ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นาย-, *นาย*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(n) Provincial Public Health Medical Doctor

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาย(n) employer, Syn. นายจ้าง, เจ้านาย, Ant. ลูกจ้าง, ขี้ข้า, บ่าว, Example: เขาไปหานายเพื่อเรียกร้องสวัสดิการที่ดีกว่าเดิม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ว่าจ้าง
นาย(n) master, See also: lord, ruler, Syn. ผู้ปกครอง, ประมุข, Ant. ผู้อาศัย, ลูกบ้าน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอำนาจปกครอง, ผู้เป็นใหญ่
นาย(n) mister, See also: Mr., Ant. นาง, นางสาว, Example: เดือนหน้าผมต้องไปเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากเด็กชายเป็นนายแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: คำนำหน้าชื่อชายที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
นาย(n) superior, See also: master, boss, chief, leader, commander, Syn. เจ้านาย, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า, Ant. ลูกน้อง, Example: วันนี้นายใจดีพาลูกน้องไปเลี้ยงเหล้าตั้งแต่ยังไม่เลิกงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เป็นใหญ่, ผู้เป็นหัวหน้า
นาย(n) president, See also: chairman, Syn. ผู้นำ, Example: ท่านนายกได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเปิดประชุมได้อย่างกินใจ, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้เป็นหัวหน้าคณะบริหารบ้านเมือง
นายกฯ(n) prime minister, See also: PM, chancellor, Syn. นายกรัฐมนตรี, Example: นายกฯ เดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าที่ประเทศมาเลเซีย, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: หัวหน้ารัฐบาล, ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี
นายธง(n) aide de camp, See also: aid-de-camp, Example: ถ้าให้นายธงรู้เรื่องนี้ รับรองว่าถึงหูของท่านแม่ทัพแน่, Count Unit: คน, Thai Definition: นายทหารเรือคนสนิทของผู้บัญชาการทหารเรือหรือแม่ทัพเรือเป็นต้น
นายพล(n) general, Example: เรื่องนี้คงมีผู้เกี่ยวข้องเป็นถึงนายพลหนุนหลังอยู่, Count Unit: นาย, Thai Definition: ยศทหารและตำรวจสัญญาบัตร รองจากจอมพล
นายงาน(n) supervisor, See also: manager, director, superintendent, Syn. หัวหน้างาน, หัวหน้าคนงาน, นาย, Example: เขาไม่ค่อยจะยอมตกอยู่ใต้คำสั่งหรือการจ้ำจี้จ้ำไชของนายงานง่ายๆ, Count Unit: คน
นายทุน(n) capitalist, See also: upholder, owner of wealth, supporter, Syn. เจ้าของทุน, ผู้ลงทุน, Example: บรรดาพ่อเลี้ยงเหล่านี้ล้วนเป็นนายทุนสนับสนุนนักการเมืองในยามเลือกตั้ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เป็นเจ้าของทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า, ผู้ลงทุนประกอบกิจการหรือออกทุนให้ผู้อื่นประกอบกิจการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นายน. คำนำหน้าชื่อชายที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
นายผู้เป็นใหญ่, ผู้เป็นหัวหน้า, ผู้จ้าง, เช่น เขาเป็นนาย นายไม่อยู่
นายผู้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในกิจการนั้น ๆ เช่น นายตรวจ นายทะเบียน, ผู้ควบคุม เช่น นายหมู่ นายหมวด, ผู้ชำนาญในกิจการนั้น ๆ เช่น นายไปรษณีย์ นายช่าง
นายคำนำหน้ายศทหารตำรวจ เช่น นายพล นายพัน นายร้อย นายสิบ, คำนำหน้าตำแหน่ง เช่น นายม้าต้น
นายเมื่อใช้เป็นคำนำราชทินนาม เป็นบรรดาศักดิ์ของข้าราชการในราชสำนักในสมัยก่อนเลิกบรรดาศักดิ์ เช่น นายนรินทร์ธิเบศ นายมหานุภาพ นายสุจินดา นายวรการบัญชา
นายคำเรียกแม่, นายแม่ ก็เรียก.
นายส. คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย ใช้สำหรับเพื่อนฝูงในลักษณะที่เป็นกันเอง เช่น เย็นนี้นายจะไปด้วยไหม, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒.
นาย(นา-ยก) น. ผู้นำ, ผู้เป็นหัวหน้า, เช่น นายกราชบัณฑิตยสถาน นายกสมาคม นายกสโมสร.
นายกรัฐมนตรีน. ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี.
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน. ตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Premier; Prime Minister; Prime Ministerนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Premier; Prime Ministerนายกรัฐมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Prime Minister; Premierนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Prime Minister; Premierนายกรัฐมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chancellorนายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellorนายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและสาธารณรัฐออสเตรีย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mayorนายกเทศมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mayorนายกเทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lord Mayorนายกเทศมนตรี (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warehousemanนายคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ราชองครักษ์นายทหารชั้นสัญญาบัตรรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์ เป็นต้น มี ๓ พวก คือ ราชองครักษ์ประจำ ราชองครักษ์เวร ราชองครักษ์พิเศษ [ศัพท์พระราชพิธี]
Bankerนายธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Employerนายจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Knowledge brokerนายหน้าความรู้, นายหน้าความรู้ ทำหน้าที่เชื่อมโยงคน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์อย่างแคล่วคล่องมากขึ้น ซึ่งความรู้ได้นี้จะเป็นความรู้ในคนหรือความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) เป็นหลัก [การจัดการความรู้]
Brokerนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า, Example: การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Brokerage firmนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า, Example: การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Brokerage houseนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า, Example: การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Women prime ministersนายกรัฐมนตรีสตรี [TU Subject Heading]
Bankersนายธนาคาร [TU Subject Heading]
Brokersนายหน้า [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นาย[nāi] (n) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader  FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]
นาย[nāi] (n) EN: employer  FR: homme [m]
นาย[nāi] (n) EN: [classifier : higher-status, respectable male persons]  FR: [classificateur : dignitaires masculins ; personnes (m.) qui ont un statut élevé]
นาย...[Nāi ...] (n) EN: Mister ... ; Mr ...  FR: Monsieur ... ; M. ...
นาย[nāyok] (n) EN: president ; chief ; chairman  FR: président [m]
นาย[nāyok] (n) EN: Prime Minister ; Premier  FR: Premier ministre [m]
นายก เล็ก[nāyok lek] (n) EN: mayor  FR: maire [m, f] ; bourgmestre (Belg.) [m, f]
นายกรัฐมนตรี[nāyokratthamontrī] (n, exp) EN: Prime Minister ; Premier  FR: Premier ministre [m]
นายกรัฐมนตรีคนใหม่[nāyokratthamontrī khon mai] (n, exp) FR: le nouveau Premier ministre
นายกเทศมนตรี[nāyok thēsamontrī] (n) EN: mayor  FR: maire [m, f] ; bourgmestre (Belg.) [m, f] ; maïeur = mayeur (Belg.) [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้,พยากรณ์ได้
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น
cadet(n) นักเรียนนายร้อย เช่น Three cadets received a prestigious cadet-level award during a promotion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aid-de-camp(n) นายทหารติดตาม (มาจากภาษาฝรั่งเศส), See also: นายทหารผู้ช่วย, Syn. aide, aide-de-camp
aide(n) นายทหารผู้ช่วย, Syn. aid-de-camp , aide-de-camp
artisan(n) ช่างฝีมือ, See also: นายช่าง, Syn. craftsman
baboo(n) นาย (คำนำหน้าชื่อชายฮินดูเท่ากับ Mr.ในภาษาอังกฤษ), Syn. babu
babu(n) นาย (คำนำหน้าชื่อชายฮินดูเท่ากับ Mr ในภาษาอังกฤษ), Syn. baboo
banker(n) นายธนาคาร, Syn. financier
big boss(n) นายใหญ่, Syn. personage
boss(n) นายจ้าง, See also: เจ้านาย, หัวหน้า, นาย, ผู้เป็นใหญ่, Syn. chief, employer
brigadier general(n) นายพลจัตวากองทัพบก
broker(n) นายหน้า, Syn. dealer, agent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admiral(แอด' มีเริล) n. นายพลเรือ, พลเรือเอก, หัวหน้าหน่วยเรือประมงหรือเรือสินค้า
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
aga(อา' กะ) n. ตำแหน่งเกียรติยศ (ในตุรกี) , นายพล., Syn. agha
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
alcalde(แอลแคล' ดี) n., (pl. -des) นายกเทศมนตรีที่มีอำนาจพิจารณาคดี., Syn. alcade
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)
and robinsonn. ตาสีตาสา,นาย ก. นาย ข.
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor

English-Thai: Nontri Dictionary
adjutant(n) นายทหารคนสนิท,ผู้ช่วย,นกตะกรุม
advocacy(n) การพูดสนับสนุน,การแก้ต่าง,ทนาย
advocate(n) ผู้สนับสนุน,ทนายความ,ผู้แก้ต่าง
advocate(vt) สนับสนุน,เป็นทนาย,พูดแก้ต่าง,โฆษณาชวนเชื่อ
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท,นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์
archer(n) คนยิงธนู,นายขมังธนู
attorney(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,อัยการ
augur(n) หมอดู,โหร,ผู้ทำนาย
augur(vi) ทำนาย,ทาย,ดูดวง,พยากรณ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Public Health Physicianนายแพทย์สาธารณสุข
quartermaster(n) นายกราบ (ทหารเรือ)
son of a gun(slang) นายแน่มาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
内閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 総理大臣, 首相
士官[しかん, shikan] (n) นายร้อย
将校[しょうこう, shoukou] (n) นายทหารชั้นสัญญาบัตร (ตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไป)
総理大臣[そうりだいじん, souridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 首相
首相[しゅしょう, shushou] (n) นายกรัฐมนตรี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
駅長[えきちょう, ekichou] (n) นายสถานีรถไฟ
登録官[とうろくかん, tourokukan] นายทะเบียน
幕僚[ばくりょう, bakuryou] (n) นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผบ.

German-Thai: Longdo Dictionary
Herr(n) |der, pl. Herren| นาย, คำนำหน้าผู้ชาย
Juni(n) |der| เดือนมิถุนาย
gut(adj, adv) |besser, best-| ดี เช่น Sie ist eine gute Chefin. เธอเป็นเจ้านายที่ดี, Konnten Sie gut schlafen? คุณนอนหลับสบายดีไหม, See also: A. schlecht
Urlaubsgeld(n) |das| เงินสำหรับพักร้อนที่ได้จากนายจ้างนอกเหนือจากเงินเดือน
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, See also: die Polizistin
verhalten(vt) |verhält, verhielt, hat verhalten| sich verhalten: ประพฤติ, ปฏิบัติตัว เช่น Er verhält sich heute wie ein Chef. วันนี้เขาปฏิบัติตัวเหมือนเป็นเจ้านาย
spüren(vi, vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ), See also: Related: fühlen
umziehen(vi) |zog um, ist umgezogen| เคลื่อนย้าย, ย้ายบ้าน เช่น Seit wann bist du umgezogen? นาย(หรือเธอ)ย้ายบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่จ้ะ
du(pron) เธอ, นาย (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปประธาน) เช่น Du bist groß.
dich(pron) เธอ, นาย (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมตรง Akk.) เช่น Wer liebt dich?

French-Thai: Longdo Dictionary
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), Ant. madame, mademoiselle
maîtresse(n) |f, pl. maîtresses| คนรัก, นายผู้หญิง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top