ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทุก

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทุก-, *ทุก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทำการย้ายอาหารใหม่ทุกๆ4 สัปดาห์ จำนวน 2 ครั้ง(n, modal, verb, adv, colloq)
มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญานี้ทุกประการ(phrase) with all the rights, privileges and honors appertaining thereto

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุก(det) every, See also: all, per, each, Syn. ทั้งหมด, ทั้งปวง, Example: ประชาชนทุกคนควรไปเลือกตั้ง
ทุก(det) every, See also: each, each one, all
ทุกคน(pron) everyone, See also: everybody, every person, each one, every one, each and every one, all, Syn. ทั้งหมด, Ant. บางคน, Example: ทุกคนต้องผ่านการสอบคัดเลือกจึงจะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้
ทุกที(adv) always, See also: regularly, every time, Syn. ทุกครั้ง, เป็นประจำ, ปกติ, Example: เวลาพ่อนอนหลับจะกรนทุกที
ทุกปี(adv) every year, See also: annual, annually
ทุกหน(adv) every time, See also: wherever, Syn. ทุกครั้ง, ทุกเที่ยว
ทุกหน(adv) every place, See also: here and there, all over, all around, at all points, in all places, Syn. ทุกแห่ง
ทุกขณะ(adv) all the time, See also: all time, at all time, at all hours, always, invariably, Syn. ทุกเมื่อ, ทุกเวลา, ตลอดเวลา
ทุกคืน(adv) every night, See also: nightly, Example: ตั้งแต่โจรขึ้นบ้าน แม่นอนไม่หลับทุกคืน
ทุกที่(adv) everywhere, See also: every place, here and there, all over, all around, at all points, in all places, wherever, Syn. ทุกๆ ที่, ทุกหนทุกแห่ง, ทุกแห่ง, Example: ปัจจุบันน้ำอัดลมเข้าไปทุกที่ในท้องถิ่นแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทุก ๑, ทุกว. แต่ละหน่วย ๆ ของจำนวนทั้งหมด, ทั้งหมดโดยหมายแยกเป็นหน่วย ๆ, เช่น คนที่เกิดมาแล้วมีปัญญาด้วยกันทุกคน แต่ทุกคนมีปัญญาไม่เท่ากัน ทุก ๆ คนจะต้องช่วยเหลือกัน.
ทุกดู ค้าว.
ทุก- ๓, ทุก(ทุกะ-) น. หมวด ๒.
ทุกกฏ(ทุกกด) น. ชื่ออาบัติจำพวกหนึ่งในอาบัติทั้ง ๗ จัดไว้ในพวกลหุกาบัติคืออาบัติเบาที่เปรียบด้วยลหุโทษ.
ทุกข-, ทุกข์(ทุกขะ-) น. ความยากลำบาก, ความไม่สบายกายไม่สบายใจ, ความทนได้ยาก, ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้.
ทุกขนิโรธ(ทุกขะนิโรด) น. ความดับทุกข์, เป็นชื่อของอริยสัจข้อที่ ๓.
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(ทุกขะนิโรทะคามินีปะติปะทา) น. ทางแห่งความดับทุกข์, มรรค ก็เรียก.
ทุกขลาภ(ทุกขะลาบ) น. การที่ต้องรับทุกข์เสียก่อนจึงมีลาภ, ลาภที่ได้มาด้วยความทุกข์ยาก, ลาภที่ได้มาแล้วมีทุกข์ติดตามมาด้วย.
ทุกขสมุทัย(ทุกขะสะหฺมุไท) น. เหตุให้เกิดทุกข์, เป็นชื่อของอริยสัจข้อที่ ๒.
ทุกขักษัย(ทุกขักไส) น. การหมดทุกข์, พระนิพพาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
painทุกขารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nowhere denseทุกที่ไม่หนาแน่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Year after yearทุกปี [การบัญชี]
Griefทุกข์ใจ, [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุก[thuk] (adj) EN: each ; every ; all  FR: chaque ; tout ; tous les ; toutes les
ทุก[thuk-thuk] (x) EN: every ; each ; each one ; all  FR: chaque ; tous les ; toutes les
ทุก ๆ คน[thuk-thuk khon] (n, exp) EN: everybody ; everyone  FR: tout le monde ; chacun ; chacun sans exception
ทุก ๆ ที่[thuk-thuk thī] (x) FR: absolument partout ; à n'importe quel endroit
ทุก ๆ วัน[thuk-thuk wan] (n, exp) EN: everyday ; always ; all the times ; daily  FR: chaque jour sans exception ; tous les jours
ทุกขณะ[thuk khana] (x) FR: à tout moment ; à chaque instant
ทุกข์[thuk] (n) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering  FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]
ทุกข์[thuk] (n) EN: dukkha (pali) ; suffering  FR: dukkha (pali) ; souffrance [f]
ทุกข์ก่อนแล้วจึงสุข[thuk køn laēo jeung suk] (xp) FR: nul plaisir sans peine
ทุกข์ยาก[thuk yāk] (adj) FR: misérable

English-Thai: Longdo Dictionary
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, See also: chamber orchestra, Syn. philharmonic orchestra
salvation army(n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
SUV(abbrev) ย่อจาก sport utility vehicle รถอเนกประสงค์ ที่มีพื้นที่สำหรับบรรทุกของและบรรทุกผู้โดยสารได้ด้วย เช่น Facts and personal opinions to help you decide which sport utility vehicle is the best auto for your needs., See also: minivan
blockchain(n) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afternoons(adv) ทุกตอนบ่ายของทุกวัน
agonized(adj) ทุกข์ยาก (เนื่องจากความกังวลหรือความเจ็บปวดอย่างมาก), See also: ทุกข์ทรมาน
all(pron) ทุกคน, See also: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด, Syn. everyone, everything
all(adj) ทุกๆ, See also: ทุก, ใดๆ, Syn. every one of, each, any
all-round(adj) ทุกรูปแบบ, See also: ทั้งหมด
any(adj) ทุกๆ คน, See also: ทุกๆ สิ่ง, Syn. every
anyone(pron) ใครๆ, See also: ทุกๆ คน, ใครต่อใคร, Syn. anybody
anytime(adv) ทุกเวลา, See also: ไม่ว่าเวลาใด, Syn. whenever, any time
anywhere(pron) ทุกแห่ง, See also: ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม
anywhere(adv) ทุกแห่ง, See also: ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม, Syn. wherever, in any place, everywhere

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
across-the-boardadj. ทั่วทั้งหมด, ทั่วไปตลอดแนว, ทั่วทุกส่วน, Syn. blanket
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
aggressor(อะเกรส' เซอะ) n. ผู้รุกราน, ทำให้ได้รับทุกข์, ทำให้เจ็บปวด, Syn. attacker
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน

English-Thai: Nontri Dictionary
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์
agonize(vi, vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
ail(vi, vt) เจ็บป่วย,ปวด,ทุกข์ทรมาน,ลำบาก
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
always(adv) เสมอ,นิจสิน,ทุกเวลา,ตลอดเวลา,เป็นประจำ,ตลอดไป
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
annual(adj) รายปี,ประจำปี,ทุกปี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Mynt(n, slang) ทุกความรู้สึกที่ทำให้รู้สึกดี, Syn. feel good

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
万国[ばんこく] (n) ทุกๆ ประเทศ, ทั้งโลก
各位[かくい, kakui] (n) ทุกๆ คน ทุกๆ ฝ่าย มักใช้ในจดหมาย หรือคำสั่ง
[みな, mina] (n) ทุกๆ คน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
隅々[すみずみ, sumizumi] ทุกซอกทุกมุม, ทุกแง่มุม
[みんな, minna] ทุกคน, ทั้งหมด
毎度[まいど, maido] ทุกครั้ง ตลอด , คำทักทายเวลาเอาสินค้ามาส่งให้ของบริการส่งของ
皆さん[みなさん, minasan] (pron) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
皆さん[みなさん, minasan] (n) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
皆さん[みなさん, minasan] (n) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
皆さん[みなさん, minasan, minasan , minasan] (n) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
毎朝[まいあさ, maiasa, maiasa , maiasa] (n, adv) ทุกเช้า
毎晩[まいばん, maiban, maiban , maiban] (n, adv) ทุกคืน
毎日[まいにち, mainichi, mainichi , mainichi] (n, adv) ทุกวัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
苦しむ[くるしむ, kurushimu] TH: ทุกข์ทรมาน  EN: to suffer
毎月[まいげつ, maigetsu] TH: ทุกเดือน  EN: every month
何事[なにごと, nanigoto] TH: ทุกอย่าง  EN: everything

German-Thai: Longdo Dictionary
alle(ind-pron) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
allen(ind-pron) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Dativ) เช่น in allen Fällen ในทุกกรณี
aller(ind-pron) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
allesทั้งหมด ทุกอย่าง เช่น alles in allem, über alles, Das ist alles.
deshalb(adv) ดังนั้น เช่น Er ist sehr nett zu allen Leuten, und ist deshalb sehr beliebt. เขาดีต่อทุกคน ดังนั้นเขาจึงเป็นที่ชื่นชอบ, See also: darum, deswegen, Syn. daher
durchausทั้งนี้และทั้งนั้น, ทุกวิถีทาง, จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น Er möchte durchaus in diese Schule gehen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องการจะเข้าโรงเรียนนี้, Syn. unbedingt
jedenfallsไม่ว่ากรณีใดๆ, ในทุกๆ กรณี เช่น Ich weiß nicht wie lange die Sitzung dauert. Ich komme jedenfalls nach. ฉันไม่รู้ว่าที่ประชุมเลิกกี่โมง อย่างไรซะฉันก็จะตามไปนะ, Syn. auf jeden Fall
jährlichทุกๆ ปี
Teigwaren(n) |die, pl.| ประเภทของอาหารที่ทำจากแป้งทุกชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยว, พิซซ่า, สปาเก็ตตี้
täglich(adj) (โดย)ทุกวัน, See also: jeden Tag

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
heutzutage {adv}ทุกวันนี้, ในปัจจุบันนี้, Syn. ่jetzt

French-Thai: Longdo Dictionary
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก
en(prep) ที่ (ใช้ตอบคำถาม ไปที่ไหน หรือ อยู่ที่ไหน) เช่น Le Chili, c'est en Amérique. ประเทศชิลีอยู่ในทวีปอเมริกา, Elle va à la fac chaque jour. เธอไปที่มหาวิทยาลัยทุกวัน
tout,toute,tous,toutes(adj) ทั้งหมด เช่น Tout le monde = ทุกๆคน Elle habite toute seule = เธออาศัยอยู่คนเดียว Tous les jours = ทุกวัน
hebdomadaire(adj) รายสัปดาห์, ที่ออกทุกสัปดาห์ เช่น journal hebdomadaire หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top