ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ป้อน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ป้อน-, *ป้อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้อน(v) feed, Syn. ให้อาหาร, Example: นักสัตววิทยากำลังต้องใช้อาหารป้อนลูกหมีแพนด้าที่ถูกแม่ทอดทิ้ง, Thai Definition: เอาอาหารส่งให้ถึงปากหรือใส่ปากให้กิน
ป้อน(v) provide, See also: supply, offer, Syn. จัดหา, Example: ทางโรงงานรีบผลิตสินค้าใหม่ป้อนตลาดให้ทันกับความต้องการของลูกค้า, Thai Definition: ส่งวัตถุดิบแก่โรงงานเพื่อให้เครื่องจักรผลิตเป็นสิ่งสำเร็จรูป
ป้อนข้อมูล(v) key, See also: enter, Syn. ใส่ข้อมูล, บันทึกข้อมูล, คีย์ข้อมูล, Example: โดยปกติแล้วผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะป้อนข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์, Thai Definition: นำข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทางแป้นพิมพ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ป้อนก. เอาอาหารส่งให้ถึงปากหรือใส่ปากให้กิน, โดยปริยายหมายถึง กิริยาอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เอาเงินป้อน
ป้อนส่งวัตถุดิบแก่โรงงานเพื่อให้เครื่องจักรผลิตเป็นสิ่งสำเร็จรูปหรือทำให้เครื่องจักรเกิดพลังงาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
key inป้อน(ข้อมูล) [มีความหมายเหมือนกับ key ๓] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
key inป้อน(ข้อมูล) [มีความหมายเหมือนกับ key ๓] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
line feedป้อนบรรทัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Line feedป้อนบรรทัด [คอมพิวเตอร์]
feedbackป้อนกลับ [คอมพิวเตอร์]
Feedback, Negativeป้อนกลับแบบลบ,การให้ข้อติชมทางลบ,ปฏิกิริยาย้อนกลับทางลบ,กลไกย้อนทาง,กลไกย้อนกลับซึ่งเป็นการยับยั้ง,กลไกการควบคุมย้อนกลับ [การแพทย์]
Feeding-Difficultyป้อนอาหารลำบาก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป้อน[pøn] (v) EN: feed ; hand-feed  FR: alimenter ; nourrir ; faire manger
ป้อน[pøn] (v) EN: provide ; supply ; offer  FR: approvisionner ; alimenter
ป้อนข้อมูล[pøn khømūn] (v, exp) EN: key ; enter
ป้อนข้าวเด็ก[pøn khāo dek] (v, exp) EN: feed a baby
ป้อนตลาด(ด้วย)[pøn talāt (dūay)] (v, exp) EN: supply the market (with)  FR: approvisionner le marché (en)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feed in(phrv) ป้อนเข้าไป, See also: ป้อนเข้า, หยอดเข้าไป
feed into(phrv) ป้อนเข้าไปใน (เครื่องจักร, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย), See also: ป้อนเข้าสู่, หยอดเข้าไปใน
feed on(phrv) ให้อาหารกับ, See also: ป้อนอาหารให้กับ
feed up with(phrv) ป้อนให้, See also: ให้อาหาร, กินอาหารจำพวก, Syn. dine off, eat off, eat out of, feed on
feed with(phrv) ป้อนให้ด้วย, See also: ทำให้พึงพอใจด้วย
fed1(vt) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ feed, See also: ป้อน, ให้อาหาร, เลี้ยง
glut(vt) ป้อนให้เกินความต้องการ, See also: ยัดเข้าไป, ให้อาหารมากเกินไป, ใส่จนพอ, ให้จนเหลือเฟือ, Syn. devour, gorge, Ant. nibble
input(vt) ป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์, See also: ป้อนข้อมูล, Syn. enter, key in
store(vt) เก็บข้อมูล, See also: ป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์, Syn. enter data, save

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apple desktop busตัวนำข้อมูลเข้า <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ADB หมายถึง ตัวประสาน (interface) ที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานของแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) ฯ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ ให้สามารถนำข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ (เฉพาะแมคอินทอช)
automatic data processingขบวนการป้อนข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อว่า ADP
card feedส่วนป้อนบัตรหมายถึง กลไกของเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ที่ทำหน้าที่เลื่อนหรือป้อนบัตรเข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องการ เช่น เพื่อให้เจาะรูดู keypunch ประกอบ
data entryการบันทึกข้อมูลหมายถึง การป้อนข้อมูลเข้าไปเก็บในสื่อ (medium) อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) ฯลฯ โดยผ่านทางแผงแป้นอักขระ (keyboard) หรืออาจหมายถึงการส่งข้อมูลเข้าประมวลผลในคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้
data processingn. กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า DP (อ่านว่า ดีพี) หมายถึง การนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยปกติจะใช้คำเต็ม ๆ ว่า electronic data processing หรือ EDP ซึ่งหมายเฉพาะถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
enter keyแป้นป้อนเข้าหมายถึง แป้นที่จะใช้กด เมื่อพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้ว และต้องการให้คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานตามคำสั่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แป้นนี้เป็นแป้นสำหรับสั่งให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ ในบางครั้งก็เรียกกันว่า Return key และมักเขียนย่อว่า ในบางโปรแกรม แป้นนี้อาจถูกกำหนดให้ทำอย่างอื่นก็ได้ แป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ จะต้องมีแป้นนี้
feed(ฟีด) {fed,fed,feeding,feeds} vt. ป้อน,ให้อาหาร,เลี้ยง,ให้,จัดให้,ทำให้พอใจ,กระตุ้น. vi. กิน,กินอาหาร,เข้ามา,การกระตุ้น. -Phr. (be fed up (with) เบื่อ,เบื่อหน่าย) ., See also: feedable adj., Syn. nourish, nurture
feedbackn. การไหลกลับของพลังงาน,การป้อนข้อมูลแก่อุปกรณ์ควบคุม
form feedป้อนกระดาษหมายถึงอุปกรณ์ส่วนที่ใช้ป้อนกระดาษเข้าสู่จุดสัมผัสของเครื่องพิมพ์ มักใช้กับกระดาษที่ต่อกันเป็นม้วนหรือพับ เช่นกระดาษต่อเนื่อง (continuous paper)

English-Thai: Nontri Dictionary
feed(vt) เลี้ยง,ให้อาหาร,ป้อน,ขุน,กระตุ้น,กระเดือก,กินอาหาร
feeder(n) ผู้ป้อนอาหาร,ผู้เลี้ยง,ผู้กระตุ้น
purvey(vt) ป้อนเหยื่อ,จัดซื้อ,จัดส่ง
purveyance(n) การป้อนเหยื่อ,การจัดหาให้,สัมภาระ,เสบียง
purveyor(n) ผู้จัดหา,กองเสบียง,คนส่งอาหาร,ผู้ป้อนเหยื่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top