ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บรรจุ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรจุ-, *บรรจุ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แบ่งบรรจุseparate packing

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรจุ(v) load, See also: pack, enclose, Syn. ใส่, Example: ช่างภาพบรรจุฟิล์มใส่กล้องอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ใส่ลงไว้
บรรจุ(v) contain, See also: hold, Syn. ใส่, Example: พนักงานบรรจุน้ำตาลลงในถุงนับพัน เพื่อเอาไว้ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม, Thai Definition: เก็บไว้ในภาชนะ
บรรจุ(v) appoint, See also: assign, put in a suitable position, Syn. บรรจุตำแหน่ง, ตั้ง, Ant. ปลดออก, ถอดออกจากตำแหน่ง, Example: หัวหน้าบรรจุสาวสวยที่มาสมัครงานใหม่ในตำแหน่งเลขานุการส่วนตัวทันที, Thai Definition: จัดให้เข้าประจำหน้าที่หรือตำแหน่ง
บรรจุภัณฑ์(n) package, Example: นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ผู้ผลิตเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม, Thai Definition: วัสดุทำเป็นถุงหรือกล่องเป็นต้น สำหรับบรรจุสินค้าปลีก
บรรจุตำแหน่ง(v) fill the post, See also: put in a position, assign someone to a post, settle someone in a place, Example: ท่านรัฐมนตรีหาผู้ที่เหมาะสมบรรจุตำแหน่งนี้ยังไม่ได้, Thai Definition: ให้เข้ารับตำแหน่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรจุ(บัน-) ก. ประจุ, ใส่ลงในขวด หีบ หรือถุง เป็นต้น, ใส่ลงไว้ในภาชนะหรือสถานที่ที่ใดที่หนึ่งที่มิดชิด เช่น บรรจุอังคาร บรรจุอัฐิ บรรจุศพ
บรรจุโดยปริยายหมายความว่า ให้เข้าประจำที่, ให้เข้าประจำตำแหน่งครั้งแรก, เช่น บรรจุให้เป็นข้าราชการ, ใส่ลงไว้ตามอัตรา เช่น บรรจุเข้าไว้ในรายการ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uploadบรรจุขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
uploadบรรจุขึ้น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
downloadบรรจุลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
downloadบรรจุลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
load-and-goบรรจุแล้วทำงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modified atmosphere packagingบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food containerบรรจุภัณฑ์อาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Downloadบรรจุลง, การส่งข้อมูลจากแม่ข่ายไปยังเครือข่าย

เขียนทับศัพท์เป็น ดาวน์โหลด [คอมพิวเตอร์]

uploadบรรจุขึ้น, บรรจุขึ้น คือการถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง เครื่องที่ส่งข้อมูล เรียกว่า ตัวที่ทำการ "บรรจุขึ้น" หรือการส่งข้อมูลจากเครือข่ายไปยังแม่ข่าย

เขียนทับศัพท์เป็น อัปโหลด [คอมพิวเตอร์]

Containersบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Glass containersบรรจุภัณฑ์แก้ว [TU Subject Heading]
Packagingบรรจุภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Metal containersบรรจุภัณฑ์โลหะ [TU Subject Heading]
Plastic containersบรรจุภัณฑ์พลาสติก [TU Subject Heading]
Packagingบรรจุภัณฑ์, Example: สิ่งสำหรับบรรจุของอาจเป็น หีบห่อ หรือถัง [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุ[banju] (v) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain  FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุ[banju] (v) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign  FR: occuper
บรรจุกระสุน[banju krasun] (v, exp) EN: load a gun ; charge a gun  FR: charger une arme
บรรจุงาน[banju ngān] (v, exp) EN: employ permanently
บรรจุตำแหน่ง[banju tamnaeng] (v, exp) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place  FR: nommer à un poste ; occuper une position
บรรจุภัณฑ์[banjuphan] (n) EN: package
บรรจุภาชนะอัดลม[banju phātchana atlom] (x) EN: in airtight containers
บรรจุสินค้า[banju sinkhā] (v, exp) EN: pack goods
บรรจุหีบห่อ[banju hīphø] (v, exp) EN: packaging ; containers ; packaging material
บรรจุหีบห่อด้วยวิธีสุญญากาศ[banju hīphø dūay withī sunyākāt] (adj) EN: vacuum-packed

English-Thai: Longdo Dictionary
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, See also: capacity, Syn. capableness
bursting(adj) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy, Syn. overflowing
receive(vi, vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, Syn. get

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bale(n) หีบห่อ, See also: บรรจุภัณฑ์, Syn. package
bale(vt) บรรจุหีบห่อ, Syn. bundle
bale(vi) บรรจุหีบห่อ
bottle(vt) ใส่ขวด, See also: บรรจุลงขวด
can(vt) บรรจุกระป๋อง, Syn. put up, tin
carry(vt) บรรจุ, See also: ใส่, Syn. contain
carton(vt) บรรจุลงกล่อง
casket(vt) บรรจุ, See also: ใส่ลงในหีบหรือตลับ
charge(vt) บรรจุ (กระสุน), Syn. load, fill
coffer(vt) บรรจุในหีบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
baggingn. วัตถุที่ใช้ทำถุง,การบรรจุลงถุง
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler, n.
batch fileแฟ้มคำสั่งรวมหมายถึง แฟ้มพิเศษที่ใช้เก็บคำสั่งระบบที่ต้องการใช้ เพื่อสั่งให้เครื่องทำงานให้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลนี้เก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะปฏิบัติการตามขั้นตอนในคำสั่งที่บรรจุอยู่ในแฟ้มนี้ทันทีที่เริ่มเครื่องใหม่ (boot) แฟ้มข้อมูลประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file tpe) ว่า .bat เช่น autoexec.bat เป็นต้น
bin(บิน) 1. ถัง,ลัง {binned,binning,bins} vt. ใส่ในถังหรือลัง 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มที่บรรจุข้อมูล ที่เป็นเลขฐานสอง (binary) เช่น prog.bin
binary fileแฟ้มข้อมูลฐานสองหมายถึง แฟ้มที่บรรจุข้อมูลที่เป็นฐานสองเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้ คอมพิวเตอร์จะเข้าใจและรับรู้ได้ โดยปกติ แฟ้มข้อมูลเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ใช้นามสกุล (file type) ว่า BIN ดู BIN ประกอบ
bootstrapn. รูเชือกผูกรองเท้า ปลุกเครื่องเรียกย่อ ๆ ว่า boot1. หมายถึงการเปิดเครื่องด้วยการบรรจุซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) เข้าไปในหน่วยความจำหลัก (main memory) 2. อาจหมายถึงเทคนิควิธีในการบรรจุโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (program) ทั้งปวงที่มีอยู่ ลงไปในหน่วยความจำหลัก
bottle(บอท'เทิล) {bottled,bottling,bottles} n. ขวด,ถุงหนัง, (ที่ใส่น้ำใส่เหล้า) ปริมาณหนึ่งขวด,การดื่มเหล้า,น้ำนมในขวดนม vi. ใส่ขวด,บรรจุขวดติดอยู่,ข่ม,ทำให้ติดอยู่,เก็บสุรา -Phr. (hit the bottle ดื่มเกินบ่อยและเป็นนิสัย), Syn. receptacle

English-Thai: Nontri Dictionary
bale(vt) ทำให้เป็นมัด,ทำให้เป็นก้อน,บรรจุห่อ
barrel(vt) ใส่ถัง,ใส่ลัง,บรรจุถัง
bottle(vt) ใส่ขวด,บรรจุลงขวด
box(vt) ใส่หีบ,ใส่กล่อง,บรรจุหีบ,ชกมวย
can(vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง
canned(adj) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง
charge(vi) คิดราคา,กล่าวหา,ฟ้อง,บรรจุ,มอบหมาย,มอบให้ทำ
comprise(vi) ประกอบด้วย,ประกอบเป็น,บรรจุ,มี
contain(vt) บรรจุ,มีอยู่,จำกัดวง
crate(vt) ใส่หีบ,บรรจุ,ใส่ลงกล่อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accommodate(vt) บรรจุ, บรรทุก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
詰まり[つまり, tsumari] บรรจุอยู่เต็ม (จมูก) คัด แน่นเอี๊ยด เต็ม (เสื้อ) หด ใกล้ถึงวัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
包む[つつむ, tsutsumu] TH: บรรจุ  EN: to pack
詰める[つめる, tsumeru] TH: บรรจุใส่ภาชนะ  EN: to pack
収まる[おさまる, osamaru] TH: บรรจุเข้าไปได้  EN: to be obtained

German-Thai: Longdo Dictionary
Bierkiste(n) |die, pl. Bierkisten| ลังเบียร์, ลังที่บรรจุเบียร์
Gehalt(n) |der, pl. Gehalte| ปริมาณหรือจำนวนของสิ่งที่บรรจุอยู่ เช่น Der Orangensaft hat einen hohen Gehalt an Vitamin C.
Fachwerkhaus(n) |das, pl. Fachwerkhäuser| บ้านสมัยเก่าที่มีการสร้างโครงของบ้านทั้งหลังขึ้นมาก่อน(รวมทั้งหลังคา)ส่วนใหญ่ด้วยไม้ แล้วค่อยบรรจุส่วนผนังที่เหลือด้วยวัสดุอื่น ซึ่งต่างจากการสร้างบ้านโดยทั่วไปในสมัยนี้ที่ผนังเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร
Image:
beladen(vt) |belädt, belud, hat beladen, mit etw.| บรรจุด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Lastwagen wurde mit Kole beladen. รถบรรทุกถูกบรรจุด้วยถ่านหิน, See also: Related: laden
herunterladen(vt) |lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen| ดาวน์โหลด, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์หรือในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น eine Datei herunterladen, Syn. laden

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top