ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บรรษัท

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรษัท-, *บรรษัท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรษัทข้ามชาติ[N] multi-national corporation, Example: ธุรกิจหลายประเภทถูกครอบครองโดยบรรษัทข้ามชาติ, Thai definition: บริษัทที่ไปลงทุนจดทะเบียนดำเนินกิจการในประเทศอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรษัท(บันสัด) น. หมู่, ผู้แวดล้อม
บรรษัทการรวมกันเข้าหุ้นส่วนทำการค้าขาย
บรรษัทนิติบุคคลที่มีฐานะอย่างเดียวกับบริษัทจำกัด โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corporationบรรษัท, บริษัท (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporationบรรษัท, บริษัท (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporatismบรรษัทนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
state, corporativeบรรษัทรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporative stateบรรษัทรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corporationบรรษัท, บรรษัท, [เศรษฐศาสตร์]
Commercial finance companiesบรรษัทเงินทุน [TU Subject Heading]
International business enterprisesบรรษัทข้ามชาติ [TU Subject Heading]
Transnational Corporations (TNCs) บรรษัทข้ามชาติ
คำทางการของสหประชาชาติที่ใช้เรียกบริษัทข้าม ชาติ (ดู Multinational Company) ซึ่งหมายถึงบริษัทเอกชน ที่มีการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติมักจะมีอำนาจ ทางเศรษฐกิจที่จะครองงำรัฐบาล หรือเศรษฐกิจภายในของประเทศ ที่กำลังพัฒนาได้ในบางกรณี และประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศจะมองบรรษัทข้ามชาติในแง่ที่มีการกอบโกย ทรัพยากรธรรมชาติไปเป็นจำนวนมาก [สิ่งแวดล้อม]
International Finance Corporationบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ มีความเกี่ยวเนื่องกับธนาคารโลก แม้ว่าจะมีสถานะเป็นองค์กรแยก ต่างหาก IFC มีหน้าที่สนับสนุนภาคเอกชนในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
150 years ago the business corporation was a relatively insignificant institution.150 ปีก่อน บรรษัทธุรกิจ เป็นแค่สถาบันที่ไม่ค่อยสำคัญ The Corporation (2003)
This documentary examines the nature, evolution, impacts and possible futures of the modern business corporation.สารคดีเรื่องนี้จะตรวจสอบถึงเนื้อแท้ วิวัฒนาการ, ผลกระทบและอนาคตข้างหน้า ของบรรษัทธุรกิจสมัยใหม่ The Corporation (2003)
Initially given a narrow legal mandate what has allowed today's corporation to achieve such extraordinary power and influence over our lives?ในยุคเริ่มต้น บรรษัทได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายที่จำกัดมาก แต่อะไรทำให้บรรษัทในวันนี้มีอำนาจล้นเหลือ และมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรา? The Corporation (2003)
We begin our inquiry as scandals threaten to trigger a wide debate about the lack of public control over big corporations.สารคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่มีเรื่องอื้อฉาว ที่ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับการที่สังคมไม่สามารถควบคุมบรรษัทใหญ่ ๆ ได้ The Corporation (2003)
Through the voices of CEOs whistle blowers brokers gurus and spies insiders and outsiders we present the corporation as a paradox an institution which creates great wealth but causes enormous and often hidden harms.ในสารคดีนี้ เราจะให้ซีอีโอ, นักข่าวที่ขุดคุ้ยความจริง โบรกเกอร์, ผู้เชี่ยวชาญและสายลับ คนในวงการและนอกวงการมาพูดถึงบรรษัทธุรกิจ The Corporation (2003)
I see the corporation as part of a jigsaw in society as a whole which if you remove it the picture's incomplete.ผมเห็นว่าบรรษัทเป็นชิ้นส่วนหนึ่ง ในจิ๊กซอว์ของสังคมทั้งหมด ถ้าคุณเอาชิ้นส่วนนี้ออกไป The Corporation (2003)
A sports team.บรรษัทคือทีมฟุตบอล The Corporation (2003)
A corporations like a family unit.บรรษัทเป็นเหมือนครอบครัว The Corporation (2003)
People in a corporation work together for a common endทุกคนในบรรษัททำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน The Corporation (2003)
Corporations are artificial creations.บรรษัทเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา The Corporation (2003)
As the corporate form has done with us.เหมือนที่บรรษัททำกับเรา The Corporation (2003)
The word corporate gets attached in almost you know in a pejorative sense to and gets married with the word agenda.คำว่า "บรรษัท" ถูกใช้จนมีความหมาย (โรเบิร์ต คีย์ส ประธานและซีอีโอ สภาธุรกิจระหว่างประเทศของแคนาดา) ไปในทางที่ไม่ดี และถูกจับคู่กับคำว่า "แผนการ" The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บรรษัทข้ามชาติ[n. exp.] (bansat khāmchāt) EN: multi-national corporation   FR: société multinationale [f] ; multinationale [f]
บรรษัทภิบาล[n.] (bansatphibān) EN: corporate governance   

English-Thai: Nontri Dictionary
corporation(n) บริษัท,บรรษัท,คณะ,สโมสร,สมาคม,นิติบุคคล,เทศบาล
incorporation(n) บรรษัท,บริษัท,ห้างร้าน,การรวมตัวกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
corporate governanceบรรษัทภิบาล
multinational corporation (n ) บรรษัทข้ามชาติ
บรรษัทภิบาล (n) บรรษัทภิบาล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top