ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประจำ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประจำ-, *ประจำ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กองประจำการRegular Army
ทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)(n) enlisted personnel, enlisted soldiers
บัญชีเงินฝากประจำ(n) fixed deposit account, time deposit account
ยาประจำบ้าน(n) household remedies
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(n) Government Permanent Employee
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)(n) Village Health Volunteer
โรคประจำตัวเชื่อว่าต้องไม่เป็น congenital disease และต้องไม่ใช่ underlying disease เพราะ congenital d. หมายถึง โรค/อาการ ที่เกี่ยวเนื่องจากแรกเกิด โดยไม่รวมที่เกิดหลังจากนั้น, ส่วน underlying disease หมายถึงโรคที่ส่งผลให้เป็นโรคอื่น เช่น โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง.

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ค่้าจ้างประจำregular wage

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - สัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผู้มีรายได้ประจำsomeone with regular income (This does not mean "rentier"--"rentier" ไม่ถูกเลย)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ดัชท์ (NL) (UNAPPROVED version -- use with care )
ยาประจำบ้าน(n) EHBO-kist , de EHBO-kist

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจำ(v) be stationed, See also: be placed permanently, be posted, Syn. ประจำการ, Example: ทหารสื่อสารถูกส่งมาประจำที่สนามบินอุดรฯ
ประจำ 3(adj) regular, See also: habitual, constant, Thai Definition: ลูกค้าประจำ ขาประจำ
ประจำ 2(adv) regularly, See also: habitually, frequently, often, constantly, Syn. เป็นนิจ, เสมอ, เป็นปกติ, เป็นกิจวัตร, สม่ำเสมอ, เป็นนิตย์, Example: คุณยายขี้ลืมประจำ
ประจำปี(adj) yearly, See also: annual, Syn. รายปี, Example: โรงเรียนจะจัดงานประจำปีขึ้นภายในโรงเรียนราวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม, Thai Definition: ที่กำหนดให้มีเป็นประจำทุกปี
ประจำใจ(v) adhere to, See also: stick fast to, attach, cling to, keep something in mind, Example: เขายึดคติทำดีได้ดีเป็นคติประจำใจเขาในการดำเนินชีวิต, Thai Definition: ยึดไว้ในใจ
ประจำการ(v) be stationed, See also: be placed permanently, be posted, be on duty, be in active service, be on a active list, Syn. ปฏิบัติหน้าที่, ทำงาน, ทำหน้าที่, ปฏิบัติราชการ, Example: เขาถูกส่งไปประจำการอยู่ที่เยอรมัน
ประจำซอง(v) take one's combat position, See also: be at one's post, take one's combat duty, Syn. เตรียมพร้อม, Example: ทหารทุกคนประจำซองทันทีที่ถูกโจมตี, Thai Definition: เข้าประจำรักษาหน้าที่เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
ประจำตรา(v) seal, See also: affix a seal, Syn. ประจำครั่ง, Example: เขาประจำตราของเขาลงบนหนังสือสัญญา, Thai Definition: เอาครั่งผนึกแล้วประทับเครื่องหมายเป็นสำคัญ
ประจำตัว(adj) personal, See also: private, Syn. ส่วนตัว, ติดตัว, Example: ของใช้ประจำตัวที่เขาเอาไปด้วยทุกหนทุกแห่งคือที่โกนหนวด
ประจำยาม(n) name of a Thai design, See also: name of a Thai decorative pattern, Example: หน้าบันนี้สลักลายประจำยามคั่นลายเถา, Count Unit: ลาย, Thai Definition: ชื่อลายอย่างหนึ่งมีรูปเป็นดอก 4 กลีบ วางเป็นระยะๆ คั่นลายอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประจำว. เป็นปรกติ, เสมอ, เช่น มาเป็นประจำ นั่งประจำ
ประจำเฉพาะ เช่น ตราประจำกระทรวง ตราประจำตำแหน่ง
ประจำที่กำหนดให้มีเป็นปรกติ เช่น งานประจำปี, เรียกรถโดยสารที่วิ่งอยู่บนเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเป็นปรกติ ว่า รถประจำทาง, เรียกครูหรืออาจารย์ที่สอนและดูแลรับผิดชอบนักเรียนชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นปรกติ ว่า ครูหรืออาจารย์ประจำชั้น, เรียกบัตรที่ออกให้ไว้เฉพาะบุคคลและจะต้องเก็บไว้กับตัวเป็นปรกติ ว่า บัตรประจำตัว, เรียกลูกจ้างที่จ้างไว้เป็นปรกติ ไม่ใช่ชั่วคราว ว่า ลูกจ้างประจำ, เรียกผู้ที่มาติดต่อหรือไปมาหาสู่กันเสมอเป็นปรกติ เช่น ลูกค้าประจำ ขาประจำ, ลักษณะการฝากเงินไว้กับธนาคารโดยจะได้รับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบตามเวลาที่กำหนดไว้ เรียกว่า ฝากประจำ.
ประจำน. เงินที่มอบไว้แก่คู่สัญญา โดยตกลงว่า ถ้าตนไม่ทำตามสัญญา ให้ริบเงินนั้นเสีย เรียกว่า เงินวางประจำ, มัดจำ ก็ว่า.
ประจำการว. อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ประจำ, ยังอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่, เช่น ทหารประจำการ.
ประจำครั่ง, ประจำตราก. เอาครั่งผนึกแล้วประทับเครื่องหมายเป็นสำคัญ.
ประจำฉัตรน. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์อนุราธา มี ๔ ดวง, ดาวนกยูง ดาวอนุราธ หรือ ดาวอนุราธะ ก็เรียก.
ประจำซองก. เข้าประจำรักษาหน้าที่เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน.
ประจำยามน. ชื่อลายอย่างหนึ่ง มีรูปเป็นดอกไม้ ๔ กลีบ วางเป็นระยะ ๆ คั่นลายอื่น.
ประจำเดือนน. ระดู.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
in active serviceประจำการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
last mensesประจำเดือนครั้งล่าสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amenorrhea Infertilityประจำเดือนขาดหายไป [การแพทย์]
Amenorrhea-Galactorrhea Lactation Disordersประจำเดือนขาดหายไปและมีน้ำนมไหล [การแพทย์]
menstruationประจำเดือน, การที่ผนังชั้นในของมดลูกหลุดลอก แล้วถูกขับออกมาทางช่องคลอด เนื่องจากไม่มีการปฏิสนธิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Menorrhageaประจำเดือนมามากผิดปกติ [การแพทย์]
Menorrhagicประจำเดือนมีบ่อยกว่าปกติ [การแพทย์]
Menstrual Abnormalityประจำเดือนที่ไม่ปกติ [การแพทย์]
Menstruation, Anovulatoryประจำเดือนที่ไม่มีไข่ตก [การแพทย์]
Menstruation, Irregularประจำเดือนมาไม่ปกติ [การแพทย์]
Menstruation, Ovulatoryประจำเดือนที่มีไข่ตก [การแพทย์]
Menstruation, Prolongedประจำเดือนนานวันกว่าปกติ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจำ[prajam] (v) EN: be attached to ; be assigned to ; serve  FR: être attaché à ; être assigné à
ประจำ[prajam] (x) EN: usual ; regular ; fixed ; permanent ; habitual ; constant  FR: régulier ; permanent ; fixe ; chronique ; habituel
ประจำการ[prajamkān] (v) EN: be stationed ; be placed permanently ; be posted ; be on duty ; be in active service ; be on a active list ; service ; serve  FR: être en service
ประจำการ[prajamkān] (adj) EN: regular ; in service  FR: en service
ประจำจังหวัด[prajamjangwat] (adj) EN: provincial  FR: provincial
ประจำชาติ[prajamchāt] (adj) EN: national  FR: national
ประจำตัว[prajamtūa] (adj) EN: personal  FR: personnel ; individuel
ประจำถิ่น[prajamthin] (adj) EN: native ; local ; domestic ; regional
ประจำทาง[prajamthāng] (adj) EN: fixed ; reguliar  FR: fixe ; régulier
ประจำปี[prajampī] (adj) EN: annual ; annually ; yarly  FR: annuel ; annuellement ; chaque année

English-Thai: Longdo Dictionary
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
bus terminal(n) ท่ารถ, สถานีต้นทางของรถบัสโดยสารประจำทาง, See also: bus depot, Syn. bus station
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, Syn. take out of commission
birthstone(n) หินนำโชคประจำเดือนเกิด, See also: garnet, amethyst, bloodstone, aquamarine, diamond, emerald, pearl, ruby, sardonyx
state of the union(n) การแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาของประธานาธิบดีสหรัฐ
data analytics(n) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
pandemic(n) โรคระบาด ที่มีการระบาดกระจายไปในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ทั่วประเทศ หลายประเทศในภูมิภาค หรือ กระจายไปทั่วโลก ถือเป็นระดับสูงสุดของการระบาด ที่เริ่มจาก endemic (โรคระบาดประจำถิ่น), outbreak (โรคระบาดประจำถิ่นที่มีการเพิ่มของผู้ป่วยผิดปกติ หรือ โรคใหม่ที่เริ่มการระบาด, epidemic (เริ่มแพร่ระบาดไปในวงกว้าง) และ pandemic (โรคระบาดไปทั่วทั้งประเทศ หรือ หลายพื้นที่ในโลก)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annual(adj) ประจำปี, Syn. yearly, each year, every year
base(vt) ประจำการ
day-to-day(adj) ที่เกิดขึ้นตามปกติทุกวัน, See also: ประจำวัน, Syn. every day, daily
local(adj) ประจำท้องถิ่น, See also: ส่วนท้องถิ่น, เฉพาะท้องถิ่น, แห่งท้องถิ่น, Syn. community, district, Ant. national
menses(n) ประจำเดือน, See also: ระดู
national(adj) ประจำชาติ, See also: ระดับชาติ, แห่งชาติ, ของชาติ, Syn. federal, state, municipal
nationally(adv) ประจำชาติ, See also: เกี่ยวกับประเทศชาติ, Syn. publicly
provincial(adj) ประจำจังหวัด, See also: ส่วนท้องถิ่น, ส่วนภูมิภาค, Syn. rural
quotidian(adj) รายวัน, See also: ประจำวัน, เป็นรายวัน, Syn. daily
remain at one's post(idm) รักษาหน้าที่, See also: ประจำที่, Syn. stand to, stay at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active dutyประจำการ, Syn. full duty
alma mater(อาล' มะมา' เทอะ,แอล' มาเม' เทอะ) n. โรงเรียนเดิมที่เคยศึกษามาก่อน, เพลงประจำโรงเรียน
almanac(ออล' มะแนค) n. ปฏิทินประจำปีชนิดพิสดารที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ระบุไว้ด้วยรวมทั้งสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ, ปฎิทินประจำปี, ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปี, Syn. calendar
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
alway(ออล' เวย์) adv. ตลอดเวลา,ตลอดไป,เป็นประจำ, Syn. always
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually
amenorrhea(เอเมนนอเรีย') n. ภาวะที่ไร้ประจำเดือน. -amenorrheal, adj.
anna(แอน' นะ) n. บันทึกหนึ่ง (โดยเฉพาะเหตุการณ์ประจำปี) ของ annals (a record)
annalist(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)

English-Thai: Nontri Dictionary
almanac(n) ปูม,ปฏิทินบันทึกเหตุการณ์,ปฏิทินประจำปี
always(adv) เสมอ,นิจสิน,ทุกเวลา,ตลอดเวลา,เป็นประจำ,ตลอดไป
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี,หนังสือประจำปี
annual(adj) รายปี,ประจำปี,ทุกปี
annual(n) หนังสือประจำปี,หนังสือรายปี
annuity(n) เงินปี,รายได้ประจำปี
arm(n) แขน,เท้าแขน,อาวุธ,ตราประจำตระกูล
armorial(adj) เกี่ยวกับเกราะ,เกี่ยวกับตราประจำตระกูล
armour(n) เกราะ,ยานเกราะ,ตราประจำตระกูล,อาวุธ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
endemic[เอ็นเด็ม-อิค] (n, adj) ประจำท้องถิ่น, ไข้เรื้อรัง, Syn. native
現役ประจำการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
現役[げんえき, gen'eki] ประจำการ
生理[せいり, seiri] (n) ประจำเดือน, รอบเดือน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
毎月[まいげつ, maigetsu] TH: ประจำทุกเดือน  EN: monthly

German-Thai: Longdo Dictionary
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
immer(adv) สม่ำเสมอ, ประจำ เช่น Sein Schreibtisch ist immer in Ordnung. โต๊ะทำงานของเขาเป็นระเบียบเสมอ
jedenfallsอย่างน้อยที่สุด เช่น Die Stadtbücherei ist sehr gut. Jedenfalls bin ich seit ca. 5 Jahren ihr Mitglied. ห้องสมุดประจำเมืองดีมากเลย อย่างน้อยที่สุดฉันเป็นสมาชิกมาเกือบห้าปีแล้ว, See also: zumindest, Syn. wenigsten
stetsเป็นประจำ
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)
Bus(n) |der, pl. Busse| รถบัส, รถประจำทาง
Haltestelle(n) |die, pl. Haltestellen| ป้ายรถประจำทาง, See also: die Station
Hauptbahnhof(n) |der, pl. Hauptbahnhöfe| สถานีรถไฟใหญ่, สถานีรถไฟประจำเมือง
bei(prep) อยู่ใกล้ๆ เช่น Der Wochenmarkt ist beim Rathaus. ตลาดสดประจำอาทิตย์อยู่ใกล้กับที่ว่าการเมือง

French-Thai: Longdo Dictionary
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
badge(n) |m| บัตรประจำตัว เช่น Le badge personnel est obligatoire pour entrer dans l’École.
carte d'identité(n) |f| บัตรประจำตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top