ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นับ-, *นับ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นับศอก(n) Elbow guard, See also: R. สนับเข่า, สนับแข้ง
นับเข่า(n) Knee guard, See also: R. สนับแข้ง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(org) Thailand Research Fund (TRF)
ไม่นับหน่วยกิต(n, phrase) non-credit

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นับ(v) count as, See also: regard as, adopt as, accept, Syn. ถือเอา, Example: สุเทพไม่นับว่าสุชาติเป็นญาติเพราะเขาทำตัวไม่ดี
นับ(v) regard, See also: believe, consider, Syn. ถือเป็น, นับเป็น, นับว่า, Example: เวลาผ่านมานานเก็บไว้ให้ลูกหลานดูแค่นี้ ก็นับว่าเป็นบุญแล้ว
นับ(v) count, See also: compute, reckon, enumerate, Syn. นับจำนวน, Example: ครูกำลังนับนักเรียนในห้องว่ามากันครบหรือไม่, Thai Definition: ตรวจหรือบอกให้รู้จำนวน
นับถือ(v) worship, See also: believe in, Syn. เชื่อถือ, ยึดมั่น, Example: คนไทยนับถือพระเจ้าสิทธัตถะ
นับถือ(v) respect, See also: revere, venerate, curtsy, regard, value, honor, Syn. เคารพ, บูชา, Example: สุรีพรนับถืออาจารย์ของเขามาก, Thai Definition: เชื่อถือ ยึดมั่นในสิ่งนั้น
นับวัน(adv) as days go by, See also: day by day, Example: นับวันเขายิ่งเหมือนคนบ้าเข้าไปทุกที
นับว่า(v) regard as, See also: count as, reckon as, Syn. ถือว่า, Example: การขนส่งโดยทางรถไฟนับว่าเป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งนี้เพราะเป็นพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้ครั้งละมากๆ
นับแต่(conj) since, See also: from, after, Syn. นับตั้งแต่, นับจาก, Example: นับแต่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ฐานะของครอบครัวก็ทรุดลงเรื่อยๆ
นับคะแนน(v) count votes, Example: คณะกรรมกรรมเริ่มนับคะแนนหลังจากปิดหีบเลือกตั้ง
นับประสา(adv) much less, See also: let alone, Syn. นับประสาอะไร, Thai Definition: จะป่วยกล่าวไปไย, จะเสียเวลาพูดไปทำไม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นับก. ตรวจหรือบอกให้รู้จำนวน
นับถือเอาว่า เช่น มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่.
นับถือก. เชื่อถือยึดมั่น เช่น นับถือศาสนา, เคารพ เช่น นับถือผู้ใหญ่, ยกย่อง เช่น นับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์, ใช้เป็นคำลงท้ายจดหมายแสดงความสุภาพว่า ด้วยความนับถือ หรือ ขอแสดงความนับถือ.
นับประสาอะไรว. สำมะหาอะไร, จะพูดไปทำไมมี, จะกล่าวไปทำไม, เช่น ญาติกันแท้ ๆ ยังไม่ช่วย นับประสาอะไรที่คนอื่นจะมาช่วย.
นับหน้าถือตาก. เคารพยกย่อง เช่น เขามีคนนับหน้าถือตาอยู่ทั่วไป.
จัด ๒นับ เช่น จัดว่าเป็นความดี.
ตวง ๑นับ, กะ, ประมาณ, ทำให้เต็ม, เช่น ก็นับตวงถ้วนไซร้ยังมาก (จารึกสยาม).
ถือนับถือ เช่น ถือศาสนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
countนับ, การนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sans nombre (Fr.)นับจำนวนมิได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
double countนับซ้ำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
head countนับรายหัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
taleนับเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
countableนับได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
non-denumerable; uncountableนับไม่ได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
uncountable; non-denumerableนับไม่ได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
countนับ, การนับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fingers, Countนับนิ้ว [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นับ[nap] (v) EN: count ; calculer ; reckon ; number  FR: compter ; dénombrer ; calculer
นับ[nap] (v) EN: count as ; regard as ; adopt as ; accept  FR: considérer
นับคะแนน[nap khanaēn] (v, exp) EN: count votes  FR: dépouiller un scrutin ; faire le compte des suffrages
นับจาก[nap jāk] (x) FR: à compter de
นับจำนวน[nap jamnūan] (v, exp) EN: count  FR: compter ; dénombrer ; compter le nombre
นับตั้งแต่[naptangtaē] (conj) EN: from ; since ; ever since  FR: à partir du ; à compter du ; à dater de
นับถอยหลัง[nap thøi lang] (v, exp) EN: countdown  FR: compter à rebours ; compter à l'envers
นับถือ[naptheū] (v) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value  FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
นับถือ[naptheū] (v) EN: worship ; believe in ; adore  FR: croire en ; avoir foi en ; pratiquer une religion ; adorer
นับถือศาสนาคริสต์[naptheū sātsanā Khris] (v, exp) FR: être de confession chrétienne

English-Thai: Longdo Dictionary
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.
mark(vt) นับเป็น, ถือเป็นโอกาสหรือวาระของเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น Angola's Leila Lopes has become the new Miss Universe, edging out beauties from Ukraine, Brazil, the Philippines and China as the pageant marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จากประเทศอังโกลา เฉือนชนะสาวงามจากยูเครน, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และจีน ได้เป็นนางงามจักรวาลคนล่าสุด ในการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งครบรอบปีที่ 60 แล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admire(vt) นับถือ, See also: ยกย่อง, สรรเสริญ, ชื่นชม, เลื่อมใส, Syn. regard, praise, respect
count(vi) นับ
count(vt) นับ, Syn. number
count among(phrv) รวมอยู่ใน, See also: นับอยู่ใน, ถือว่าเป็นพวก, Syn. reckon among
count as(phrv) นับว่าเป็น, See also: ถือว่าเป็น, สมควรเป็น, Syn. reckon as, regard as
count down(phrv) นับเวลาถอยหลัง
count heads(idm) นับจำนวนคน
count in(phrv) นับรวมเป็น, See also: ถือเป็นส่วนหนึ่งของ, Syn. reckon in, Ant. count out
count off(phrv) นับ, Ant. count out
count out(phrv) นับ (จำนวน) เสียงดัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.u.c.abbr. (Latin) aburbe condita (นับตั้งแต่วันสร้างเมือง, ในปีแห่งการสร้างเมือง)
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
aliment(n. แอล' ละเมินทฺ -v. แอล' ละเมินทฺ') n. อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, สิ่งค้ำจุน. -vt. สนับสนุนค้ำจุน. -alimental adj., Syn. food, nutrition, support
all hailการคำนับแสดงการต้อนรับ

English-Thai: Nontri Dictionary
account(vi) นับว่า,ถือว่า,เห็นว่า
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
advocacy(n) การพูดสนับสนุน,การแก้ต่าง,ทนาย
advocate(n) ผู้สนับสนุน,ทนายความ,ผู้แก้ต่าง
advocate(vt) สนับสนุน,เป็นทนาย,พูดแก้ต่าง,โฆษณาชวนเชื่อ
assist(vt) ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,สนับสนุน
august(adj) น่าเคารพนับถือ
auxiliary(n) ผู้ช่วย,เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ความช่วยเหลือ
back(vt) สนับสนุน,หนุนหลัง,ถือหาง,วางเดิมพัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
数える[かぞえる, kazoeru] (vt) นับจำนวน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
以来[いらい, irai] (adj) นับจาก, ตั้งแต่
それなり[それなり, sorenari] นับแต่นั้น ตามสภาพ(ของสิ่งนั้น)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
数える[かぞえる, kazoeru] TH: นับ  EN: to count
仰ぐ[あおぐ, aogu] TH: นับถือ  EN: to respect
折から[おりから, orikara] TH: นับแต่ตอนนั้น  EN: just then

German-Thai: Longdo Dictionary
Unterstützung(n) |die, pl. Unterstützungen| การสนับสนุน, การให้ความช่วยเหลือ
zahlen(vi, vt) ชำระเงิน, นับ, นับเลข
Glaubensfreiheit(n) |die| การมีอิสระในการเชื่อ หรือ นับถือศาสนา
unterstützen(vt) |unterstützte, hat unterstützt| สนับสนุน, ช่วยเหลือโดยให้สิ่งของ เช่น Meine Eltern haben mich finanziell während meines Studium unterstützt. พ่อแม่ของผมช่วยผมด้านการเงินช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย, See also: Related: helfen
etw. unterstützt etw.(vt) สนับสนุน, เกื้อกูล, เกื้อหนุน เช่น Suse unterstützt eine neu gegründete Stiftung. บริษัทซูซีสนับสนุนมูลนิธิหนึ่งที่เพิ่งก่อตั้งใหม่, See also: Related: unterstützen
wieviel|+ นามนับไม่ได้| เท่าไหร่ เช่น Wieviel Zeit haben wir noch? เรามีเวลาอีกเท่าไหร่, See also: Related: wieviele
wieviele|+ นามนับได้| เท่าไหร่ เช่น Wieviele Länder haben Sie schon besucht? คุณไปเที่ยวมาแล้วกี่ประเทศ, See also: Related: wieviel
anständig(adj) (คน)สุภาพ, เรียบร้อย, น่านับถือ, See also: A. gemein
fördern(vt) |förderte, hat gefördert, etw.(A)/jmdn.| สนับสนุน, อุปภัมภ์, อุปการะ เช่น Die wissenschaftliche Forschung wird meistens durch die Staat gefördert. งานวิจัยด้านวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐ, Syn. unterstützen
Anhänger(n) |der, pl. Anhänger| แฟน(เพลง, กีฬา), ผู้คอยสนับสนุนติดตาม, See also: Related: die Anhängerin/ pl. -nen

French-Thai: Longdo Dictionary
soutenir(vi, vt) |je soutiens, tu soutiens, il soutient, nous soutenons, vous soutenez, ils soutiennent| ค้ำจุน สนับสนุน เช่น il soutient que ce n\'est pas possible. เขาสนับสนุนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top