ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บริสุทธิ์

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บริสุทธิ์-, *บริสุทธิ์*
Longdo Dictionary ภาษา ดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda[สะ-ลิน-ดา] บริสุทธิ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บริสุทธิ์ผุดผ่อง(v) be virgin, See also: be chaste, be flawless, Syn. ผุดผ่อง, บริสุทธิ์, Ant. มีมลทิน, มีราคี, Example: เธอเชื่อหรือว่าผู้หญิงที่เธอกำลังจะแต่งงานด้วยยังบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่, Thai Definition: ไร้มลทิน, ไม่มีความมัวหมอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บริสุทธิ์(บอริสุด) ว. แท้, ไม่มีอะไรเจือปน, เช่น ทองบริสุทธิ์, ปราศจากมลทิน, ปราศจากความผิด, เช่น เป็นผู้บริสุทธิ์, หมดจดไม่มีตำหนิ เช่น เพชรบริสุทธิ์ เครื่องแก้วบริสุทธิ์
บริสุทธิ์เรียกสาวพรหมจารี ว่า สาวบริสุทธิ์.
บริสุทธิ์(บอริสุด) น. แร่ชนิดหนึ่ง คือตะกั่วที่ใช้ผสมเป็นนวโลหะ.
บริสุทธิ์ใจว. มีความจริงใจ, มีใจใสสะอาด, ไม่มีเจตนาอื่นเคลือบแฝง, เช่น ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ.
ศุภร-บริสุทธิ์ไม่มีตำหนิ เช่น ศุภรทนต์ คือ ฟันงาม.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริสุทธิ์[børisut] (adj) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere  FR: innocent ; non coupable
บริสุทธิ์[børisut] (adj) EN: virgin ; chaste ; pure  FR: vierge ; chaste
บริสุทธิ์[børisut] (adj) EN: pure ; clean ; immaculate  FR: pur ; sain ; immaculé
บริสุทธิ์แท้[børisut thaē] (adj) FR: affiné
บริสุทธิ์ใจ[børisutjai] (v) EN: be sincere
บริสุทธิ์ใจ[børisutjai] (adj) FR: chaste ; innocent

English-Thai: Longdo Dictionary
innocent(adj) ไร้เดียงสา,ซื่อบริสุทธิ์,ไม่มีพิษมีภัย
unadulterated(adj) ไม่มีสิ่งเจือปน บริสุทธิ์ เช่น These are unadulterated facts. ; Unadulterated maternal adoration

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clean(adj) บริสุทธิ์, See also: ที่ไม่มีบาป, Syn. pure, sinless
in the clear(idm) บริสุทธิ์, See also: ไม่มีความผิด
immaculate(adj) บริสุทธิ์, See also: ปราศจากมลทิน, ไร้ราคี, Syn. pure, unblemished, unflawed, Ant. blemished, flawed
ingenuous(adj) บริสุทธิ์ใจ, See also: ซึ่งไร้เดียงสา, Syn. frank, innocent, straightforward, Ant. suspicious
innocent(adj) ซึ่งไม่มีความผิด (กฎหมาย), See also: บริสุทธิ์, Syn. faultless, guiltless, Ant. guilty
lily(adj) บริสุทธิ์, See also: ไร้มลทิน, Syn. pure
mere(adj) บริสุทธิ์, See also: ไม่มีสิ่งเจือปน, แท้ๆ
perfect(adj) บริสุทธิ์, See also: ซึ่งไม่เจือปน, Syn. pure, unmixed
pure(adj) บริสุทธิ์, See also: ไม่มีสารอื่นเจือปน, สะอาด, ไร้มลทิน, ไม่ผสม, Syn. unmixed
purify(vi) บริสุทธิ์, See also: ไร้มลทิน, Syn. refine, disinfect, fumigate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม,เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic al -esthetician n.
alembic(อะเลม' บิคป n. อุปกรณ์การต้มกลั่นที่มีปากหรือหัวเป็นจะงอย, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์, สิ่งที่กลั่น
alloy(อะลอย') n. โลหะผสม, ส่วนผสม, สิ่งที่ใช้ลดคุณภาพหรือความบริสุทธิ์. -vt. ผสมให้เป็นโลหะผสม,เจือปน, Syn. mixture, compound
baptise(แบพไทซ') {baptised,baptized,baptising,baptizing,baptises,baptizes} vt.,vi. ทำพิธีล้างบาปให้,ทำให้สะอาดบริสุทธิ์,ตั้งชื่อ, Syn. cleanse, Ant. pollute, stain
baptize(แบพไทซ') {baptised,baptized,baptising,baptizing,baptises,baptizes} vt.,vi. ทำพิธีล้างบาปให้,ทำให้สะอาดบริสุทธิ์,ตั้งชื่อ, Syn. cleanse, Ant. pollute, stain
candid(แคน'ดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ปราศจากอคติ,เป็นธรรม,ซื่อตรง,ขาว,ใส,บริสุทธิ์ n. ภาพที่ไม่ได้วางท่า, See also: candidness n. ดูcandid, Syn. impartial
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness, Ant. bias
candour(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness, Ant. bias
chaste(เชสทฺ) adj. บริสุทธิ์,ดีงาม,ไม่ลามก,เรียบ ๆ ,ง่าย ๆ ,ยังไม่แต่งงาน,พรหมจารี, See also: chasteness n., Syn. celibate

English-Thai: Nontri Dictionary
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
baptize(vt) เจิมน้ำมนต์,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ทำพิธีล้างบาป
chaste(adj) พรหมจรรย์,พรหมจารี,บริสุทธิ์,ดีงาม
chastity(n) พรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความดีงาม
clean(adj) สะอาด,หมดจด,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,เกลี้ยง
clean(vt) ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ขจัดออก,ลบออก,ชำระล้าง,กวาด
cleanness(n) ความสะอาด,ความหมดจด,ความเกลี้ยงเกลา,ความบริสุทธิ์
cleanse(vt) ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ชำระล้าง
contaminate(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ไม่บริสุทธิ์,ทำให้ด่างพร้อย
corrupt(adj) เลว,ชั่ว,กินสินบน,ทุจริต,เน่าเปื่อย,ไม่บริสุทธิ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top