ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บรม

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรม-, *บรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรมสุข[ADV] blissfully (happy), See also: supremely (happy), Ant. บรมทุกข์, Example: เขาดำเนินชีวิตอย่างบรมสุข, Thai definition: เป็นสุขมาก, มีความสุขมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรม, บรม-(บอรมมะ-) ว. อย่างยิ่ง, ที่สุด, (มักใช้นำหน้าคำที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระเจ้าแผ่นดิน และพระอัครมเหสี เป็นต้น เพื่อแสดงพระเกียรติยศยิ่งใหญ่) เช่น บรมศาสดา บรมบพิตร บรมราชินี บรมมหาราชวัง. (ป., ส. ปรม)
บรม, บรม-อย่างที่สุด เช่น โง่บรม บรมขี้เกียจ.
บรมครูน. คำที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ.
บรมธาตุน. กระดูกพระพุทธเจ้า.
บรมบพิตร(-บอพิด) น. คำที่พระภิกษุใช้สำหรับแทนพระองค์พระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระบรมราชินี, ใช้ว่า มหาบพิตร ก็มี.
บรมอัฐิน. กระดูกพระมหากษัตริย์.
บรมัตถ์(บอระมัด) น. ปรมัตถ์, ประโยชน์อย่างยิ่ง, เนื้อความอย่างยิ่ง, ความจริงอันเป็นที่สุด
บรมัตถ์ชื่อพระอภิธรรมปิฎก เรียกว่า บรมัตถ์, และยังใช้นำหน้าศัพท์ เช่น บรมัตถ-บารมี บรมัตถประโยชน์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eonบรมยุค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Cryptozoic Eonบรมยุคคริปโทโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Phanerozoic Eonบรมยุคฟาเนอโรโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Azoic Eonบรมยุคอะโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Archaeozoic Eonบรมยุคอาร์คีโอโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Proterozoic Eonบรมยุคโพรเทอโรโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
บรมวงศานุวงศ์ญาติผู้ใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน [ศัพท์พระราชพิธี]
Hugo Grotius (1583-1645)บรมครูทางกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ เป็นบุคคลแรกที่ได้ประกาศเสรีภาพของทะเล (Freedom of the Seas) ในตำราของท่านชื่อ Mare Liberumนักกฎหมาย รัฐบุรุษ และปรัชญาเมธีด้านมนุษยธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้นี้ ภายหลังเกิดมาได้ไม่กี่ปีก็ส่อให้เห็นว่าเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดอย่างน่า มหัศจรรย์ เขาเริ่มศึกษาวิชากฎหมายตั้งแต่มีอายุได้ 11 ขวบ ณ สถาบันศึกษาชั้นสูงแห่งเลย์เด็นในเนเธอร์แลนด์ และได้รับปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัย ณ เมืองออร์ลีนส์ ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีอายุได้เพียง 15 ปี โดยที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการเมือง เขาได้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1618 ด้วยข้อหาทางการเมือง แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1621 ได้หลบหนีไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ 1625 เขาได้แต่งตำรากฎหมายซึ่งถือกันว่าเป็นตำราอมตะชื่อว่า Jure Belli ac Pacis (แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสงครามและสันติภาพ) เป็นงานเขียนที่เหมาะกับสมัย และเขียนอย่างนักวิชาการอันเยี่ยมยอดที่สุดไม่มีใครเหมือนในสมัยนั้น และด้วยความรู้สึกที่รักความยุติธรรมอย่างแรงกล้าด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงขนานนาม Hugo Grotius ว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายนานาชาติ (Father of the Law of Nations) [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- There will be survivors. - (machine gun) Many of us, even, will survive training.พวกเราหลายคนแม้จะอยู่รอด การฝึกอบรม How I Won the War (1967)
We've been playing cricket in the hot sun for three hours.เราได้รับการเล่นสิ่งที่เป็นคริก เก็ต ในดวงอาทิตย์ร้อนเป็นเวลา สามชั่วโมง และการฝึกอบรมด้านนันทนา การ How I Won the War (1967)
Not until I've talked some sense to that headstrong wife of yours.นั่นต้องหลังจากฉันอบรม ภรรยาหัวเเข็งของนายก่อน Beneath the Planet of the Apes (1970)
We trained her for five years. Singing, acting, dancing lessons.เราผ่านการฝึกอบรมของเธอเป็นเวลาห้าปี ร้องเพลง, การแสดง, เรียนเต้นรำ The Godfather (1972)
Get busy, idiotได้ยุ่ง, คนโง่บรม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Go on, idiots, show how happy you areดำเนินต่อไป, คนโง่บรม, แสดงวิธี happy you Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- No, I'm in... a training program.- ไม่ใช่ครับ ผมอยู่ใน... โครงการฝึกอบรม Airplane! (1980)
Only their skilled training in police enforcement techniques saved their lives.เฉพาะการฝึกอบรมที่มีทักษะของพวกเขาในการบังคับใช้ตำรวจ เทคนิคการช่วยชีวิตของพวกเขา First Blood (1982)
A man who's been trained to ignore pain, ignore weather.ชายผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมที่จะเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดไม่สนใจสภาพอากาศ First Blood (1982)
colonel Rhombus, special projects training.ฉันคือผู้พัน Rhombus หัวหน้าค่ายฝึกอบรมพิเศษ Spies Like Us (1985)
Like vines, children need training.เช่นองุ่นเด็กต้องฝึกอบรม Bloodsport (1988)
Martial science provides a way of training.วิทยาศาสตร์มีวิธีการต่อสู้ของการฝึกอบรม Bloodsport (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรมครู[n.] (børommakhrū) EN: great teacher   
บรมบพิตร[pr.] (børommabøphit) EN: Your Majesty   
บรมราชาภิเษก[n.] (børommarāchāphisēk) EN: coronation of a king   
บรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Børommawongsānuwong) EN: Royal family   FR: Famille royale (de Thaïlande) [f]
บรมสุข[adv.] (børommasuk) EN: blissfully ; in supreme comfort   
บรมโบราณ[n. exp.] (børom bōrān) EN: time immemorial   

English-Thai: Longdo Dictionary
training(n) การฝึกอบรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arch 2(อาร์ค) adj. สำคัญที่สุด,หัวหน้า, สำคัญ, มหา,บรม, เอก. -archness n., Syn. chief)
behest(บิเฮสทฺ') n. คำสั่ง,คำขอร้อง,พระบรมราชโองการ, Syn. command
borstal(บอร์'สเทิล) n. โรงเรียนเด็กที่กระทำผิดกฎหมาย เพื่ออบรมและฝึกอาชีพ
breed(บรีด) {bred,bred,breeding,breeds} v. ออกลูก,ทำให้เกิด,แพร่พันธุ์,เพาะ,ฟักไข่,เลี้ยง,อบรม,ทำให้ท้อง n. พันธุ์,ชนิด,กลุ่ม,พันธุ์ผสม, Syn. generate
breeder(บรีด'เดอะ) n. คนผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์,สัตว์หรือพืชที่ออกลูก,คนเลี้ยง,คนอบรม, Syn. originator
bringing-upn. การเลี้ยงดูอบรมเด็ก
bromicadj. ประกอบด้วยโบรมีน
bromide(โบร'ไมดฺ) n. สารประกอบโบรมีน,คนที่น่าเบื่อหน่าย,คำที่พูดเรื่องซ้ำ ซาก, Syn. cliche
bromine(โบร'มีน) n. ธาตุแก๊สโบรมีน มีสัญลักษณ์Br
brominismn. ภาวะโรคที่เกิดจากการใช้โบรมีนมากเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
arch(adj) สำคัญที่สุด,เอก,บรม,มหา,มารยา,เล่ห์กระเท่ห์
behest(n) คำสั่ง,พระบรมราชโองการ
breed(vt) เพาะ,เลี้ยง,อบรม,ออกลูก,ผสมพันธุ์,ทำให้เกิด
breeding(n) การเลี้ยง,การอบรม,การเพาะพันธุ์,อากัปกิริยา
coronation(n) พิธีบรมราชาภิเษก,พิธีสวมมงกุฎ
countersign(vt) ลงนามร่วม,ลงชื่อกำกับ,ลงลายเซ็นร่วม,สนองพระบรมราชโองการ
cultivate(vt) เพาะปลูก,ศึกษา,ฝึกฝน,อบรม,ปลูกฝัง
cultivation(n) การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การอบรมสั่งสอน
cultivator(n) กสิกร,เกษตรกร,ผู้อบรมสั่งสอน
culture(n) วัฒนธรรม,การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การเพาะเลี้ยง,การอบรม

German-Thai: Longdo Dictionary
Trainer(n) |der, pl. Trainer| ผู้ฝึกอบรม, โค้ช
Brom(n uniq) |das, nur Sg.| โบรมีน ตัวย่อ Br เป็นธาตุทางเคมี เป็นของเหลวสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นเฉพาะตัว
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.
gebildet(adj ) ที่มีการศึกษา, ที่ได้รับการอบรมมาดี เช่น Eine gebildete Person ist für einen bestimmten Inhalt empfänglicher, als eine weniger gebildete Person für denselben Inhalt.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top