ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทั่ว

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทั่ว-, *ทั่ว*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชื่อคน คำสุภาษิต คำทั่วไป[ไทยกับฮิรากะนะ] ไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั่ว(prep) over, Syn. ทุก, ตลอด, Example: โรงเรียนนี้มีดอกกุหลาบปลูกไว้ทั่วโรงเรียน
ทั่ว(adv) thoroughly, See also: in all place, everywhere, throughout, overall, completely, Syn. ตลอด, Example: สุโขสำรวจที่ดินแถวนี้ทั่วแล้ว
ทั่ว(adv) thoroughly, See also: generally, all over, Syn. ตลอด, ทั้งหมด, ทั้งปวง, Example: เดินดูทั่วๆ เสียก่อน แล้วค่อยตัดสินใจซื้อ
ทั่วไป(adj) general, See also: common, ordinary, universal, Syn. ทั่วๆ ไป, Example: นิพพานมีอยู่จริงในจิตของเรา และเป็นอุดมคติของชาวพุทธทั่วไป, Thai Definition: ลักษณะธรรมดาๆ, ไม่จำกัด, ส่วนใหญ่, ส่วนมาก
ทั่วไป(adv) in general, See also: all over, generally, Syn. ทั่วๆ ไป, Example: วิธีการทางวิทยาศาสตร์นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป, Thai Definition: ธรรมดาๆ, ไม่จำกัด, ส่วนใหญ่, ส่วนมาก
ทั่วกัน(adv) all together, See also: thoroughly, all over, Syn. ทั่วถึง, ทั่ว, Example: รัฐบาลนำข้าวสารไปแจกประชาชนทั่วกัน, Thai Definition: ตลอดทั้งหมด
ทั่วถึง(adv) throughout, See also: thoroughly, all over, Syn. ถ้วนทั่ว, ครอบคลุม, ตลอด, กว้างขวาง, ทั่วไป, Example: นายอำเภอเดินตรวจอาคารสถานที่ และบ้านพักข้าราชการทุกหลังอย่างทั่วถึง, Thai Definition: ถึงทุกคน, ครบทั่วทุกคน
ทั่วโลก(n) worldwide, See also: all over the world, Example: เรามีพยากรณ์อากาศทั้งเมืองไทย และทั่วโลก, Thai Definition: หมดทั้งโลก, ทั่วทั้งโลก
ทั่วโลก(adj) all over the world, See also: whole world, throughout the world, Example: เราต้องเร่งผนึกกำลังกัน เพื่อแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก, Thai Definition: เกี่ยวกับทั้งโลก, ทั่วทั้งโลก
ทั่วๆ ไป(adj) general, See also: universal, over all, public, ordinary, common, Syn. ปกติ, พื้นๆ, สามัญ, ธรรมดา, Example: นักภาษาศาสตร์ทั่วๆ ไป มุ่งศึกษาแง่ใดแง่หนึ่งของภาษา, Thai Definition: มะม่วงทั่วๆ ไปต้องการช่วงแล้งก่อนการออกดอก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทั่วว. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ตลอด, เช่น ทั่วตัว ทั่วหน้า, ทุกหนทุกแห่ง เช่น ทั่วโลก.
ทั่วถึงว. ถึงทุกคน, ครบทั่วทุกคน.
ทั่วทุกสารทิศ, ทั่วทุกหัวระแหงว. ทั่วทุกหนทุกแห่ง.
ทั่วไป, ทั่ว ๆ ไปว. ธรรมดา ๆ เช่น โดยเหตุผลทั่ว ๆ ไป, ไม่จำกัด เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายทั่วไป ใช้กับทุกคน, ส่วนใหญ่, ส่วนมาก, เช่น คนทั่ว ๆ ไป.
พื้นทั่วไป, โดยมาก, เช่น ถิ่นนี้ทำสวนครัวกันเป็นพื้น
สาธารณ์ทั่ว ๆ ไป เช่น ของสาธารณ์.
ไสวทั่วไป ในคำว่า สว่างไสว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
World to Worldทั่วโลก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
World to Worldทั่วโลก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Generalizeทั่วๆไป [การแพทย์]
Generalizedทั่วตัว, [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทั่ว[thūa] (x) EN: throughout ; all over ; everywhere ; thoroughly  FR: partout ; en tout
ทั่ว ๆ ไป[thūa-thūa pai] (adj) FR: banal ; commun ; courant ; ordinaire ; normal
ทั่วกัน[thūa kan] (adv) EN: without exception ; all together ; thoroughly  FR: sans exception
ทั่วถึง[thūa theung] (adv) EN: every inch of ; throughout ; throughly ; all over  FR: partout
ทั่วถึงกัน[thūa theung kan] (adv) EN: without exception  FR: sans exception
ทั่วทุกแห่ง[thūa thuk-haeng] (adv) EN: everywhere ; every place ; all-around  FR: partout
ทั่วประเทศ[thūa prathēt] (x) EN: nationwide ; throughout the country ; all over the country  FR: à travers le pays ; dans tout le pays ; partout dans le pays
ทั่วเมือง[thūa meūang] (n, exp) FR: dans toute la ville
ทั่วโลก[thūa lōk] (adj) EN: global  FR: global
ทั่วโลก[thūa lōk] (adv) EN: all over the world ; auround the world  FR: dans le monde (entier) ; de par le monde ; partout dans le monde

English-Thai: Longdo Dictionary
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
off the shelf(adj) มีจำหน่ายทั่วไป ไม่ต้องพัฒนาประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?
Internet(n, name) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
DSL(abbrev) ย่อมาจากคำว่า Digital Subscriber Line เป็นวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารแบบหนึ่ง นิยมใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้ทั่วไป
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, See also: weblog, web diary, Syn. online diary
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร
brasserie(n) ร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาหารทั่วไป, ร้านอาหารทีมี่ลักษณะเป็นกึ่งบาร์
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
RWY(abbrev) อักษรย่อของ runway ทางวิ่งของเครื่องบิน โดยทั่วไปแล้วจะมีตัวเลข 2 หลักแสดงต่อทางด้านหลังเพื่อแสดงทิศที่มุ่งไป, See also: TWY

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
about(prep) ทั่วๆ, See also: ในที่ต่างๆ
about(adv) ทั่วๆ, See also: ในที่ต่างๆ
across(adv) ตลอด, See also: ทั่ว
across-the-board(adj) ทั่วทั้งหมด, Syn. universal, general, affecting everyone
allover(adv) เต็มไปหมด, See also: ทั่วไปหมด
allover(adj) เต็มไปหมด, See also: ทั่วไปหมด
broad(adj) ทั่วโลก
from top to bottom(idm) ตลอด, See also: ทั่วหมด, จากตำแหน่งสูงสุดถึงต่ำสุด
general(adj) ทั่วไป, See also: ไม่เฉพาะเจาะจง, ไม่จำกัด
global(adj) โดยรวม, See also: ทั่วโลก, กว้างๆ, Syn. worldwide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
accepted(แอคเซพ' ทิด) adj. ซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป
across-the-boardadj. ทั่วทั้งหมด, ทั่วไปตลอดแนว, ทั่วทุกส่วน, Syn. blanket
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
anasarca(แอนนะซาร์' คะ) n. ภาวะบวมน้ำทั่วไป
antinovel(แอน' ทีนอฟเวิล) n. นวนิยายหรือเรื่องเริงรมย์ที่ผู้เขียนไมใช้หลักการทั่วไปที่ยืดถือกัน. -antinovelist n.
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้

English-Thai: Nontri Dictionary
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
average(adj) โดยเฉลี่ย,โดยทั่วไป,โดยมาก
average(n) ค่าเฉลี่ย,ส่วนมาก,คนทั่วไป
banal(adj) มีทั่วไป,สามัญ,ดาษดื่น
besprent(adj) โรยไปทั่ว,พรมไปทั่ว
besprinkle(vt) โรยไปทั่ว,พรม,ประพรม
broadcast(adj) แพร่หลาย,ทั่วไป
catholic(adj) กว้าง,ไม่จำกัด,แพร่หลาย,แผ่ไปทั่ว,โอบอ้อมอารี,ใจคอกว้างขวาง
commonly(adv) โดยทั่วๆไป,โดยปกติ,ตามธรรมดา
cosmopolitan(adj) เกี่ยวกับสากลนิยม,ทั่วโลก,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
全国[ぜんこく, zenkoku] TH: ทั่วประเทศ  EN: country-wide
一般[いっぱん, ippan] TH: ทั่วไป

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
weltweitทั่วโลก
Datum(n) |das, pl. Daten| วันที่ เช่น Welches Datum haben wir heute? - Heute ist der 27. Oktober 2001. (วิธีการบอกวันที่เป็นภาษาเยอรมันโดยทั่วไป - Das Sommersemester fängt am 15.04 an., การบอกวันที่ในจดหมาย - den 12 Oktober 2003)
man(n) |Singl.| ผู้คนหรือเรา เป็นคำสรรพนามที่ใช้บ่งถึงเหตุการณ์ทั่วไป เช่น Man spricht nicht mit vollem Mund. เราไม่ควรพูดขณะทานข้าวหรือมีข้าวเต็มปาก
Schneeflocke(n) |die, pl. Schneeflocken| เกล็ดหิมะ (โดยทั่วไป มีลักษณะเฉพาะ คือ มีหกแฉกหรือแกนที่สมมาตร)
Geräusch(n) |das, pl. Geräusche| เสียงทั่วไป เช่น Das Geräusch der Straßenbahn ist laut., See also: die Stimme, der Schall
Gegenteil(n) |das, ทั่วไป Sg.| สิ่งตรงข้าม เช่น Das Gegenteil von 'klein' ist 'groß'. คำตรงข้ามกับเล็ก คือ ใหญ่
Gegensatz(n) |der, pl. Gegensätze| ความแตกต่าง เช่น Im Gegensatz zu meisten Fischen legen Delphine keine Eier. ปลาโลมาไม่วางไข่ต่างจากปลาทั่วไป, See also: das Gegenteil
Globalisierung(n) |die, nur Sg.| โลกาภิวัตน์, การแพร่หลายไปทั่วโลก
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท

French-Thai: Longdo Dictionary
en généralโดยทั่วไป
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก
joconde(n) |f| ชื่อในภาษาฝรั่งเศสของภาพวาดเหมือนสตรีคนหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกภาพนี้ว่า Mona Lisa ผลงานของ Leonardo Da Vinci จิตรกรชื่อก้องชาวอิตาลี ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
croyan(n) |m| ดินสอแท่งทั่วไปอาจหมายถึงดินสอหรือดินสอสีก็ได้
cuir(n) |m| หนังสัตว์ที่นำมาทำเป็นเครื่องหนัง โดยทั่วไปมักหมายถึง หนังวัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top