ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถ่วง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ่วง-, *ถ่วง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่วง(v) load, See also: weight, Syn. ถ่วงน้ำหนัก, Example: นักร่อนแขวนตัวเองไว้กึ่งกลาง ขยับตัวเองให้เลื่อนไปมาเพื่อใช้น้ำหนักถ่วงเครื่องร่อนให้ทรงตัวอยู่ในลักษณะอาการที่ต้องการ, Thai Definition: ทำให้หนัก
ถ่วง(v) make something sink in the water, See also: have something sunk in the river, be submerged under water, Syn. ถ่วงน้ำ, Thai Definition: ทำให้จม
ถ่วง(v) retard, See also: hinder, delay, slow, drag, hamper, impede, Example: สิ่งดีงามแห่งอดีตเป็นเครื่องคอยเสริมสร้างปัจจุบัน เพื่อถ่วงอนาคตไว้ให้เกิดสมดุลกัน, Thai Definition: ทำให้ช้า
ถ่วงดุล(v) balance, See also: offset, scale, take an equilibrium, Example: จอมพลป.พิบูลสงครามได้ก่อตั้งสหบาลกรรมกรไทยขึ้น เพื่อถ่วงดุลอำนาจของสหอาชีวะกรรมกรแห่งประเทศไทย, Thai Definition: ทำให้หนักเท่ากัน
ถ่วงล้อ(v) balance a wheel, Thai Definition: ทำให้จุดศูนย์ถ่วงของล้อเท่ากัน
ถ่วงเวลา(v) delay, See also: stall for time, Example: ผู้เล่นตีลูกออกนอกเส้นเพื่อถ่วงเวลา, Thai Definition: ทำให้เสร็จช้าเพื่อให้พอดีกับอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น
ถ่วงอำนาจ(v) hold the balance of power, Syn. คานอำนาจ, Example: สังคมบางสังคมมีกลุ่มอำนาจหลายกลุ่มคอยถ่วงอำนาจกันจึงไม่ทำให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำนาจมากที่สุด, Thai Definition: หน่วงเหนี่ยวอำนาจเอาไว้
ถ่วงความเจริญ(adj) obstructive, Example: ความเกียจคร้านเป็นเครื่องถ่วงความเจริญ, Thai Definition: ที่กระทำการเพื่อไม่ให้มีความก้าวหน้า
ถ่วงความเจริญ(v) retard, See also: hinder, obstruct, impede, burden, deter, Example: ต่อแต่นี้ไป ดิฉันจะไม่ถ่วงความเจริญของคุณแล้ว, Thai Definition: กระทำการเพื่อไม่ให้มีความก้าวหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ่วงก. ทำให้หนัก เช่น ถ่วงนํ้าหนัก, ทำให้ช้า เช่น ถ่วงเวลา ถ่วงความเจริญ.
ถ่วงดุลก. ทำให้หนักเท่ากัน เช่น ถ่วงดุลแห่งอำนาจ.
ถ่วงน้ำก. ทำให้หนักเพื่อจมลงในน้ำ.
ถ่วงล้อก. ทำให้จุดศูนย์ถ่วงของล้อเท่ากัน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ่วง[thūang] (v) EN: load ; weight  FR: alourdir ; charger ; attacher un poids (à qqch)
ถ่วง[thūang] (v) EN: slow ; drag ; delay ; retard ; hinder  FR: retarder ; ralentir ; freiner ; entraver
ถ่วงกระเพาะ[thūang kraphǿ] (v, exp) FR: lester son estomac (fig. - fam.)
ถ่วงความก้าวหน้า[thūang khwām kāonā] (v, exp) FR: freiner le progrès
ถ่วงความเจริญ[thūang khwām jaroēn] (v, exp) FR: ralentir le développement ; entraver le développement ; freiner le développement ; gêner le développement
ถ่วงดุล[thūangdun] (v) FR: contrebalancer ; équilibrer
ถ่วงน้ำ[thūang nām] (v, exp) FR: noyer ; immerger
ถ่วงน้ำหนัก[thūang nāmnak] (v, exp) EN: handicap  FR: handicaper ; lester
ถ่วงเวลา[thūang wēlā] (v, exp) EN: stall for time   FR: temporiser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
block(vi) ถ่วงความเจริญ, Syn. hinder
counterbalance(vt) ถ่วงดุล, See also: ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. balance, compensate
equipoise(vt) ถ่วงดุล (คำทางการ), See also: ถ่วงน้ำหนัก ให้เท่ากันทั้ง 2 ด้าน, Syn. counterbalance
load(vt) เพิ่มน้ำหนัก, See also: ถ่วงน้ำหนัก
stall(vi) ถ่วงเวลา, See also: ทำให้เสียเวลา, ทำให้ช้า, Syn. delay, obstruct
stall(vt) ถ่วงเวลา, See also: ทำให้เสียเวลา, ทำให้ช้า, Syn. delay, obstruct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archimedes(อาร์คิมี'ดี') n. ชื่อนักคณิตศาสตร์ นักประดิษฐ์และนักฟิสิกส์ของกรีก ผู้ค้นพบกฎแห่งความถ่วงและคาน. -Archimedean adj.
ballast(แบล'เลิสทฺ) {ballasted,ballasting,ballasts} n. การถ่วงท้องเรือด้วยของหนัก ๆ ,หินโรยทางรถไฟ,เศษหิน,กรวดที่โรยทาง,อุปกรณ์ถ่วงกระแสไฟฟ้า (แบลลัสท์) vt. ทำให้มั่นคง,ใส่ ballast, See also: ballaster n. ดูballast
bascule(แบส'คิว) n. เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถ่วงกันอย่างตาเต็ง เช่น สะพานหก
compensate(คอม'เพนเซท) {compensated,compensating,compensates} vt. ชดเชย,ทดแทน,ตอบแทน,เท่ากับ,พอกัน,แก้,ถ่วง vi. พอกับ,เท่ากับ,ชดเชย, See also: compensator n.
counterbalance(เคา'เทอะแบลเลินซฺ) n. น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ vt.,vi. ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. counterpoise
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง,เครื่องถ่วง,อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,เครื่องคาน,สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก,ถ่วงให้สมดุล,ทำให้ทรงตัว,พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate, offset, equalize
delay(ดิเล') {delayed,delaying,delays} v.,n. (การ) เลื่อน,ผลัด,ทำให้ถ่วงเวลา,ถ่วงเวลา,เสียเวลา, Syn. defer
dilatory(ดิล'ละโทรี) adj. ซึ่งทำให้ช้า,ซึ่งถ่วง,ซึ่งเหนี่ยว,ผลัดวันประกันพรุ่ง,เฉื่อย,ช้า., See also: dilatoriness n., Syn. tardy
drown(เดราน) vt.,vi. เอาไปถ่วงน้ำให้หายใจไม่ออก,ทำให้จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,กลบ,ใส่น้ำมากเกินไป., See also: drowner n. ดูdrown
encumber(เอนคัม'เบอะ) vt. กีดขวาง,ขีดขวาง,เกะกะ,ทำให้ช้าลง,ถ่วง,ทำให้หนักใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
ballast(vt) ถ่วงน้ำหนัก,ทำให้มั่นคง
clog(n) เครื่องถ่วง,สิ่งที่ขัดขวาง,อุปสรรค
clog(vt) ขัดขวาง,ถ่วง,ทำให้ตัน,อุด,กีดขวาง
counteract(vt) ตอบโต้,ขัดขวาง,ถ่วง,แก้,ต่อต้าน
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
counterbalance(vt) ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุลกัน,ถ่วง
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,สติ
counterpoise(vt) ถ่วงดุล,ทำให้ทรงตัว,ถ่วง,คาน
delay(n) การรีรอ,ความเฉื่อยชา,ความล่าช้า,การถ่วงเวลา
delay(vi, vt) ช้าไป,เลื่อน,รีรอ,ชักช้า,ถ่วงเวลา,ยืดเวลา,ผัดผ่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
play for time(vt) ถ่วงเวลา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top