ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นัด

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นัด-, *นัด*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นัด(n) apointment

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นัด(n) appointment, Syn. นัดหมาย, Example: พนักงานขายที่ดีต้องไปตามนัดทุกครั้ง, Thai Definition: การกำหนดตกลงว่าจะพบปะกัน
นัด(v) inhale, See also: sniff, breathe in, inbreathe, gasp, Syn. สูด, ดม, นัดยา, Example: คุณลุงนัดยาทุกครั้งเมื่อทานข้าวเสร็จ
นัด(v) have an appointment, See also: make an appointment, date, Syn. นัดหมาย, Example: ปนัดดานัดกับเพื่อนๆ ที่หน้ามหาวิทยาลัยเวลา 7 โมงเช้า
นัดดา(n) descendant, See also: grandson, granddaughter, grandchild, nephew, niece, Syn. หลาน, Notes: (บาลี)
นัดพบ(v) date, See also: promise, make an appointment with, Syn. นัดหมาย, นัด, Example: สาวใช้นัดพบหนุ่มข้างรั้วบ้านแทบทุกวัน
นัดบอด(n) blind date, Example: พวกเขาเจอกันเป็นครั้งแรกจากนัดบอดที่เพื่อนๆ จัดให้, Thai Definition: การนัดพบเพื่อการชู้สาวโดยต่างฝ่ายไม่เคยพบกันมาก่อน
นัดแนะ(v) arrange, See also: make an appointment make arrangements, Syn. นัด, Example: หัวหน้านัดแนะให้พวกเราเตรียมงานตอนเย็นๆ, Thai Definition: นัดและชี้แจงให้ทราบทั่วกัน
นัดหมาย(v) arrange an appointment, See also: make an appointment with, Syn. นัดพบ, วางแผน, นัดแนะ, นัด, Example: สมศรีนัดหมายกับสุดาไปตีกอล์ฟในวันหยุดนี้, Thai Definition: กำหนดและกะกันไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นัดก. ตกลงกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่จะกำหนด.
นัดน. การกำหนดตกลงว่าจะพบปะกันเป็นต้น เช่น มีนัด ผิดนัด
นัดลักษณนามเรียกการกำหนดประชุมครั้งหนึ่ง ๆ เช่น ขาดประชุม ๓ นัด
นัดเรื่อง, ข้อ, เช่น มีพระราชปฏิสันถาร ๓ นัด.
นัดก. เป่าหรือสูดให้วัตถุที่เป็นผงอย่างยานัตถุ์เข้าในจมูก เช่น นัดยานัตถุ์.
นัดลักษณนามเรียกกระสุนปืนทั้งที่ยังมิได้ยิงและที่ได้ยิงออกไปแล้ว เช่น กระสุน ๓ นัด ยิงสลุต ๒๑ นัด.
นัดดาน. หลาน (ลูกของลูกชายหรือลูกสาว).
นัดหมายก. กำหนดและกะกันไว้.
นัดหยุดงานน. ลูกจ้างร่วมกันไม่ทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน.
นัดแนะก. นัดและชี้แจงให้กันทราบ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นัด[nat] (n) EN: appointment ; date  FR: rendez-vous [m] ; rencontre [f] ; rancard [m] (fam.)
นัด[nat] (n) EN: match ; meeting  FR: rencontre (sportive) [f] ; match [m]
นัด[nat] (n) EN: shoot  FR: tir [m] ; coup [m]
นัด[nat] (n) EN: time ; round ; occasion  FR: fois [f] ; occasion [f]
นัด[nat] (v) EN: arrange an appointment ; make an appointment ; meet ; set a date ; date ; set the time  FR: se rencontrer ; se voir ; fixer un rendez-vous
นัดกันหยุดงาน[nat kan yut ngān] (v, exp) EN: go on strike ; walkout
นัดซ้อนกัน[nat søn kan] (n, exp) EN: dates clash with each other
นัดที่สอง[nat thī søng] (n, exp) EN: second leg  FR: deuxième rencontre [f] ; deuxième manche [f]
นัดพบ[natphop] (v) EN: date ; promise ; make an appointment with
นัดวัน[nat wan] (v, exp) EN: fix a date  FR: fixer une date ; convenir d'une date

English-Thai: Longdo Dictionary
PDA(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, See also: Palm, Visor, Handheld, PocketPC
flea market(n) ตลาดนัด ตลาดของมือสอง
aptitude test(n) การสอบความถนัด เช่น An aptitude test can give you a blueprint for success based on your natural talents.
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน
appointment(n) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appoint(vi) จัด (วันเวลา, สถานที่), See also: นัดหมาย, Syn. decree
date(vt) นัดพบ, See also: นัดหมาย, ออกไปพบตามนัด, Syn. appoint, engage, see, meet
rendezvous(vi) นัดพบ, See also: ชุมนุมกัน, Syn. gather, join up, meet
rendezvous(vt) นัดพบ, See also: ี่ชุมนุมกัน, Syn. gather, join up, meet
round(n) นัด(กระสุน), See also: ชุดยิง
take out(phrv) นัดออกไปข้างนอก, See also: เชื้อเชิญ, นัดหมาย, Syn. ask out, invite out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anaphrodisiac(แอนแนฟระดิช' ซิแอด) adj. สามารถลดความต้องการทางเพศ. -n. ยาลดกำหนัด
aphrodisia(แอฟระดิซ'เซย) n. ความต้องการทางเพศ, กำหนัด (sexual desire)
aphrodisiac(แอฟระดิซ'ซิแอค) adj.,n. ซึ่งกระตุ้นกำหนัด,ยาหรือสารกระตุ้นกำหนัด
apotropaic(แอพพะโทรเพ'อิด) adj. เพื่อขนัดสิ่งชั่วร้าย (intended to avert evil)
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง,ตำแหน่ง,การนัดพบ,เครื่องแต่งตัว,อุปกรณ์
aptitude(แอพ'ทิทิวดฺ) n. ความสามารถ,สมรรถภาพ,ความถนัด, Syn. endowment, ability
assign(อะไซนฺ') vt. กำหนด,มอบหมาย, นัด,ระบุ,จัดให้,มอบหมายให้,อ้างว่า,โอนสิทธิให้แก่. -vi. โอนทรัพย์สิน. -assigner, assignor n., Syn. designate, appoint, attribute
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
autoerotism(ออโทเออ'ระทิสซึม) n. การกระตุ้นกำหนัดตัวเอง (โดยเฉพาะการทำกามอัตโนมัติ) ., Syn. autoeroticism -autoerotic adj.
bold(โบลดฺ) adj. กล้าหาญ,ใจกล้า,กล้า,หน้าด้าน,ถนัด,เด่น,ชัดเจน,หยาบใหญ่,ชั้น, See also: boldness n., Syn. courageous, Ant. timid

English-Thai: Nontri Dictionary
appoint(vt) แต่งตั้ง,กำหนด,มีโองการ,ออกคำสั่ง,นัดหมาย
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
aptitude(n) ความถนัด,ความสามารถ,ความฉลาด,ไหวพริบ,ปฏิภาณ
BLIND blind date(n) การนัดบอด
circumcision(n) พิธีสุหนัด
date(vt) ลงวันที่,กำหนดวันที่,ระบุวันที่,นัดหมาย,ล้าสมัย
default(vt) ผิดสัญญา,ผิดนัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ละเลย,เพิกเฉย,ขาดแคลน
dexterity(n) ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,การถนัดมือขวา
dexterous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
dextrous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apoitmentนัดหมาย
set up a timeนัดหมาย
ัดพบ(vt) นัดพบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Treffpunkt(n) |der, pl. Treffpunkte| จุดนัดพบ
unterbelichtet(adj, slang) ไม่ถนัด หรือ ไม่เก่ง ตัวอย่างการใช้คำ In Mathe bin ich unterbelichtet. = ผมไม่ถนัดวิชาเลข
abmachen(vt) |machte ab, hat abgemacht, etw. mit jmdm.| ตกลงว่านัดเจอ, กำหนดการนัดพบ เช่น Um wieviel Uhr treffen wir uns? Wann habt Ihr abgemacht? เราเจอกันกี่โมงจ๊ะ พวกเธอตกลงนัดกันไว้เมื่อไหร่, See also: festlegen, Syn. vereinbaren
Messe(n) |die, pl. Messen| ตลาดนัดประจำปี, นิทรรศการขนาดใหญ่มักเป็นการชุมนุมเพื่อเปิดตัวสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
Absage(n) |die, pl. Absagen| การบอกยกเลิกนัด, การปฏิเสธ, Syn. die Streichung

French-Thai: Longdo Dictionary
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top