ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ติดตาม

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติดตาม-, *ติดตาม*
Longdo Dictionary ภาษา TH-DHAMMA - EN (UNAPPROVED version -- use with care )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดตามpay attention, See also: take note of, concern, Example: เขาติดตามข่าวเศรษฐกิจของประเทศและของโลกทั้งทางโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต, Thai Definition: แสวงหาเพิ่มเติม, สดับตรับฟังความเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ
ติดตามfollow, See also: be in company with, accompany, come after, go after, pursue, Syn. ติดสอยห้อยตาม, ตาม, Ant. แยกจากกัน, Example: ตอนเด็กๆ เขาติดตามพ่อแม่ไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ, Thai Definition: ตามไปด้วยหรือตามมาด้วยทุกที่
ติดตามtrail, See also: follow in the track, follow on the hill, Syn. ตามล่า, ตามหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามคนร้ายกลุ่มนี้มาเป็นเวลากว่า 2 เดือน, Thai Definition: ตามหาหรือตามล่าให้เจอตัว เช่น ตำรวจติดตามผู้ร้าย
ติดตามผลงานfollow up, Example: หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ และติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรของตน, Thai Definition: คอยรับฟังการเคลื่อนไหวของการดำเนินงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติดตามก. ไปด้วย, มาด้วย
ติดตามแสวงหาเพิ่มเติม, สดับตรับฟังความเคลื่อนไหวไปเรื่อย ๆ, เช่น ติดตามข่าว
ติดตามตามหา เช่น ตำรวจติดตามผู้ร้าย.
จี้ ๒ติดตามอย่างกระชั้นชิด เช่น วิ่งจี้หลังมา, ติดตามเร่งรัด เช่น จี้ให้ทำงาน
โดยเสด็จติดตามพระมหากษัตริย์ ซึ่งผู้ติดตามเป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือสามัญชน, ใช้ว่า ตามเสด็จ ก็มี.
ตามเสด็จติดตามพระมหากษัตริย์ ซึ่งผู้ติดตามเป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือสามัญชน, ใช้ว่า โดยเสด็จ ก็มี เช่น พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการตามเสด็จไปในกระบวนเสด็จพระราชดำเนินยังไทรโยค.
ถึงลูกถึงคนติดตามอย่างจริงจังใกล้ชิด เช่น เขาทำงานอย่างถึงลูกถึงคน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Follow-up and Remediationติดตามผลและการซ่อมเสริม [เทคโนโลยีการศึกษา]
EKG Monitoringติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [การแพทย์]
Follow Upติดตาม [การแพทย์]
Follow-Upติดตามผล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have orders to return with you and your companion to the ashram.ผมได้รับคำสั่งให้ไปส่งคุณ และผู้ติดตามที่อาศรม Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดตาม[tittām] (v) Array: accompany ; follow ; go with (s.o.) ; go after ; wait on ; trail  Array: suivre ; accompagner ; talonner ; poursuivre
ติดตาม[tittām] (v) Array: follow (sth) up ; look after ; track ; keep track (of) ; keep an eye on (sth) ; pay attention  Array: suivre ; poursuivre
ติดตาม[tittām] (adj) Array:   Array: adhérent
ติดตามเรื่อง[tittām reūang] (v, exp) Array: keep track ; keep up with
ติดตามเรื่อง[tittām reūang] (v, exp) Array:

English-Thai: Longdo Dictionary
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!
tracking(n) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย
henchman(n) ผู้ติดตาม สมุน
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา, See also: S. after-care

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน, See also: ติดตาม, ร่วมทาง, เดินทางไปด้วย, Syn. attend
breathe down someone's neck(idm) ติดตามหรือเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด (คำไม่เป็นทางการ)
carry on(phrv) มีต่อ (มักเป็นงานเขียน), See also: ติดตามต่อ
chase after(phrv) ไล่ตาม, See also: ติดตาม
follow up(phrv) ติดตามผลของ
dog(vt) ไล่ตาม, See also: ติดตาม, ตามหลัง, ไล่กวด, Syn. chase, follow, hunt
ensue(vi) ติดตามผลอย่างใกล้ชิด, Syn. follow
follow(vt) ไล่ตาม, See also: ติดตาม, ตามหลัง, Syn. pursue, chase, track, Ant. flee
hunt(vt) ค้นหา, See also: ติดตาม
in pursuit of(idm) ติดตาม, See also: แสวงหา, ตามหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with)
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind ###A. before, prior to)
appendant(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
appendent(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
chaperon(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.
chaperone(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.
cohort(โค'ฮอร์ท) n. ผู้ร่วมงาน,กลุ่ม,หมู่,กลุ่มนักรบ,กลุ่มทหาร,เพื่อน,ผู้ติดตาม, Syn. colleague
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส

English-Thai: Nontri Dictionary
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
chaperon(vt) เป็นเพื่อน,ติดตาม,ควบคุม
course(vt) ติดตาม,ไล่ตาม,แล่น,ไหล,วิ่ง
disciple(n) สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม
follow(vt) ทำตาม,ตามหลัง,เชื่อฟัง,ติดตาม,เนื่องมาจาก
follower(n) สาวก,ลูกศิษย์,ผู้รับใช้,บริวาร,ผู้ติดตาม
henchman(n) ลูกน้อง,คนรับใช้,คนสนิท,ผู้ติดตาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stay tuned(vi) ติดตามต่อไป, See also: S. follow up

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
添える[そえる, soeru] Array: ติดตามไปด้วย  Array: to accompany

German-Thai: Longdo Dictionary
Folge(n) |die, pl. Folgen| ลำดับ, ตอนหนังละคร เช่น Die nächste Folge dieser Sendung kommt am kommenden Sonntag. ตอนถัดไปของรายการนี้ติดตามได้วันจันทร์ที่จะถึง, See also: die Reihenfolge
jmdn. dabeihaben(vt) |hatte dabei, hat dabeigehabt| มีคนติดตาม เช่น Er hat seine Freundin im Urlaub dabeigehabt. เขามีแฟนไปด้วยระหว่างที่ไปพักร้อน
Aufschrift(n) |die, pl. Aufschriften| ฉลากที่ติดตามขวดหรือห่อของ เช่น Die Aufschrift auf dem Karton lautet: Vorsicht Glas! ฉลากที่ข้างกล่องบอกว่า โปรดระวังแก้ว
begleiten(vt) |begleitete, hat begleitet, etw.(A)/jmdn.| ติดตาม, มาหรือไปด้วยกัน เช่น Darf ich dich nach Hause begleiten? ขอผม(ฉัน)ติดตามเธอกลับบ้านได้ไหมครับ
Anhänger(n) |der, pl. Anhänger| แฟน(เพลง, กีฬา), ผู้คอยสนับสนุนติดตาม, See also: Related: die Anhängerin/ pl. -nen
folgen(vt) |folgte, hat/ist gefolgt, etw.(D)| ติดตาม, ตาม เช่น Die Polizei ist dem Dieb gefolgt. ตำรวจติดตามขโมย

French-Thai: Longdo Dictionary
nousสรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมตรง เช่น Tu nous accompagnes? เธอติดตามพวกเราไปไหม
poursuite(n) |f| การไล่ตาม, การติดตาม เช่น jeu de poursuite การเล่นซ่อนแอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top