ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประพันธ์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประพันธ์-, *ประพันธ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประพันธ์(v) write, See also: compose, create, Syn. นิพนธ์, แต่ง, เรียบเรียง, ร้อยกรอง, ร้อยเรียง, เขียน, Example: เขาประพันธ์นวนิยายขึ้นหลายเล่ม, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประพันธ์ก. แต่ง, เรียบเรียง, ร้อยกรอง, ผูกถ้อยคำเป็นข้อความเชิงวรรณคดี.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประพันธ์[praphan] (v) EN: write ; compose  FR: écrire ; composer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
author(vt) ประพันธ์, See also: เขียนหนังสือ, แต่งหนังสือ, เขียน, Syn. compose, produce, pen
indite(vt) ประพันธ์, See also: เขียนกลอน, แต่งกลอน, Syn. compose, write
orchestrate(vt) ประพันธ์โน้ตดนตรีแก่วงดนตรี
orchestrate(vi) ประพันธ์โน้ตดนตรีแก่วงดนตรี
write(vi) แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง), See also: ประพันธ์ หนังสือ, กลอน, เพลง
write(vt) แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง), See also: ประพันธ์ หนังสือ, กลอน, เพลง, Syn. compose, indite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auctorial(ออคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ audacious (ออเด'เชิส) adj. กล้ามาก,ไม่กลัว,สร้างสรรค์มาก,กล้าได้กล้าเสีย (bold, fearless)
author(ออ'เธอร์) n. ผู้ประพันธ์,นักเขียน,ผลงานประพันธ์,ผู้สร้างสรรค์. -vt. ประพันธ์.
authorisation(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
authorization(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
coauthor {coauthoredn. นักประพันธ์ร่วม vt. เขียนร่วม
coauthoringn. นักประพันธ์ร่วม vt. เขียนร่วม
coauthors}n. นักประพันธ์ร่วม vt. เขียนร่วม
colloquy(คอล'ละควี) n. การสนทนาแลกเปลี่ยน,บทประพันธ์สนทนา, Syn. conference
comedist(คอม'มีดิสทฺ) n. นักประพันธ์บทละครตลก
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด,ผลิตผล,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ภาพประกอบ,ของผสม,การประพันธ์,การแต่งเพลง,การเกิดเป็นสารประกอบ,การตกลงกัน,การประนีประนอม,ข้อตกลง,การจัดเรียงตัวพิมพ์,คุณสมบัติ,อุปนิสัย

English-Thai: Nontri Dictionary
authorship(n) อาชีพการประพันธ์
bard(n) นักแต่งกลอน,นักประพันธ์
composer(n) นักแต่งเพลง,ผู้ประพันธ์เพลง
composition(n) การแต่ง,การประพันธ์,องค์ประกอบ
indite(vt) เขียน,แต่ง,ประพันธ์
letters(n) อักษรศาสตร์,วรรณคดี,การประพันธ์
literary(adj) ทางวรรณคดี,เกี่ยวกับการประพันธ์,ในเชิงอักษรศาสตร์
literature(n) วรรณกรรม,วรรณคดี,การประพันธ์,อักษรศาสตร์
novelist(n) ผู้ประพันธ์,ผู้แต่งนวนิยาย
pen(n) ปากกา,อู่,เล้า,คอกสัตว์,ปลายปากกา,ลีลาการประพันธ์

German-Thai: Longdo Dictionary
interpretieren(vt) |interpretierte, hat interpretiert| ตีความ, แปล, อธิบาย, ถอดความกลอนหรือบทประพันธ์
Tätigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย, Syn. Beschäftigung
Autor(n) |der, pl. Autoren| ผู้ประพันธ์, ผู้แต่งหนังสือ
Literatur(n) |die, meistens Sg.| วรรณคดี, วรรณกรรม, ผลงานประพันธ์, สิ่งตีพิมพ์
verfassen(vt) |verfasste, hat verfasst| ประพันธ์ เขียนแต่งเรื่อง เช่น Der Admin konnte nicht wissen, wer den Artikel verfasst hat, aber macht das einen Unterschied wer ihn verfasst hat?, Syn. abfassen

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top