ,มีสมบัติผู้ดี,มีเกียรติ,พอเพียง,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. modest

English-Thai: Nontri Dictionary
amply(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพอเพียง,อย่างมากพอ
competence(n) ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง,ธนทรัพย์
effectual(adj) อาจเกิดผลได้,ได้ผล,มีผลบังคับใช้,พอเพียง
enough(adj) พอเพียง,พอ,พอต้องการ,เพียงพอ
enough(adv) อย่างพอเพียง,อย่างพอ,อย่างเพียงพอ
inadequate(adj) ไม่พอเพียง,ไม่เพียงพอ,ไม่พอ
insufficiency(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอเพียง,ความขาดแคลน
insufficient(adj) ไม่เพียงพอ,ไม่พอเพียง,ขาดแคลน
meagre(adj) น้อย,ผอม,ขาดแคลน,ไม่พอเพียง
suffice(vi) เพียงพอ,พอเพียง,พอ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
足りる[たりる, tariru] Thai: พอเพียง English: to be sufficient

French-Thai: Longdo Dictionary
assez(adv) เพียงพอ, พอเพียง เช่น assez d'agent เงินที่เพียงพอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top