ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นิติศาสตร์

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิติศาสตร์-, *นิติศาสตร์*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิติศาสตร์น. วิชากฎหมาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is my first class as a serious law student.นี่เป็นวันแรกในฐานะนักศึกษานิติศาสตร์ผู้จริงจัง Legally Blonde (2001)
Harvard. Law school.ฮาร์วาร์ด นิติศาสตร์ไง Legally Blonde (2001)
I worked so hard to get into law school.ฉันเรียนหนักมากเพื่อสอบเข้านิติศาสตร์ Legally Blonde (2001)
"I think I'll go to law school today.""วันนี้ฉันไปเรียนนิติศาสตร์ดีกว่า" หรือเปล่า Legally Blonde (2001)
This is Emmett Richmond, another associate... top three in his class... and former editor of "Harvard Law Review."นี่ เอมเม็ท ริชมอนด์ ผู้ร่วมงานเราอีกคน 1ใน 3 ของนักศึกษาเรียนดีในรุ่น อดีต บก.วารสารนิติศาสตร์ ฮาร์วาร์ด Legally Blonde (2001)
Law school was a mistake. This internship was a mistake.คณะนิติศาสตร์เป็นความผิดพลาด การฝึกงานนี่ก็เป็นความผิดพลาด Legally Blonde (2001)
The hell with law school.คณะนิติศาสตร์สุดเลวร้าย Legally Blonde (2001)
Rule 3.03 of Supreme Judicial Court... states that a law student may appear on behalf... of a defendant in criminal proceedings.กฎข้อที่ 3 วรรค 3 ศาลสูงสุด... บัญญัติว่านักศึกษานิติศาสตร์สามารถว่าความในฐานะ... ทนายฝ่ายจำเลยในการพิจารณาคดีอาชญากรรม Legally Blonde (2001)
I present the graduates of Harvard Law School...ขอแนะนำเหล่าบัณฑิตแห่งคณะนิติศาสตร์ ฮาวาร์ด Legally Blonde (2001)
I have come to find that passion is a key ingredient... to the study and practice of law and of life.ฉันได้พบว่าความหลงใหลคือกุญแจสำคัญ สำหรับการเรียนรู้และฝึกฝนของนิติศาสตร์และชีวิต Legally Blonde (2001)
Law school?คณะนิติศาสตร์Episode #1.8 (2008)
First place in law school, right?ที่ 1 คณะนิติศาสตร์, ใช่มัย? Episode #1.8 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิติศาสตร์[n.] (nitisāt) EN: jurisprudence   
นิติศาสตร์บัณฑิต[n.] (nitisātbandit) EN: Bachelor of Law (B.L.)   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jurisprudence[N] ศาสตร์เกี่ยวกับกฎหมาย, See also: นิติศาสตร์, หลักวิชากฎหมาย
law[N] วิชากฎหมาย, See also: นิติศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jurisprudence(จัวริสพรูด'เดินซฺ) n. นิติศาสตร์,ธรรมศาสตร์,ระบบกฎหมาย,การตัดสินอรรถคดีของศาล, See also: jurisprudential adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
jurisprudence(n) ธรรมศาสตร์,นิติศาสตร์,ระบบกฎหมาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
法学[ほうがく, hougaku] Thai: นิติศาสตร์

German-Thai: Longdo Dictionary
Jura(n) |die| วิชากฎหมาย, นิติศาสตร์ เช่น Sie studiert Jura. = หล่อนเรียนนิติศาสตร์
Verwaltungswissenschaft(n) |die, pl. Verwaltungswissenschaften| ศาสตร์หรือการศึกษาเกี่ยวกับการเมือง นิติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

French-Thai: Longdo Dictionary
maîtrise(n) |f, pl. maîtrises| ปริญญาโททางศิลปศาสตร์หรือนิติศาสตร์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เช่น maître des arts

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top