ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บรรเทา

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรเทา-, *บรรเทา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงาน6) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (n org ) Department of Disaster Prevention and Mitigation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรเทา[V] relieve, See also: alleviate, ease, mitigate, Syn. ทุเลา, Ant. กำเริบ, Example: อาการโรคหัวใจของเขาบรรเทาลงไปบ้างหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล, Thai definition: ทำให้ค่อยยังชั่วขึ้นจากเดิม
บรรเทา[V] abate, See also: decrease, diminish, alleviate, reduce, Syn. ทุเลา, ลดลง, ผ่อนลง, คลาย, Example: การทำหลังคาทรงสูงนี้มีผลช่วยบรรเทาความร้อนที่จะถ่ายเทลงมายังส่วนล่าง, Thai definition: ทำให้ผ่อนคลายหรือเบาบางลง
บรรเทาทุกข์[V] rescue, See also: alleviate distress, relieve distress, Syn. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, Example: เธอเต็มใจบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในภาคใต้, Thai definition: ช่วยให้ความทุกข์เบาลง
บรรเทาเบาบาง[V] ease, See also: alleviate, relieve, Syn. ลดลง, เบาลง, ลดน้อยลง, Ant. เพิ่มขึ้น, หนักขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Example: ฉันได้แต่หวังว่าเหตุการณ์คับขันจะบรรเทาเบาบางลงในอนาคต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรเทา(บัน-) ก. ทุเลาหรือทำให้ทุเลา เช่น อาการโรคบรรเทาลง, ผ่อนคลายหรือทำให้ผ่อนคลายลง เช่น บรรเทาทุกข์, เบาบางหรือทำให้เบาบางลง เช่น บรรเทาความร้อน, ประเทา ก็ใช้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palliate; alleviateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleviate; palliateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relieveบรรเทา, แก้(อาการ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get some relief from all the struggle And strifeเธอหายาบรรเทาได้จากการต่อสู้ดิ้นรน The Little Prince (1974)
Suddenly, my bowels rebelled and he ordered me to relieve myself which I did without embarrassmentอย่างทันที, ที่กบฎลำไส้ของฉันและ he ordered ฉันที่จะบรรเทาตัวเอง... ...สิ่งที่ฉันทำโดยปราศจากลำบากใจ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He made me relieve myself of all that was in my bowelsเขาทำฉันบรรเทาตัวเองของ all that อยู่ในลำไส้ของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A chamberpot was arranged for two to sit on, back to back, and relieve themselves simultaneouslychamberpot ถูกจัดเรียง... ...สำหรับสองที่จะนั่งบน, กลับเพื่อกลับ,\ Nand บรรเทาตัวเองพร้อมกัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Imhaus of the Zurich relief fund.และ ดร.Imhaus จากกองทุนบรรเทาทุกข์ซูริค Spies Like Us (1985)
Ease his pain.บรรเทาความทุกข์ให้เขา Field of Dreams (1989)
Ease his pain.บรรเทาความทุกข์ให้เขา Field of Dreams (1989)
Ease his pain. What ... What the hell does that mean, ease his pain?มันหมายความว่าอะไร "บรรเทาความทุกข์ให้เขา" Field of Dreams (1989)
He said, "Ease his pain."เขาบอกว่า "บรรเทาความทุกข์ให้เขา" Field of Dreams (1989)
Ease whose pain?- บรรเทาความทุกข์ให้ใคร Field of Dreams (1989)
Fascist. I'd like to ease her pain.เผด็จการ ฉันอยากบรรเทาความทุกข์ให้หล่อน Field of Dreams (1989)
I know whose pain I'm supposed to ease.ผมรู้แล้วว่าความทุกข์ของใคร ที่ผมควรบรรเทา Field of Dreams (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit   FR: se rétablir ; retrouver la forme
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
บรรเทาลง[v. exp.] (banthao long) FR: lénifier

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
DDPM(org) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.disaster.go.th/, S. ปภ.,Department of Disaster Prevention and Mitigation,
salvation army(n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย
lighten up(vt) บรรเทา, ทำให้เบาลง เช่น I've been told to lighten up all my life, by many different people., If you don't allow backpacks with wheels, then you have to find some way to lighten up the backpacks. You have to require less text books to be taken home., S. Relax, keep the current situation in perspective,
with a grain of salt(phrase ) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abate[VT] ทำให้น้อยลง, See also: บรรเทา, เบาบาง, Syn. reduce, lower, lighten
allay[VT] บรรเทา, See also: ระงับ, Syn. relieve, reduce, alleviate
anodyne[ADJ] บรรเทาความเจ็บปวด, Syn. soothing, comforting
de-escalate[VI] ลดลง (ขนาด, ขอบเขต, ความรุนแรง), See also: บรรเทา, Syn. lower
desensitise[VT] ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล, ความเจ็บปวด) น้อยลง, See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง, Syn. dull, deaden, numb, Ant. sensitize
desensitize[VT] ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล , ความเจ็บปวด) น้อยลง, See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง, Syn. dull, deaden, numb, Ant. sensitize
ease[VI] บรรเทา, See also: ผ่อนคลาย, Syn. alleviate, lessen
extenuate[VT] ลดน้อยลง (ความผิด, ข้อผิดพลาด), See also: บรรเทาเบาบาง, Syn. diminish, lessen, reduce
lessen[VT] บรรเทา, See also: แบ่งเบา, คลาย
lubricate[VT] ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, คลาย, Syn. ease

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
acesodyneสารบรรเทาความปวด
acetophenetiden(แอสซิดทฟิเนท' ทิดิน) chem. ยาลดไข้และบรรเทาปวด., Syn. phenacetin
allay(อะเล') vt. ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง. -allayer n., Syn. quiet, soothe)
alleviate(อะลี' วิเอท) vt. บรรเทา, ทำให้น้อยลง, Syn. lessen, mitigate ###A. aggravate)
alleviation(อะลีวิเอ' เชิน) n. การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, สิ่งที่บรรเทาหรือทำให้น้อยลง
alleviative(อะลี' วิเอทิฟว, อะลี' วอะโทรี) adj. ซึ่งทำให้ลดน้อยลง, ซึ่งบรรเทา
analgesic(แอนนะจี' ซิค) n. ยาบรรเทาปวด.

English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
allay(vt) ทำให้สงบ,บรรเทา,ทำให้น้อยลง,ระงับ
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ระงับ
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
assuage(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้ผ่อนคลาย
balm(n) ยาบรรเทาปวด,ยาหม่อง
balmy(adj) ซึ่งบรรเทาปวด,อ่อน
becalm(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบลง
damp(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาดๆ,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้บรรเทา
damper(n) สิ่งที่ทำให้ชื้น,เครื่องลดการสั่นสะเทือน,เครื่องบรรเทา

German-Thai: Longdo Dictionary
trösten(vt) |tröstete, hat getröstet, jmdn.| ปลอบใจ, ช่วยพูดปลอบบรรเทาความทุกข์ เข่น Sie tröstet einen sehr kranken Mensch.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top