ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถิ่น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถิ่น-, *ถิ่น*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คืนถิ่นhomecoming
ภูมิปัญญาท้องถิ่น(n, phrase) Local Wisdom

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถิ่น(n) area, See also: region, part, Syn. ที่, แดน, ที่อยู่, Example: คนในเมืองสนใจคนแต่ผิวเผินภายนอก เป็นเพื่อนเร็วลืมเร็วเนื่องจากอาจจะย้ายถิ่นบ่อย, Count Unit: ถิ่น
ถิ่นฐาน(n) abode, See also: hometown, habitation, native place, dwelling, domicile, origin, place of origin, residence, Syn. ถิ่นที่อยู่อาศัย, Example: กล่าวกันว่าชนชาติไทยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในแดนจีน, Thai Definition: ที่อาศัยทำมาหากิน
ถิ่นกำเนิด(n) native land, See also: habitat, home town, Syn. ถิ่นเกิด, บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, Example: นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้ช่วยกันอนุรักษ์หมีแพนด้า 1,000 ตัวให้รอดชีวิตในถิ่นกำเนิดของมัน, Count Unit: ถิ่น
ถิ่นทุรกันดาร(n) wilderness area, See also: remote area, distant area, isolated area, Example: พระและมิชชันนารีได้พยายามไปเผยแพร่ศาสนาในถิ่นทุรกันดาร หรือดินแดนต่างๆ ทั้งที่ยังไม่เจริญหรือล้าหลัง, Thai Definition: ดินแดนหรือพื้นที่ที่ยังไม่เจริญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถิ่นน. ที่, แดน, ที่อยู่, เช่น ถิ่นเสือ ถิ่นผู้ร้าย ถิ่นไทยงาม.
จังหวัดถิ่น, เขต, บริเวณ, เช่น อารามขึ้นคณะป่าแก้วในจังหวัดเมืองนครศรีธรรมราช (ประชุมพระตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนา).
แถบถิ่น, แถว, เช่น อยู่แถบนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placeถิ่น, ที่, สถานที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of originถิ่นต้นทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of departureถิ่นที่จากไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
national originถิ่นที่ถือสัญชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of arrivalถิ่นที่มาถึง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of residenceถิ่นที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
residenceถิ่นที่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abodeถิ่นที่อยู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abodeถิ่นที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitatถิ่นที่อยู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถิ่น[thin] (n) EN: location ; locality ; territory ; country ; land ; territory ; region ; residence ; home ; place ; zone ; area ; domicile ; part  FR: endroit [m] ; lieu [m] ; coin [m] ; quartier [m] ; bourg [m] ; localité [f] ; région [f] ; pays [m] ; zone [f] ; domaine [m] ; territoire [m]
ถิ่นกำเนิด[thin kamnoēt] (n, exp) EN: birthplace ; hometown ; native place ; native land  FR: lieu de naissance [m] ; lieu d'origine [m]
ถิ่นชนบท[thin chonnabot] (n, exp) FR: zone rurale [f]
ถิ่นฐาน[thinthān] (n) EN: native place ; hometown ; residence  FR: lieu d'origine [m]
ถิ่นอาศัย[thin āsai] (n, exp) EN: habitat ; natural environment  FR: habitat naturel [m]
ถิ่นไทยงาม[thin Thai ngām] (n, exp) EN: the land of beautiful Thai girls (namely north Thailand)

English-Thai: Longdo Dictionary
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น
pandemic(n) โรคระบาด ที่มีการระบาดกระจายไปในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ทั่วประเทศ หลายประเทศในภูมิภาค หรือ กระจายไปทั่วโลก ถือเป็นระดับสูงสุดของการระบาด ที่เริ่มจาก endemic (โรคระบาดประจำถิ่น), outbreak (โรคระบาดประจำถิ่นที่มีการเพิ่มของผู้ป่วยผิดปกติ หรือ โรคใหม่ที่เริ่มการระบาด, epidemic (เริ่มแพร่ระบาดไปในวงกว้าง) และ pandemic (โรคระบาดไปทั่วทั้งประเทศ หรือ หลายพื้นที่ในโลก)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boonies(n) ถิ่นที่อยู่ไกลตัวเมือง, See also: ถิ่นทุรกันดาร
country(n) ภูมิลำเนา, See also: ถิ่นที่อยู่, Syn. homeland, native
habitat(n) ถิ่นที่อยู่, See also: ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย
locality(n) สถานที่, See also: ถิ่นที่อยู่, ตำแหน่งที่
settlement(n) ชุมชน, See also: ถิ่นฐาน, การตั้งถิ่นฐาน, การตั้งรกราก, Syn. village, town

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abo(แอบ' โบ) n., (pl. abos) adj. คนป่า, คนถิ่นเดิม (aborigine)
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า
adventive(แอดเวน' ทิฟว) adj., n. ไม่ใช่ของท้องถิ่น, ไม่ใช่ของของพื้นเมือง, มาจากที่อื่น, สัตว์หรือพืชที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
amerind(แอม' เมอไรนดฺ) n. ชาวอินเดียแดงและเอสกิโมในอเมริกาเหนือและใต้, ภาษาท้องถิ่นของอินเดียแดง. -Amerindian adj., n. -Amerindic adj.
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
arenaceous(อาระเน'เซียส) adj.คล้ายทราย, เป็นทราย, มีถิ่นที่อยู่เป็นทราย (sandlike, sandy)
arrondissement(อะรอน'ดิสเมินทฺ) n.,Fr. การบริหารส่วนท้องถิ่น, ท้องถิ่นการปกครอง (ในฝรั่งเศส)
autochthon(ออทอค'ธัน) n., (pl. thons, -thones) ชาวพื้นเมืองแต่เริ่มแรก, สัตว์หรือพืชของท้องถิ่นนั้น. -autochthonous, autochthonic, autochthonal adj., -autochthonism n., -autochtohny n.
avifauna(เอวิฟอ'นะ) n. นกในท้องถิ่นหรือเขตหนึ่ง (birds of a given region)
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
adventive(adj) มาจากที่อื่น,ไม่ใช่ของท้องถิ่น,มาจากภายนอก
bylaw(n) เทศบัญญัติ,กฎหมายท้องถิ่น
clime(n) ประเทศ,ถิ่น
country(n) ประเทศ,รัฐ,บ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่,ภูมิลำเนา,บ้านเกิดเมืองนอน
dialect(n) ภาษาถิ่น,ภาษาพื้นเมือง,สำเนียงท้องถิ่น
district(n) ตำบล,เขต,ท้องถิ่น,แถบ,เมือง,มณฑล
domicile(n) บ้านเกิด,ที่อยู่อาศัย,ที่พัก,ภูมิลำเนา,บ้าน,ถิ่นที่อยู่
emigrate(vi) อพยพ,อพยพโยกย้าย,ย้ายถิ่น
emigration(n) การอพยพจากถิ่นฐาน,การอพยพโยกย้าย,การย้ายถิ่น
external(adj) ภายนอก,ด้านนอก,นอกประเทศ,นอกถิ่น,ผิวเผิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ごう, gou] (n) ถิ่นฐาน

German-Thai: Longdo Dictionary
einziehen(vi) |zog ein, ist eingezogen| ย้ายเข้า, ตั้งถิ่นฐาน เช่น In welchem Haus ziehst du denn ein? เธอย้ายเข้าบ้านหลังไหนเอ่ย
bewohnen(vt) |bewohnte, hat bewohnt + A| ครอบครอง(ที่ดิน, ที่อยู่อาศัย), ครอง, อาศัยอยู่, มีถิ่นที่อยู่ เช่น Diese Etage ist von einer japanischen Familie bewohnt. = Auf dieser Etage wohnt eine japanische Familie. ชั้นนี้ถูกครอบครองโดยครอบครัวชาวญี่ปุ่น หรือ ครอบครัวชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่บนชั้นนี้, See also: Related: wohnen
einheimisch(adj) พื้นเมือง, ที่เป็นท้องถิ่น เช่น Kenntnisse über einheimische Laubbäume, Neue einheimische Delikatessen im Angebot aus dem Kroatien

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top