ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต้น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต้น-, *ต้น*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การบัญชีเบื้องต้น(n, phrase) Introduction to Accounting
ต้นโป๊ยเซียน(n) Euphorbia milii
ต้นโพธิ์(n) Bodhi Tree
วิชาการขายเบื้องต้น(n, phrase) Introduction to Sales

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้น(n) stem, See also: trunk, Syn. ลำต้น, Example: ต้นไม้ต้นใดที่มีต้นแข็งแรงก็สามารถจะนำมาต่อกิ่งได้, Thai Definition: ลำของต้นไม้, เป็นชื่อรวมทั่วไปของต้นไม้และพืชผักต่างๆ
ต้น(adj) royal, See also: king's, Example: ช้างต้น และม้าต้นหมายถึงช้างของพระเจ้าแผ่นดิน, Count Unit: ต้น, Thai Definition: เนื่องในพระเจ้าแผ่นดิน
ต้น(n) name of Thai song, Thai Definition: ชื่อเพลงไทยจำพวกหนึ่ง มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า ต้น เช่น ต้นเพลงฉิ่ง ต้นเพลงยาว ต้นเพลงรำ. (ดึกดำบรรพ์)
ต้น(n) upper, Example: คนอ้วนจะมีต้นแขนและต้นขาใหญ่, Thai Definition: เบื้องต้นของสิ่งที่มีลักษณะกลมยาว
ต้น(n) the initial word for calling monk, Thai Definition: คำนำหน้าชื่อพระภิกษุสามัญ, Notes: (ถิ่นใต้)
ต้น(n) head, See also: chief, Example: คุณทวดของเธอเป็นต้นห้องของพระราชินิในรัชกาลก่อน, Thai Definition: ใช้ประกอบหน้าคำอื่น แปลว่า ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้มีหน้าที่รักษาสิ่งของหรือทำกิจการประจำ
ต้น(n) origin, Syn. ต้นกำเนิด, ต้นสกุล, ต้นวงศ์, Example: ยังมีข้อโต้เถียงเรื่องต้นตระกูลของชาติไทยอยู่, Thai Definition: เรียกผู้ที่นับกันว่าเป็นผู้เริ่มต้นวงศ์สกุลว่า ต้นวงศ์ ต้นสกุล
ต้น(clas) numerical designatory particle for trees, Example: หน้าบ้านฉันมีต้นมะม่วง10 ต้น
ต้น(n) beginning, Syn. แรกเริ่ม, ตอนแรกๆ, Ant. ปลาย, Example: การพัฒนาเทคโนโลยีเริ่มขึ้นต้นศตวรรษที่ 20
ต้นกล(n) chief engineer, See also: chief engineer, Syn. หัวหน้าช่างกล, Example: ต้นกลกำลังซ่อมเครื่องยนต์อยู่ใต้ท้องเรือ, Count Unit: คน, Thai Definition: หัวหน้าช่างกลในเรือเดินทะเล เรือรบ เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต้นน. ลำของต้นไม้, เป็นชื่อรวมทั่วไปของต้นไม้และพืชผักต่าง ๆ เช่น ต้นมะขาม ต้นสัก ต้นหญ้า ต้นผักชี ต้นข้าว, ลักษณนามว่า ต้น เช่น มะม่วงต้นหนึ่ง ผักชี ๒ ต้น.
ต้นน. ตอนแรก ๆ เช่น ต้นสัปดาห์ ต้นเดือน ต้นปี ต้นความ
ต้นเรียกผู้ที่นับกันว่าเป็นผู้เริ่มต้นวงศ์สกุล ว่า ต้นวงศ์ ต้นสกุล
ต้นเบื้องต้นของสิ่งที่มีลักษณะกลมยาว เช่น ต้นขา ต้นแขน.
ต้นว. แรก เช่น หน้าต้น
ต้นแรกเริ่ม เช่น แต่ต้น.
ต้นน. คำนำหน้าชื่อเพลงไทย เช่น ต้นเพลงฉิ่ง ต้นเพลงยาว ต้นวรเชษฐ์.
ต้นส. สรรพนามบุรุษที่ ๒ ใช้เรียกพระภิกษุสามัญ เช่น ต้นอยู่วัดไหน.
ต้นว. เนื่องในพระเจ้าแผ่นดิน เช่น ประพาสต้น กฐินต้น ช้างต้น ม้าต้น.
ต้นน. ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้มีหน้าที่รักษาสิ่งของหรือทำกิจการประจำ เช่น ต้นกุญแจ ต้นห้องต้นบัญชี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analogyต้นกำเนิดต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homologyต้นกำเนิดเหมือนกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stub, ballotต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot stubต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
thighต้นขา [มีความหมายเหมือนกับ femur ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nucha; napeต้นคอ, หลังคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nape; nuchaต้นคอ, หลังคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manuscriptต้นฉบับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
originalต้นฉบับ, ต้นกำเนิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sourceต้นฉบับ, ต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Holographต้นฉบับลายมือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Manuscriptต้นฉบับตัวเขียน, Example: Manuscript หมายถึง (1) ต้นฉบับตัวเขียน คือ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดทำขึ้น โดยใช้ลายมือเขียน ได้แก่ หนังสือที่จัดทำในสมัยโบราณก่อนที่จะมีการพิมพ์ โดยการใช้จาร หรือสลักลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นหิน แผ่นดินเหนียว แผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นหนัง ใบลาน กระดาษ เป็นต้น ตัวอย่างของต้นฉบับตัวเขียน ได้แก่ ศิลาจารึก สมุดข่อย ใบลาน แผ่นปาปิรัส (papyrus) ต้นฉบับตัวเขียนมีความสำคัญในการใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการและเป็นแหล่งสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศและชุมชนต่าง ๆ ในอดีต (2) ต้นฉบับของผู้แต่งหนังสือ ก่อนที่จะนำไปพิมพ์เผยแพร่ อาจอยู่ในรูปของต้นฉบับตัวเขียนที่เขียนด้วยลายมือของผู้แต่งเอง หรือเป็นต้นฉบับพิมพ์ดีดก็ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Prototype, Engineerinต้นแบบทางวิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Decision treeต้นไม้ตัดสินใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Costต้นทุน, ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย, Example: โดยทั่วไปหมายถึงค่าของสิ่งของใดก็ตามที่ต้องเสียไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอีกสิ่งหนึ่งโดยการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือการผลิต ทางเศรษฐศาสตร์มันจะใช้แนวคิด "ต้นทุนค่าเสียโอกาส" เพื่อใช้วัดต้นทุนต่างๆ โดยจะครอบคลุมทั้งต้นทุนที่ต้องจ่ายออกไปเป็นตัวเงินจริงๆ และจ่ายออกไปโดยไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค่าเสียเวลา [เศรษฐศาสตร์]
Capital costต้นทุนของเงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Coconut palmต้นมะพร้าว [เศรษฐศาสตร์]
Equipment costต้นทุนของอุปกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เช่น วัสดุกัมมันตรังสีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจาย หกเปรอะเปื้อน ซึมรั่ว ออกจากภาชนะที่บรรจุได้ [นิวเคลียร์]
Spallation Neutron Sourceต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชัน, เครื่องผลิตนิวตรอนชนิดหนึ่ง โดยการเร่งโปรตอนพลังงานสูงกว่า 100 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ เข้าชนเป้าซึ่งเป็นธาตุหนัก เช่น แทนทาลัม ทังสเตน หรือ ยูเรเนียม ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มีการปลดปล่อยนิวตรอนพลังงานเฉลี่ย 1 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ ต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชันเครื่องแรกมีชื่อว่า KENS ตั้งอยู่ที่สถาบัน KEK (Ko Enerugi Kenkyujo) ประเทศญี่ปุ่น เริ่มใช้งานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2523 [นิวเคลียร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้น[ton] (v) EN: plant  FR: plante [nf] ; arbre [nm]
ต้น[ton] (n) EN: beginning ; origin  FR: début [m] ; origine [f]
ต้น[ton] (n) EN: leader ; chief ; head  FR: chef [m]
ต้น[ton] (classif, (n)) EN: [classif. : trees, bushes, plants; posts, columns]  FR: [classif. : arbres, arbustes, arbrisseaux, plantes; poteaux]
ต้น[ton] (adj) EN: original ; first ; primary ; initial ; elementary  FR: originel ; premier ; primaire ; initial ; élémentaire
ต้น[ton] (adj) EN: royal ; king's  FR: royal
ต้นกก[ton kok] (n) EN: reed ; sedge
ต้นกระทิง[ton krathing] (n) EN: calophyllum  FR: calophyllum
ต้นกระบาก[ton krabāk] (n) EN: Krabach tree
ต้นกระเทียม[ton krathīem] (n) EN: garlic plant  FR: ail [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น, See also: Related: metric unit
substrate(n) สารตั้งต้น(ทางเคมี), See also: starting material
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
transgenic(adj, jargon) ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรม โดยเฉพาะการตัดต่อสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ เช่น ยีนเรืองแสงของแมงกระพรุนมาใส่ในหนูให้หนูเรืองแสง เป็นต้น
exergonic(adj) ที่คายพลังงาน, ซึ่งมีพลังงานของสารผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าของสารตั้งต้น, See also: A. endergenic, endothermic, Syn. exothermic
probiotic(n) อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต แหนม เป็นต้น, See also: prebiotic
bus terminal(n) ท่ารถ, สถานีต้นทางของรถบัสโดยสารประจำทาง, See also: bus depot, Syn. bus station
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
axil(n) (ชีวะ)มุมด้านบนที่กิ่งไม้ทำมุมกับลำต้น, See also: axilla

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absinth(n) ต้นไม้สีเขียวชนิดหนึ่งที่มีรสขม, Syn. absinthe
absinthe(n) ต้นไม้สีเขียวชนิดหนึ่งที่มีรสขม, Syn. absinth
agave(n) ต้นหางจระเข้, See also: ว่านหางจระเข้
aloe(n) ว่านหางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe vera
aloe(n) หางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe vera
aloe vera(n) ว่านหางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe
aloe vera(n) หางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe
ancestor(n) บรรพบุรุษ, See also: ต้นตระกูล, Syn. forefather, forebear
apple(n) ต้นแอปเปิ้ล
archetype(n) ต้นแบบ, See also: แม่แบบ, Syn. prototype

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
abele(อะบีล' เอ' บีล) n. ต้นไป่หยางเงิน (Populus alvba) (white poplar tree)
abelmosk(เอ' เบลมอสค) n. ต้นไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่ง (Hibiscus Abelmoschus)
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
above(อะบัฟว') adv.,prep. เหนือ, เบื้องต้น, เกิน, พ้นเหลือ, กว่า, Syn. overhead, aloft
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
aflutter(adv, adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา
afore(adv) ก่อน,แต่ก่อน,ข้างต้น
afore(pre) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างต้น
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
alder(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
arboreal(adj) เกี่ยวกับต้นไม้,คล้ายต้นไม้
arbour(n) ซุ้มไม้,ต้นไม้
armlet(n) กำไลต้นแขน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
zamioculcas zamiifolia(n) ต้นเขียวมรกต หรือกวักมรกต ชื่อเรียกย่อๆคือ zz plants
African tulip Tree(n) ต้นแคแสด
Bothi treeต้นโพธิ์
bryophyllum(n) ต้นคว่ำตายหงายเป็น
direct cost(n) ต้นทุนตรง
djenkol(n) ต้นชะเนียง
engineer(n) ต้นกลเรือ
fan palm(n) ต้นลาน
first mate(n) ต้นเรือ
hyssop(n) ต้นหุสบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ネギ[ねぎ, negi] (n) ต้นหอม
[きく, kiku] (n) ต้นเบญจมาศ
銀杏[いちょう, ichou] (n) ต้นแปะก๊วย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
原紙[げんし, genshi] (n) ต้นฉบับ พิมพ์เขียว
太腿[ふともも, futomomo] (n) ต้นขา
トーン[とーん, ton] (name) ต้น
グアバ[ぐあば, guaba] (n) ต้นฝรั่ง, ผลฝรั่ง
[もも, momo] (n) ต้นขา, โคนขา
[もも, momo] (n) ต้นขา, โคนขา
固定費[こていひ, koteihi] ต้นทุนคงที่

German-Thai: Longdo Dictionary
Anfang(n) |der| การเริ่มต้น
Beginn(n) |der| การเริ่มต้น, จุดเริ่ม, See also: der Anfang
Kosten(n) |pl.| ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Warmmiete(n) |die, pl. Warmmieten| ค่าเช่าบ้านที่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าเก็บขยะ เป็นต้น, See also: die Kaltmiete
verursachen(vt) |verursachte, hat verursacht| ก่อให้เกิด เป็นต้นตอ เช่น Der Verkehr in Bangkok hat die Luftverschmutzung verursacht. การจราจรในกรุงเทพทำให้อากาศเป็นพิษ, See also: führen zu, zur Folge haben, hervorrufen
Leitung(n) |die, pl. Leitungen| ท่อที่ใช้ส่งน้ำหรือแก้สเป็นต้น, การนำ, การแนะนำ, การเหนี่ยวนำทางด้านไฟฟ้า
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
spannend(adj, adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: A. langweilig, Syn. aufregend

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la danse(vt) เต้นรำ
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), Syn. envoyer
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), See also: madame, Ant. monsieur, Related: madame
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), Ant. madame, mademoiselle
laคำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจง เช่น la jupe กระโปรงนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'adresse ที่อยู่นี้, See also: le
leคำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง เช่น le film ภาพยนต์เรื่องนี้, le cinéma โรงหนังนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'hôtel, See also: la
ที่ไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il habite où? = Où est-ce qu'il habites? เขาอยู่ที่ไหน, Tu vas où en vacances? เธอไปเที่ยวพักร้อนที่ไหน
commentอย่างไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Elle danse comment? = Comment est-ce qu'elle danse? หล่อนเต้นรำอย่างไร
Pourquoiทำไม (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Pourquoi tu déménages? = Pourquoi est-ce que tu déménages? ทำไมเธอถึงย้ายบ้าน
quandเมื่อไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Tu sors quand? = Quand est-ce que tu sors? เธอออกไปเมื่อไหร่

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
二の腕[にのうで] (n) ต้นแขน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top