ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถาวร, ถาวร-

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ถาวร, ถาวร, -ถาวร, ถาวร-, *ถาวร, ถาวร*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: 5k%i กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถาวร, ถาวร-(-วอน, -วอระ-) ว. มั่นคง, ยั่งยืน, คงทน.

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いく[iku] (v5k-s,vi) (X) (col) (See 行く) to have an orgasm; to come; to cum [Add to Longdo]
いちゃつく[ichatsuku] (v5k,vi) to flirt with; to dally [Add to Longdo]
うまくやって行く;旨くやって行く[うまくやっていく, umakuyatteiku] (exp,v5k-s) to get along well with; to make a go of it [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
おっ開く[おっぴらく, oppiraku] (v5k) (1) to do something in public; (2) to open [Add to Longdo]
お初をいただく;お初を頂く[おはつをいただく, ohatsuwoitadaku] (exp,v5k) to eat something for the first time in the season [Add to Longdo]
お聞きいただく;お聞き頂く[おききいただく, okikiitadaku] (v5k) to ask (politely) [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
がたつく[gatatsuku] (v5k,vi) to rattle; to be bumpy; to be shaky; to be unsteady [Add to Longdo]
がちゃつく[gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus [Add to Longdo]
がっつく[gattsuku] (v5k,vi) (See がつがつ) to be greedy; to devour greedily [Add to Longdo]
ぎらつく;ギラつく[giratsuku ; gira tsuku] (v5k,vi) (1) (See ぎらぎら) to glare; to dazzle; (2) to glitter [Add to Longdo]
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
ぐらつく[guratsuku] (v5k,vi) to be unsteady; to reel; to shake [Add to Longdo]
げろげろ吐く[げろげろはく, gerogerohaku] (exp,v5k) to vomit; to throw up [Add to Longdo]
こっくりとうなずく;こっくりうなずく[kokkuritounazuku ; kokkuriunazuku] (v5k) to nod in agreement; to nod in assent [Add to Longdo]
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]
こびり付く[こびりつく, kobiritsuku] (v5k) (uk) to stick to; to cling to [Add to Longdo]
ごたつく[gotatsuku] (v5k,vi) (See ごたごた) to be confused; to be in disorder [Add to Longdo]
ごろつく[gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
ごわつく;ゴワつく[gowatsuku ; gowa tsuku] (v5k,vi) (See ごわごわ) to be stiff; to be starchy [Add to Longdo]
ささめく[sasameku] (v5k,vi) to whisper [Add to Longdo]
さざめく;さんざめく;ざんざめく;ざざめく[sazameku ; sanzameku ; zanzameku ; zazameku] (v5k,vi) to be boisterously noisy [Add to Longdo]
させて頂く[させていただく, saseteitadaku] (exp,v5k) (hum) to have the privilege of doing [Add to Longdo]
さて置く;扠置く[さておく, sateoku] (v5k) (uk) to set aside [Add to Longdo]
ざらつく;ザラつく[zaratsuku ; zara tsuku] (v5k,vi) (See ざらざら) to be rough feeling [Add to Longdo]
ざわつく;ザワつく[zawatsuku ; zawa tsuku] (v5k,vi) (See ざわざわ) to be noisy (e.g. from people talking) [Add to Longdo]
しがみ付く[しがみつく, shigamitsuku] (v5k) (uk) to cling [Add to Longdo]
しっくり行く[しっくりいく, shikkuriiku] (v5k-s) to get on well with (someone) [Add to Longdo]
し吹く[しぶく, shibuku] (v5k,vi) to splash; to spray [Add to Longdo]
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]
すすり泣く;啜り泣く;啜りなく[すすりなく, susurinaku] (v5k,vi) to sob [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
ため息をつく;溜息をつく;溜息を吐く;ため息を吐く;溜め息を吐く;溜め息をつく[ためいきをつく, tameikiwotsuku] (exp,v5k) to sigh; to breathe a sigh [Add to Longdo]
だぶつく[dabutsuku] (v5k,vi) (1) (See たぶたぶ・2,ぶかぶか,たぷたぷ,ぶよぶよ) to be too large; to be baggy; to be flabby; (2) (See たぶたぶ・1) to have a glut [Add to Longdo]
ちらつく[chiratsuku] (v5k,vi) to flicker; to flit; to litter; to be dazzled [Add to Longdo]
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
ときめく[tokimeku] (v5k,vi) to throb; to flutter; to palpitate [Add to Longdo]
とく;どく[toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done [Add to Longdo]
とぐろを巻く;塒を巻く;蜷局を巻く[とぐろをまく, togurowomaku] (exp,v5k) (1) to coil itself (e.g. a snake); (2) to loaf around [Add to Longdo]
どきつく[dokitsuku] (v5k,vi) to palpitate (with anxiety, etc.) [Add to Longdo]
どんつく[dontsuku] (v5k) (See どんどん) to make a drumming noise [Add to Longdo]
ど突く[どつく;どづく(ok), dotsuku ; doduku (ok)] (v5k) to jab; to hit; to punch; to stand out [Add to Longdo]
にして置く[にしておく, nishiteoku] (exp,v5k) (uk) (See にする・1,にする・2,にする・3,にする・4) to leave as; to view as; to maintain the status quo [Add to Longdo]
にたつく[nitatsuku] (v5k,vi) to have (break out into) a broad (suggestive) grin [Add to Longdo]
に続く[につづく, nitsuduku] (exp,v5k) (See に続いて,続く) (temporal or logical sense) follow ...; come after ... [Add to Longdo]
のしのしと歩く[のしのしとあるく, noshinoshitoaruku] (exp,v5k,vi) to walk heavily and clumsily; to lumber [Add to Longdo]
はたたく[hatataku] (v5k,vi) (arch) to resound loudly (of thunder, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top