ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ควบคุม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ควบคุม-, *ผู้ควบคุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ควบคุมนักโทษ(n) warder, See also: prison officer, guard, wardress, custodian, screw, Syn. ผู้คุมนักโทษ, Example: ในเรือนจำถือว่าผู้ควบคุมนักโทษมีอำนาจเต็มที่ในการลงโทษนักโทษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ปกครองบุคคลซึ่งถูกลงโทษจำคุก ให้อยู่ในกฎในระเบียบที่กำหนดไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าสำนักผู้ควบคุมดูแลสถานที่หรือเคหสถาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supervisorผู้ควบคุมดูแล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
supervisorผู้ควบคุมดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
overseerผู้ควบคุมดูแล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
system operator (SYSOP)ผู้ควบคุมระบบ (ซิสอ็อป) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
system operator (SYSOP)ผู้ควบคุมระบบ (ซิสอ็อป) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
machine operatorผู้ควบคุมเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ operator ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine operatorผู้ควบคุมเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ operator ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controllerผู้ควบคุม, Example: ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัดหรือกำจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบำบัด น้ำเสีย กำจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตน [สิ่งแวดล้อม]
Controller, comptrollerผู้ควบคุมบัญชี [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ควบคุม[phū khūapkhum] (n, exp) EN: supervisor  FR: surveillant [m]
ผู้ควบคุมการผลิต[phū khūapkhum kān phalit] (n, exp) EN: producer
ผู้ควบคุมนักโทษ[phū khūapkhum nakthōt] (n, exp) EN: warder ; prison officer ; guard ; wardress ; custodian ; screw  FR: gardien [m]
ผู้ควบคุมเพลง[phū khūapkhum phlēng] (n, exp) EN: conductor

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bandmaster(n) ผู้ควบคุมวงดนตรี, Syn. conductor
censor(n) ผู้ควบคุมความประพฤติ
conductor(n) ผู้ควบคุม, See also: ผู้ทำ, ผู้จัดการ, Syn. manager, guide, leader
conductor(n) ผู้ควบคุมวงดนตรี, Syn. orchestra leader, director
control(n) ผู้ควบคุม, Syn. controller
controller(n) ผู้ควบคุม, See also: คนดูแลจัดการ, Syn. control
impresario(n) ผู้ควบคุมการแสดง, See also: ผู้อำนวยการแสดง, Syn. producer, stage director
innkeeper(n) ผู้ควบคุมดูแลโรงแรม, See also: เจ้าของโรงแรม, ผู้จัดการโรงแรม, Syn. host, landlord, hotelier
intendant(n) ผู้ควบคุมดูแล, See also: ผู้ตรวจการณ์, ผู้อำนวยการ, ข้าหลวง
manager(n) ผู้จัดการ, See also: ผู้ควบคุม, ผู้บริหาร, Syn. director, handler, supervisor, chief, Ant. worker, Laborer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquarist(อะควา'ริสท) n. ผู้ควบคุมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและพืชน้ำ, ผู้ดูแลหรือนักสะสมสัตว์หรือพืชน้ำ
computer personnelบุคลากรคอมพิวเตอร์หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือทำงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ระบบ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ผู้ควบคุมเครื่อง พนักงานเตรียมข้อมูล ๆ บางทีเรียกรวม ๆ ว่า นักคอมพิวเตอร์ (computerese) หรือ peoplewareมีความหมายเหมือน liveware
conservator(คอน'เซอ เวเทอะ) n. ผู้พิทักษ์,ผู้ควบคุม
controller(คันโทรล'เลอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ควบคุม,ผู้ยับยั้ง,เครื่องควบคุม,เครื่องปรับ., See also: controllership n. ดูcontroller
disciplinarian(ดิสซะพลิเน'เรียน) n. ผู้ยึดถือระเบียบวินัย,ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย. adj. เกี่ยวกับระเบียบวินัย
intendant(อิน-เทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้ดูแล,ผู้ตรวจการณ์,ผู้อำนวยการ,ข้าหลวง,สมุหเทศาภิบาล
livewareหมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้นว่า1. วิศวกรคอมพิวเตอร์ (computer engineer) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องการบำรุงรักษาตัวเครื่อง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับส่วนตัวเครื่อง (hardware) 2. นักวิเคราะห์ระบบ (system analyst) คือ ผู้ที่จะวิเคราะห์ระบบงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล3. นักเขียนชุดคำสั่งหรือผู้ทำโปรแกรม (programmer) คือผู้ที่จะเขียนคำสั่งต่าง ๆ ให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม4. ผู้ควบคุมเครื่อง (operator) คือผู้ที่จะบังคับควบคุมคอมพิวเตอร์ ด้วยการกดปุ่มบนแผงหน้าปัด ให้ทำงานตามคำสั่ง5. ผู้เตรียมข้อมูล (data entry operator) หมายถึงผู้ที่นำข้อมูลลงในสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น แถบบันทึก จานบันทึกมีความหมายเหมือน peopleware
overlookern. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน, Syn. overseer
overseer(โอ'เวอะซี'เออะ) n. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน,นายงานคนจนของเจ้าหน้าที่ทางศาสนา, Syn. supervisor
party whipn. ผู้ควบคุมเสียงของพรรค

English-Thai: Nontri Dictionary
censor(n) ผู้ติชม,ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ,ผู้ควบคุมความประพฤติ
chaperon(n) ผู้ควบคุมหญิงสาว
comptroller(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ
conservator(n) ผู้ควบคุม,ผู้พิทักษ์,ผู้รักษา
controller(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ตรวจตรา,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องควบคุม
manager(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง
overseer(n) นายงาน,ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน
possessor(n) เจ้าของ,ผู้ครอบครอง,ผู้ยึดครอง,ผู้ควบคุม
ruler(n) ผู้ควบคุม,ผู้ชี้ขาด,ผู้ปกครอง,ประมุข,ไม้บรรทัด
superintendent(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
crane operator(vt) ผู้ควบคุมรถเครน ,ผู้ควบคุมปั้นจั่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
監理者[かんりしゃ, kanrisha] (n) ผู้ควบคุมดูแล

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top