ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นักเรียน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นักเรียน-, *นักเรียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเรียน(n) student, See also: learner, pupil, scholar, disciple, undergraduate, Example: การเรียนการสอนในปัจจุบันจะยึดความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนจากโรงเรียน
นักเรียนทุน(n) scholar, Example: ประทีปเป็นนักเรียนทุนของมหาวิทยาลัย, Count Unit: คน, Thai Definition: นักเรียนที่ได้รับเงินทุนเพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียน
นักเรียนประจำ(n) boarder, Syn. นักเรียนกินนอน, Ant. นักเรียนไปกลับ, Example: เขาถูกส่งไปเรียนโรงเรียนที่ไกลบ้าน จึงต้องอยู่เป็นนักเรียนประจำ, Count Unit: คน, Thai Definition: นักเรียนที่กินอยู่หลับนอนที่โรงเรียนเป็นประจำ
นักเรียนประถม(n) elementary pupil, Syn. นักเรียนชั้นประถม, Count Unit: คน, Thai Definition: นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นักเรียนน. ผู้ศึกษาเล่าเรียน, ผู้รับการศึกษาจากโรงเรียน.
นักเรียนนอกน. ผู้ที่ไปศึกษามาจากต่างประเทศ มีประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pupilนักเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pupils in attendanceนักเรียนที่มาเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pupils enrolledนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scholarship studentนักเรียนทุน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cadetนักเรียนนายทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
American studentsนักเรียนอเมริกัน [TU Subject Heading]
Burmese studentsนักเรียนพม่า [TU Subject Heading]
Gay studentsนักเรียนที่เป็นเกย์ [TU Subject Heading]
High school studentsนักเรียนมัธยมศึกษา [TU Subject Heading]
Homeless studentsนักเรียนไร้ที่อยู่ [TU Subject Heading]
Japanese studentsนักเรียนญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Junior high school studentsนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น [TU Subject Heading]
Military cadetsนักเรียนนายร้อยทหาร [TU Subject Heading]
Muslim studentsนักเรียนมุสลิม [TU Subject Heading]
Police recruitsนักเรียนนายร้อยตำรวจ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักเรียน[nakrīen] (n) EN: pupil ; schoolboy ; schoolgirl ; learner  FR: écolier [m] ; écolière [f] ; lycéen [m] ; lycéenne [f] ; étudiant [m] ; étudiante [f] ; élève [m, f]
นักเรียนทุน[nakrīen thun] (n, exp) EN: scholar
นักเรียนประจำ[nakrīen prajam] (x) EN: boarder  FR: pensionnaire [m] ; interne [m]
นักเรียนประถม[nakrīen prathom] (n, exp) EN: elementary pupil  FR: écolier [m] ; écolière [f]
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา[nakrīen radap chan prathomseuksā] (n, exp) FR: les écoliers du primaire [mpl]
นักเรียนหญิง[nakrīen ying] (n) EN: schoolgirl  FR: lycéenne [f] ; écolière [f] ; élève [f] ; étudiante [f]
นักเรียนในชั้น ม.3[nakrīen nai chan mø. sām] (xp) FR: les élèves de 3è (secondaire)
นักเรียนใหม่[nakrīen mai] (n) EN: junior

English-Thai: Longdo Dictionary
truant patrol(n) สารวัตรนักเรียน เช่น Truant patrol will try to identify pupil protesters., Truancy patrol has been carried out in Wrexham for the past 10 years. Mr Hatton said when they spot people who should be in school they go and introduce themselves before filling in a form for their databases and taking them back to school or their parents., See also: truancy patrol, Syn. truant officer
cadet(n) นักเรียนนายร้อย เช่น Three cadets received a prestigious cadet-level award during a promotion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auditor(n) นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่ได้รับหน่วยกิต
cadet(n) นักเรียนทหาร
grade(n) ชนชั้น, See also: นักเรียนในชั้น
head boy(n) ตัวแทนโรงเรียน, See also: นักเรียนที่โรงเรียนส่งให้เป็นตัวแทนในนามโรงเรียน
kindergartner(n) นักเรียนอนุบาล
manager(n) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ดูแลอุปกรณ์กีฬาภายใต้การกำกับดูแลของผู้ฝึกสอน (ทางกีฬา)
midshipman(n) นักเรียนทหารเรือ (ของอเมริกา), See also: ตำแหน่งทหารเรือที่มียศระหว่าง naval cadet และ sublieutenant ของอังกฤษ, Syn. navigator, mariner, seaman, sailor
old boy(n) นักเรียนเก่า, Syn. alumnus, Ant. old girl
pupil(n) นักเรียน, See also: เด็กนักเรียน, Syn. student, schoolchild
scholar(n) นักเรียน (คำทางการ), See also: นักศึกษา, ศิษย์, Syn. schoolboy, schoolgirl, student

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
aggie 2(แอก' กี) n. นักเรียนเกษตรศาตร์
alumna(อะลัม' นะ) n., (pl. -nae) นักเรียนเก่าสตรี, นักศึกษาเก่าสตรี
boardern. นักเรียนกินนอน,ผู้มาพักและได้รับบริการอาหารด้วย
cadet(คะเดท') n. นักเรียนโรงเรียนนายร้อย,เด็กฝึกงาน,น้องชาย, See also: cadetship n. cadetcy n.
coed(โค'เอด) n.,adj. นักเรียนหญิง (ในโรงเรียนสหศึกษา), Syn. co-ed
colleger(คอล'ละเจอะ) n. นักเรียนวิทยาลัย,นักเรียนมหาวิทยาลัย
cubicle(คิว'บิเคิล) n. ห้องนอนเล็ก ๆ (โดยเฉพาะของหอพักนักเรียน) ,ห้องเล็ก ๆ ,กุฏิ
dean's listn. รายชื่อนักเรียนที่ เรียนดีมาก
drop-outn. นักเรียนที่ถอนการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง,ผู้ที่เลิกเรียนเมื่อครบอายุ,การถอนออกกลางคัน,ผู้ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน, Syn. quitter

English-Thai: Nontri Dictionary
alumni(n) ศิษย์เก่า,นิสิตเก่า,นักเรียนเก่า
boarder(n) นักเรียนกินนอน,นักเรียนประจำ
bursar(n) เหรัญญิกของโรงเรียน,เจ้าหน้าที่การเงิน,นักเรียนทุน
cadet(n) นักเรียนนายร้อย,นักเรียนนายเรือ,นักเรียนนายทหาร
hostel(n) โรงแรม,หอพักนักเรียน,ที่พักรับรอง
monitor(n) หัวหน้านักเรียน,พี่เลี้ยง,ผู้ตักเตือน,เรือหุ้มเกราะ,สัตว์เลื้อคล
prefect(n) เจ้าเมือง,นายอำเภอ,หัวหน้าชั้น,หัวหน้านักเรียน
proctor(n) เจ้าหน้าที่ควบคุมนักเรียน,ทนาย
pupil(n) นักเรียน,ศิษย์,ช่องตาดำ,ผู้เยาว์,คนอ่อนหัด
satchel(n) กระเป๋านักเรียน,กระเป๋าหนังสือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
afser(n) นักเรียนแลกเปลี่ยนหรืออดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน ของโครงการเอเอฟเอส
ghost(slang) นักเรียนที่โดดเรียนบ่อยๆ ไม่ค่อยเข้าชั้นเรียน
preppy(n) นักเรียน หรือคนที่แต่งตัวคล้ายกับนักเรียนชั้นเตรียมประถมศึกษา, See also: prep·pi·eradv., prep·pi·est n.
ronin student(n) นักเรียนที่พลาดการสมัครสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทลัยในปีนั้นๆ และกำลังศึกษาเพื่อเตรียมสอบคัดเลือกในปีต่อๆ ไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
学生[がくせい, gakusei] (n) นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา, Syn. 生徒
生徒[せいと, seito] (n) นักเรียน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
留学生[りゅうがくせい, ryuugakusei] (n) นักเรียนต่างชาติ, นักศึกษาต่างชาติ
学生[がくせい, gakusei] (n) นักเรียน, นักศึกษา
学生[がくせい, gakusei] (n) นักเรียน, นักศึกษา
学生[がくせい, gakusei, gakusei , gakusei] (n) นักเรียน, นักศึกษา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] TH: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง  EN: first-year student
中学生[ちゅうがくせい, chuugakusei] TH: นักเรียนชั้นมัธยมต้น  EN: junior high school student

German-Thai: Longdo Dictionary
Schüler(n) |der, pl. Schüler| นักเรียน, See also: die Schülerin
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: die Katastrophe, das Pech, Syn. der Unfall
Ermäßigung(n) |die, pl. Ermäßigungen| การลดราคาค่าต่างๆ เช่น ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับนักเรียน
je|ใช้บ่งจำนวนสำหรับแต่ละสิ่งหรือแต่ละคน| ต่อ เช่น Die Schüler bekommen je zwei Hausaufgaben. นักเรียนได้รับการบ้านคนละสองข้อ, Syn. jeweils

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top