ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้นำ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้นำ-, *ผู้นำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้นำ(n) leader, See also: chief, captain, boss, head, ruler, Syn. หัวหน้า, ผู้บังคับบัญชา, Ant. ผู้ตาม, ลูกน้อง, Example: ประชาชนต่างต้องการผู้นำประเทศที่เข้มแข็ง, Count Unit: คน, Thai Definition: คนชักจูงให้ผู้อื่นทำตาม
ผู้นำทาง(n) guide, Syn. คนนำทาง, Example: เราจ้างชาวบ้านคนหนึ่งให้เป็นผู้นำทางในการเดินป่า
ผู้นำฝูง(n) leader, See also: ringleader, chief, head, chieftain, Syn. จ่าฝูง, หัวหน้าฝูง, Example: บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำฝูง จะต้องมีความรับผิดชอบและแข็งแกร่งพอสมควร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มหรือพวกพ้อง ใช้กับกลุ่มคนหรือสัตว์ เป็นต้น
ผู้นำเข้า(n) importer, Ant. ผู้ส่งออก, Example: สหรัฐฯ กำหนดโทษจำคุก 6 เดือนสำหรับผู้นำเข้าปลาชะโด, Count Unit: ราย, Thai Definition: ผู้ประกอบธุรกิจด้านการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ
ผู้นำประเทศ(n) leader, See also: ruler, head, chief, Example: ทางการจัดต้อนรับผู้นำประเทศทั่วโลกที่มาประชุม อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เป็นหัวหน้าคณะบริหารงานแผ่นดินภายในประเทศและมีหน้าที่เป็นตัวแทนติดต่อกับต่างประเทศ
ผู้นำรัฐบาล(n) government leader, See also: head of government, Example: สื่อมวลชนในประเทศไทยมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์นักการเมือง ผู้นำรัฐบาล หรือบุคคลสาธารณะอื่นๆ ภายใต้ทฤษฎีเสรีนิยม, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในรัฐบาล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้นำจับน. บุคคลผู้มิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนำความมาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทำการจับกุมผู้กระทำความผิด.
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรน. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ.
เนตรผู้นำทาง.
มัคคุเทศก์ผู้นำเที่ยว.
สูจกะผู้นำจับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leaderผู้นำ, หัวหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leaderผู้นำ, หัวหน้าพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
navigatorผู้นำทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
navigatorผู้นำทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Leader of the Oppositionผู้นำฝ่ายค้านในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Opposition, Leader of theผู้นำฝ่ายค้านในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Leader of the Oppositionผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Opposition, Leader of theผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Leader of the Houseผู้นำฝ่ายรัฐบาลในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
House, Leader of theผู้นำฝ่ายรัฐบาลในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lead managerผู้นำการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Women labor leadersผู้นำแรงงานสตรี [TU Subject Heading]
Civic leadersผู้นำท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Heads of stateผู้นำรัฐ [TU Subject Heading]
Labor leadersผู้นำแรงงาน [TU Subject Heading]
Women civic leadersผู้นำท้องถิ่นสตรี [TU Subject Heading]
Chief Change Officerผู้นำในการบริหารความเปลี่ยนแปลง [การจัดการความรู้]
Autocratic Attitudeผู้นำตลอดกาล [การแพทย์]
Dictatorsผู้นำแบบเผด็จการ [การแพทย์]
Leadersผู้นำ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้นำ[phūnam] (n) EN: leader ; chief ; captain ; boss ; head ; ruler  FR: leader [m] ; meneur [m] ; chef [m]
ผู้นำตลาด[phūnam talāt] (n, exp) EN: market leader  FR: leader sur le marché [m]
ผู้นำทาง[phūnamthāng] (n) EN: guide  FR: guide [m]
ผู้นำทางจิตวิญญาณ[phūnamthāng jit winyān] (n, exp) EN: spiritualist
ผู้นำประเทศ[phūnam prathēt] (n, exp) EN: leader ; ruler ; head ; chief
ผู้นำฝ่ายค้าน[phūnam fāikhān] (n, exp) EN: leader of the opposition  FR: chef de l'opposition [m]
ผู้นำฝูง[phūnam fūng] (n, exp) EN: leader ; ringleader ; chief ; head ; chieftain  FR: chef [m] ; meneur [m]
ผู้นำร้อง[phū namrǿng] (n, exp) EN: pilot  FR: pilote [m]
ผู้นำสินค้าเข้า[phū nam sinkhākhao] (n) EN: importer  FR: importateur [m] ; importatrice [f]
ผู้นำเข้า[phū namkhao] (n) EN: importer  FR: importateur [m] ; importatrice [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
SONA(n) ย่อมาจาก State of Nation Address สุนทรพจน์ที่ผู้นำกล่าวสรุปสถานการณ์ของประเทศ
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
bandleader(n) ผู้นำวง, วาทยากร, See also: music director, band leader, Syn. conductor

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beadle(n) ผู้นำพิธีในโบสถ์ของยิว
Big Brother(n) ผู้นำ, See also: ผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาด, Syn. head, master
caliph(n) ผู้นำทางศาสนาของประเทศมุสลิม
chief(n) ผู้นำ, See also: หัวหน้า, Syn. leader, head
cock(n) หัวหน้า, See also: ผู้นำ, Syn. leader, chief person
conductress(n) ผู้นำวงดนตรีที่เป็นผู้หญิง, Syn. female conductor
deliverer(n) ผู้นำส่ง, See also: ผู้ส่งสาร, ผู้ส่ง, ผู้ส่งสินค้า, Syn. diliverance
director(n) วาทยากร (ทางดนตรี), See also: ผู้นำวงดนตรี, ผู้ควบคุมวงดนตรี, Syn. producer, auteur, conductor, Ant. follower
drum major(n) ผู้นำวงดนตรีในขบวนแห่, See also: ดรัมเมเยอร์, Syn. bandleader, conductor, maestro
guide(n) มัคคุเทศก์, See also: ผู้นำร่อง, ผู้ชี้ทาง, ไกด์, Syn. escort, steerer, Ant. follower

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
akela(อิคี' ละ) n. ผู้นำ
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
bandmaster(แบนมาส'เทอะ) n. ผู้นำจังหวะวงดนตรี
batonn. ตะบอง,กระบอง,ไม้ของผู้นำจังหวะดนตรี,คทา,ไม้ต่อแรงของการวิ่งผลัด
beadle(บีด'เดิล) n. ผู้นำพิธีการ,ผู้ถือคทาพิธี,นักการ (เช่นในศาล) ,ผู้ช่วยพระทำพิธี
boss(บอส) {bossed,bossing,bosses} n.,adj. นายจ้าง,นาย,ผู้บังคับบัญชา, ผู้นำ -v. เป็นนายเหนือ,ควบคุม,บังคับบัญชา,บงการ, Syn. superior
caliph(แคล'ลิฟ) n. กาหลีบ,ผู้นำฝ่ายปกครองและศาสนาในประเทศอิสลาม, See also: caliphal adj. ดูcaliph, Syn. calif, kalif, khalif
captain(แคพ'เทน) {captained,captaining,captains} n. ร้อยเอก,เรือเอก,เรืออากาศเอก,นาวาเอก,หัวหน้า,ผู้นำ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักบิน,ไต้ก๋ง,หัวหน้าชุดนักกีฬา vt. เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,บัญชาการ, See also: captancy n. ดู captain, captainship n. ดู captain
caudillo(คอดีล'โล) n. ผู้นำประเทศ,ผู้นำ
chief(ชีฟ) n. ผู้นำ,หัวหน้า,นาย -adj. สำคัญที่สุด,หลัก -adv. ส่วนใหญ่, Syn. leader, Ant. underling

English-Thai: Nontri Dictionary
bandmaster(n) ผู้นำจังหวะ,วาทยากร
captain(n) หัวหน้า,ผู้นำ,นายทหาร,ไต้ก๋งเรือ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักกีฬา
cheerleader(n) ประธานเชียร์,ผู้นำเชียร์,เชียร์ลีดเดอร์
chief(n) หัวหน้า,ผู้บังคับบัญชา,นาย,ผู้นำ
cock(n) ไก่ตัวผู้,ก๊อกน้ำ,นักต่อสู้,ผู้นำ,นักเลง,หัวโจก,คนสำคัญ,นกปืน
commander(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้สั่ง,ผู้นำ,นาวาโท
conductor(n) ตัวนำ,สื่อไฟฟ้า,สายล่อฟ้า,ผู้นำ,นายวงดนตรี,วาทยากร
harbinger(n) ผู้ไปล่วงหน้า,ผู้นำ,ผู้เบิกทาง,ลางสังหรณ์,ลาง
headship(n) ตำแหน่งหัวหน้า,ความเป็นผู้นำ,ตำแหน่งผู้นำ
importer(n) ผู้นำเข้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fashionist(n) ผู้นำแฟชัน, See also: ดารา, นางแบบ, Syn. นักแฟชัน
Harbinger(n) ผู้นำมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
補導[ほどう, hodou] ผู้นำทาง ผู้คุ้มครอง
配達人[はいたつにん, haitatsunin] (n) ผู้นำส่ง(ของ)
独裁者[どくさいしゃ, dokusaisha] ผู้นำเผด็จการ

German-Thai: Longdo Dictionary
Führer(n) |der, pl. Führer| ผู้นำ
Leiter(n) |der, pl. Leiter| ผู้นำ, หัวหน้า
Gipfel(n) |der, pl. Gipfel| การเจรจาระหว่างผู้นำชั้นสูงระดับประเทศ เช่น Gipfeltreffen
Häuptling(n) |der, pl. Häuptlinge| ผู้นำกลุ่ม, หัวหน้าเผ่า, See also: Leiter, Syn. Chef

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top