ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตั้ง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตั้ง-, *ตั้ง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บุพบท นามตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้ง(adv) up to, See also: as much as, Syn. มาก, Example: นักกีฬาที่ได้เหรียญทองจากซีเกมส์จะได้รับเงินรางวัลตั้งหนึ่งแสนบาท
ตั้ง(v) establish, See also: form, stand, set up, erect, found, Syn. สร้าง, ก่อตั้ง, จัดตั้ง, แต่งตั้ง, Example: รัฐบาลได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติขึ้นเมื่อปลายปี 2541, Thai Definition: ทำให้มีขึ้นหรือสร้างให้มีขึ้น เช่น ตั้งตำแหน่งใหม่, ตั้งบ้านตั้งเรือน
ตั้ง(v) fix, See also: set, settle, Syn. กำหนด, Example: ที่ดินนั้นถูกตั้งราคาไว้สูงเกินไปจึงไม่มีใครซื้อ
ตั้ง(v) place, See also: put, lay, set up, install, Syn. วาง, ติดตั้ง, จัดวาง, Example: เขานำกระถางต้นไม้มาตั้งทุกมุมในบ้านเพื่อความสวยงาม
ตั้ง(clas) pile, See also: wad, pack, stack, slab, Syn. ปึก, กอง, Example: นักเรียนช่วยจัดเรียงหนังสือที่คนนำมาบริจาคให้ห้องสมุดเป็นตั้งๆ จำแนกตามหมวดหมู่, Thai Definition: ลักษณนามเรียกของที่วางซ้อนกันมากๆ
ตั้ง(v) establish, See also: form, stand, set up, erect, found, Syn. สร้าง, ก่อตั้ง, จัดตั้ง, แต่งตั้ง, Example: รัฐบาลได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติขึ้นเมื่อปลายปี 2541, Thai Definition: ทำให้มีขึ้นหรือสร้างให้มีขึ้น เช่น ตั้งตำแหน่งใหม่, ตั้งบ้านตั้งเรือน
ตั้ง(v) stand erect, See also: stand on end, Syn. ตั้งชัน, Example: ขนตั้งชันเมื่อได้ยินเสียงหมาหอน, Thai Definition: ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอนหรือล้ม
ตั้ง(v) start, See also: begin, commence, initiate, Syn. เริ่ม, เริ่มมี, Example: พอตกเย็นฝนเริ่มตั้งเค้า
ตั้งปี(adv) yearlong, See also: all year round, year-round, Syn. นานเป็นปี, Example: รถคันนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงที่เขาเก็บมาตั้งปี
ตั้งลำ(v) overcome a barrier, Syn. ตั้งหลัก, Example: ในสิ้นเดือนมีนาคม 2541 มีการประเมินได้ว่ารัฐบาลใหม่ได้ตั้งลำเรื่องเศรษฐกิจมหภาคได้เป็นผลสำเร็จ, Thai Definition: ต่อสู้อุปสรรคจนสำเร็จสำมารถดำเนินการต่อไปได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั่งน. ที่สำหรับนั่งหรือวางของ ทรงเตี้ย ไม่มีพนัก พื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตามปรกติมี ๔ ขา.
ตั้งก. ชูตัว, ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอนหรือล้ม, เช่น ขนตั้งชัน ต้นข้าวเอนแล้วกลับตั้งขึ้น ตั้งขวด ตั้งตุ๊กตา
ตั้งทรง, ดำรง, เช่น ตั้งอยู่ในคลองธรรม ตั้งอยู่ในศีลในธรรม
ตั้งทำให้มีขึ้น, สร้างให้มีขึ้น, เช่น ตั้งตำแหน่งใหม่ ตั้งบ้านตั้งเรือน ตั้งชื่อ
ตั้งยกฐานะให้สูงขึ้น เช่น ตั้งพระราชาคณะ ตั้งเปรียญ
ตั้งกำหนด เช่น ตั้งราคา
ตั้งวาง เช่น ตั้งสำรับ
ตั้งวางซ้อนกันมาก ๆ เช่น ตั้งหนังสือเป็นกองสูง
ตั้งเริ่ม, เริ่มมี, เช่น ตั้งครรภ์ ตั้งเค้า ตั้งท้อง.
ตั้งบ. คำแสดงความหมายว่า มาก หรือ นาน เช่น เสียตั้งร้อย ไปตั้งปี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erectตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
raise a presumptionตั้งข้อสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conceiveตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gravidตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnantตั้งครรภ์, มีครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
anticlinalตั้งฉากกับผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
strictตั้งตรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
settleตั้งถิ่นฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
colonizeตั้งนิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ab initio (L.)ตั้งแต่ต้น, แต่เริ่มแรก, แต่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
หอเปลื้องตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกตรงมุขหลังของพระเมรุเป็นอาคารขนาดเล็ก ภายในเขตราชวัติ ลักษณะเป็นอาคารทรงไทย มีฝากั้นโดยรอบ เป็นสถานที่สำหรับเก็บพระโกศหลังจากได้เชิญพระศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้ว [ศัพท์พระราชพิธี]
renameตั้งชื่อใหม่, Example: เปลี่ยนแปลงชื่อของแฟ้มที่เก็บไว้บนจานแม่เหล็ก เนื้อหาของแฟ้มยังคงเดิม แต่ชื่อจะเปลี่ยนไป [คอมพิวเตอร์]
ขะมักเขม้นตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ ขมักเขม้น ขะมักขะเหม้น [คำที่มักเขียนผิด]
ขะมักเขม้นตั้งใจทำอย่างเร่งรีบ เพื่อให้แล้วเสร็จไป, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ ขมักเขม้น [คำที่มักเขียนผิด]
ตั้งโรงงานตั้งโรงงาน, Example: การก่อสร้างอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องจักร สำหรับประกอบกิจการโรงงาน หรือนำเครื่องจักรสำหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสถานที่หรือยาน พาหนะที่จะประกอบกิจการ [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั่ง[tang] (n) EN: stool ; small table ; chair ; seat ; bench  FR: tabouret [m]
ตั้ง[tang] (n) EN: pile ; pack
ตั้ง[tang] (n) EN: set up ; put up ; erect ; install ; bring up ; stand  FR: ériger ; installer ; dresser
ตั้ง[tang] (v) EN: establish ; found ; organize ; create ; form  FR: créer ; établir ; fonder ; former ; instaurer
ตั้ง[tang] (v) EN: begin ; start ; commence  FR: débuter
ตั้ง[tang] (v) EN: appoint ; assign sb to ; fix  FR: fixer ; désigner ; commettre
ตั้ง[tang] (x) EN: as much as ; as long as ; as high as ; up to
ตั้งกติกา[tang katikā] (v, exp) EN: establish rules ; set up rules  FR: établir des règles
ตั้งข้อจำกัด[tang khøjamkat] (v, exp) EN: impose restrictions
ตั้งข้อสงสัย[tang khøsongsai] (v, exp) EN: call into question

English-Thai: Longdo Dictionary
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
Richter scale(n, name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

substrate(n) สารตั้งต้น(ทางเคมี), See also: starting material
exergonic(adj) ที่คายพลังงาน, ซึ่งมีพลังงานของสารผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าของสารตั้งต้น, See also: A. endergenic, endothermic, Syn. exothermic
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
orthogonal(adj) ตั้งฉากกัน
intermodal(adj) ที่เกี่ยวกับการขนส่งตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป เช่น การขนส่งทางรถไฟและทางเรือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adhere(vi) ยึดมั่น, See also: ตั้งมั่น, มุ่งมั่น
aim(vt) ตั้งใจ
aim(vi) ตั้งใจ, See also: เจตนา, วางแผน, Syn. propose, strive, endeavor
aim(vt) ตั้งเป้า, See also: มุ่งเป้า
aim(vi) ตั้งเป้า, See also: เล็งเป้าหมาย, มุ่งเป้า
alert(adj) ตื่นตัว, See also: ตั้งท่า, ระมัดระวัง, ไหวตัว, เตรียมพร้อม, Syn. watchful, wary, wide-awake
anymore(adv) ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ (ใช้ในเชิงลบ), See also: อีกต่อไป, Syn. now, nowadays
assiduous(adj) ที่ทำด้วยความตั้งใจ, See also: ตั้งอกตั้งใจ, Syn. industrious, persevering
alpha and omega(idm) ตั้งแต่ต้นจนจบ
begin(vi) ขึ้นต้น, See also: ตั้งต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a-z testabbr. both ear ascheim -Zondex test (เป็นการทดสอบการตั้งครรภ์)
a.u.c.abbr. (Latin) aburbe condita (นับตั้งแต่วันสร้างเมือง, ในปีแห่งการสร้างเมือง)
ab ovo(อาบโอ' โว) (ลาติน) ตั้งแต่เริ่มแรก
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
abraham(เอ' บราแฮม,- ฮัม) n. ผู้ก่อตั้งยิวโบราณเป็นบิดาของ Isaac, Syn. father of Isaac
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed
academism(อะแคค' ดิมิสซึม) n. academicism. สำนักปรัชญาที่ก่อตั้งโดย
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
aconuresisการปัสสาวะที่ไม่ได้ตั้งใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
anchor(vi, vt) ทอดสมอ,จอด,ติดตั้ง
appoint(vt) แต่งตั้ง,กำหนด,มีโองการ,ออกคำสั่ง,นัดหมาย
appointer(n) ผู้แต่งตั้ง
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
appropriate(vt) ยึดครอง,จัดสรรไว้,ตั้งเงินไว้
appropriation(n) การถือเอา,การจัดสรร,เงินที่ตั้งไว้
array(vt) แต่งตัว,จัดเรียง,ตั้งแถว
assign(vt) กำหนด,มอบหมาย,แต่งตั้ง,จัดให้
assignment(n) การกำหนด,การมอบหมาย,การแต่งตั้ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
addressตั้งคำถาม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
志向[しこう, shikou] ตั้งใจ เจตนา จงใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ぱっちり[ぱっちり, patchiri] (vt, colloq) ตั้ง(ตา), ถลึง(ตา), ถ่าง(ตา):ぱっちりした目
意図[いと, ito] ตั้งใจ, คาดหมายไว้
孕む[haramu, haramu] (vt) ตั้งครรภ์
四つん這い[よつんばい, yotsunbai] (n) ตั้งท่าคลาน (ใช้ทั้งมือ และเท้า)
わざわざ[wazawaza, wazawaza] ตั้งใจ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
聞く[きく, kiku] TH: ตั้งใจฟัง  EN: to listen
立てる[たてる, tateru] TH: ตั้ง
目指す[めざす, mezasu] TH: ตั้งเป้าไว้
立つ[たつ, tatsu] TH: ตั้งสิ่งของ  EN: to erect
生まれ変わる[うまれかわる, umarekawaru] TH: ตั้งต้นชีวิตใหม่  EN: to make a fresh start in life
志す[こころざす, kokorozasu] TH: ตั้งใจ  EN: to intend
聴く[きく, kiku] TH: ตั้งใจฟัง  EN: to listen
張る[はる, haru] TH: ตั้งทัพดัก  EN: to affix
起こす[おこす, okosu] TH: ตั้งขึ้น
構える[かまえる, kamaeru] TH: ตั้งท่า  EN: to set up

German-Thai: Longdo Dictionary
Wahl(n) |die, pl. Wahl| การเลือกตั้ง
abตั้งแต่
eher(adv) ตั้งแต่แรก, ในไม่ช้า
nennen(vt) |nannte, hat genannt| ตั้งชื่อ, เรียกว่า เช่น Er nennt seinen Hund Poldi. เขาเรียกหมาของเขาว่าโพลดี้
längstตั้งนานแล้ว
möchtenอยาก- (อยากได้, แต่ไม่ตั้งใจมากเท่า wollen)
seitตั้งแต่
setzenตั้ง |setzte, gesetzt|
willตั้งใจจะ, See also: wollen
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Bonsoir!
appellation(n) |f| การตั้งชื่อ, การให้คำเรียก
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, Ant. début, commencement
dans l'oeuf(phrase) ตั้งแต่เริ่มต้น
soir(n) |m| ช่วงเย็น, ตอนเย็น, เวลาพลบค่ำ เช่น du matin au soir ตั้งแต่เช้าถึงเย็น, Ant. matin
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top