ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถอยหลัง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถอยหลัง-, *ถอยหลัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอยหลัง(v) lag behind, See also: fall behind, recede, Example: เมื่อชาวบ้านไม่เอาธุระหรือปล่อยบ้านเมือง บ้านเมืองก็จะถอยหลัง, Thai Definition: ไม่เจริญก้าวหน้า
ถอยหลัง(v) go backwards, See also: move back, step back, Syn. ถอย, Example: การพัดโบกของครีบทวารจะทำให้ปลาว่ายไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้, Thai Definition: เคลื่อนไปข้างหลัง
ถอยหลังเข้าคลอง(v) be retrogressive, See also: move backwards, be decadent, turn back the wheel of, Syn. ตกต่ำ, หวนกลับ, เสื่อมลง, Example: หากเรายังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้ประเทศถอยหลังเข้าคลอง, Thai Definition: หวนกลับไปหาแบบเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถอยหลังก. เคลื่อนไปข้างหลัง, โดยปริยายหมายความว่า ไม่เจริญก้าวหน้า.
ถอยหลังเข้าคลองก. หวนกลับไปหาแบบเดิม.
ถอยหลังเข้าคลองน. ชื่อกลอักษร
ถอยหลังเข้าคลองชื่อเพลงไทยอัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่
ถอยหลังเข้าคลองชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
backspaceถอยหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backspaceถอยหลัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอยหลัง[thøilang] (v) EN: go backwards ; back ; go into reverse ; make sternway ; back up ; regress  FR: faire marche arrière ; reculer ; rétrograder ; aller en arrière ; aller à reculons
ถอยหลัง[thøi lang] (adv) EN: aback  FR: à reculons ; en arrière
ถอยหลังเข้าคลอง[thøilangkhaokhløng] (adj) EN: reactionary ; retrograde ; retrogressive   FR: rétrograde ; réactionnaire
ถอยหลังเต็มที่[thøilang temthī] (x) EN: full speed astern

English-Thai: Longdo Dictionary
back off(vi) ถอยหลัง, หมุนย้อนกลับ เช่น Back off! ถอยไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aback(adv) ถอยหลัง, Syn. back, backward
back(vt) ถอยหลัง, See also: ถอย รถ, Syn. reverse, Ant. forward
backwards(adv) ถอยหลัง
blench(vi) ถอยหนีเพราะความกลัว, See also: ถอยหลังเพราะความกลัว, Syn. recoil
fall back(phrv) ถอยหลัง
recede(vi) ถอยหลัง, See also: ล่าถอย, Syn. recoil, turn back
recoil(vi) ถอยหลัง, See also: หดตัว, Syn. draw back, rebound
regress(vi) ถอยหลัง, See also: ถอยกลับ, Syn. go back, backslide, return
regressive(adj) ถอยหลัง, See also: ถอยกลับ, Syn. degenerative, reverted
retrocede(vi) ถอยหลัง, See also: ถอยกลับ, Syn. go back, return

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
backspace keyปุ่มย้อนถอยหลัง <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ บางทีมีขนาดยาวกว่าแป้นพิมพ์อื่น บางทีมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรหันหัวลูกศรไปทางซ้าย (บางทีมีคำ BS) โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมกำหนดไว้ว่า การกดแป้นนี้ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถอยไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร และลบตัวอักษรทางซ้ายนั้นออกให้ด้วย
blench(เบลนชฺ) {blenched,blenching,blenches} vt. หดตัว,ถอยหลัง vi. เมินเฉย vi.,vt. ทำให้ขาว,สีตก,ทำให้ซีด, Syn. blanch, shrink
bsabbr. blood sugar,breath sound,bowel sound, (บีเอส) 1. ย่อมาจาก billisecond เท่ากับ 1/1,000 ล้านวินาที 2. ถ้าอยู่บนแป้นพิมพ์ จะเป็นตัวย่อของ backspace ใช้เป็นแป้นถอยหลัง ดู Backspace key
catagenesis(-เจ็น'นิซิส) n. การถอยหลังหรือinvolution
count(เคาทฺ) {counted,counting,counts} v.,n. (การ) นับ,นับจำนวน,นับค่า,คิด,คิดว่า,นับว่า,ถือ,เข้าใจว่า,หวังว่า.มขุนนางยุโรปที่มี่ตำแหน่งฐานะเท่าท่านเอิร์ลของอังกฤษ -Phr. (count beyond นับไม่หมด นับไม่ไหว) -Phr. (count down นับย้อนกลับ นับถอยหลัง (ไปยังศูนย์)) -
countdown(เคาทฺ'เดาน์) n. การนับถอยหลัง,การนับถอยหลังไปหาศูนย์,การเตรียมการขั้นสุดท้าย
drop(ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,หยดยา,ลูกตุ้ม,การตกลง vi.,vt. (ทำให้) หยดลง,หย่อนลง,ตก,จมลง,สิ้นสุด,ถอน,ยุติ,หายไป,หมอบ,ตกต่ำลง,ถอยหลัง,เคลื่อนต่ำลง -Phr. (drop behind ล้าหลัง,ไม่ครบ,ไม่ถึง)
rearward(เรีย'เวิร์ด) adj.,adv. ไปทางหลัง,ทางหลัง,ถอยหลัง,n. ตำแหน่งหลัง,กองหลัง,แนวหลัง
rearwards(เรีย'เวิร์ดซ) adj.,adv. ไปทางหลัง,ทางหลัง,ถอยหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
back(adv) ถอยหลัง,ย้อนหลัง,กลับ
blench(vi, vt) ถอยหลัง,หดตัว,ทำให้สีตก,ทำให้ซีด,ทำให้ขาว
rearward(adj, adv) ทางด้านหลัง,ถอยหลัง
retrocede(vt) มอบคืน,ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,ออกจากวงการ
retrocession(n) การคืนให้,การถอยหลัง,การปลดเกษียณ,การออกจากวงการ
retrograde(vi) ถอยหลังเข้าคลอง,เสื่อมลง,โคจรกลับ,ล่าถอย
retrogression(n) การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมลง,การล่าถอย,ความเสื่อมทราม
reversal(n) การถอยหลัง,การกลับตรงกันข้าม,เคราะห์ร้าย
reverse(vt) ย้อนกลับ,ผันกลับ,พลิกกลับ,ถอยหลัง,กลับคำ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top