ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตรวจ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรวจ-, *ตรวจ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตรวจติดตามmonitor

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรวจ(v) check, See also: censor, inspect, examine, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจทาน, Example: ผู้อำนวยการตรวจบัญชีบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง, Thai Definition: พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย
ตรวจ(v) survey, See also: explore, Syn. สำรวจ, Example: บริษัทออกตรวจพื้นที่ที่ว่ากันว่ามีแหล่งน้ำมันอยู่
ตรวจ(v) patrol, Syn. สอดส่อง, สำรวจ, ตรวจตรา, ตรวจดู, Example: ตำรวจออกตรวจท้องที่เกือบทุกวัน, Thai Definition: พิจารณาดูความเรียบร้อย
ตรวจ(v) diagnose, Syn. ตรวจโรค, Example: แพทย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจและวินิจฉัยโรคตลอดจนเก็บเรื่องราวของคนไข้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรักษาพยาบาล, Thai Definition: พิจารณาหาสมุฏฐาน
ตรวจดู(v) look into, See also: examine, check, Syn. ตรวจ, ตรวจสอบ, สังเกต, พิจารณา, Example: อาจารย์ตรวจดูผมนักเรียนชายทุกวันพุธ
ตรวจการ(v) go on a tour of inspection, See also: inspect, Example: เจ้านายจะมาตรวจการที่ทำการแห่งนี้เดือนละ 2 ครั้ง, Thai Definition: พิจารณาดูความเรียบร้อย
ตรวจงาน(v) inspect, See also: examine, Syn. สำรวจ, ตรวจตรา, ตรวจ, Example: ผู้ตรวจการไปตรวจงานที่ภาคใต้
ตรวจจับ(v) detect, See also: search, Syn. ตรวจ, ตรวจหา, ตรวจค้น, Example: ตำรวจตั้งด่านตรวจจับยาเสพติด
ตรวจตรา(v) patrol, Syn. ดูแล, ระวังระไว, เฝ้าดู, เฝ้า, ตรวจการ, Example: ทหารตรวจตราชายแดนตามหน้าที่
ตรวจตรา(v) examine, See also: inspect, check, Syn. ดูแล, ควบคุม, วิเคราะห์, ตรวจ, ตรวจสอบ, Example: คณะกรรมการอาหารและยาตรวจตราอาหารกระป๋องอย่างละเอียดก่อนนำสู่ผู้บริโภค, Thai Definition: พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรวจ(ตฺรวด) ก. พิจารณาดูความเรียบร้อย เช่น ตรวจพล ตรวจราชการ, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย เป็นต้น เช่น ตรวจบัญชี ตรวจแบบฝึกหัด ตรวจดวงชะตา, พิจารณาหาสมุฏฐาน เช่น ตรวจโรค, สำรวจ เช่น ตรวจพื้นที่.
ตรวจการก. ตรวจดูการงานให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย เช่น ผู้ตรวจการ, ตรวจราชการ ก็ว่า.
ตรวจการณ์ก. ตรวจค้นด้วยสายตาหรือใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วย เพื่อรวบรวมข่าวสารหรือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ.
ตรวจข่าวก. พิจารณาข่าวว่าควรอนุญาตให้พิมพ์ได้หรือไม่, พิจารณาข่าวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แล้ว.
ตรวจตราก. พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน.
ตรวจทานก. ตรวจทบทวนความถูกต้องเรียบร้อย
ตรวจทานสอบหนังสือให้ถูกต้องหรือให้ตรงกับต้นฉบับ, ทาน ก็ว่า.
ตรวจราชการก. ตรวจดูการงานให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย เช่น ผู้ตรวจราชการภาค, ตรวจการ ก็ว่า.
ตรวจสอบก. ตรวจเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง เช่น ตำรวจไปตรวจสอบหาหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ.
ตรวจเลือดก. ตรวจดูว่าเลือดอยู่ในกลุ่มไหน หรือมีเชื้อโรคอยู่ในเลือดหรือไม่ หรือเพื่อทราบโรคบางอย่าง เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
walk throughตรวจตลอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
visaตรวจลงตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
checkตรวจสอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
checkตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validateตรวจสอบความสมเหตุสมผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
validateตรวจสอบความสมเหตุสมผล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debugตรวจหาข้อบกพร่อง [คอมพิวเตอร์]
Acetates, Mildตรวจพบสารคีโตนได้น้อย [การแพทย์]
Audiometric Testตรวจหู [การแพทย์]
Autopsy Findingตรวจศพ [การแพทย์]
Check upตรวจร่างกาย [การแพทย์]
Coagulogramตรวจภาวะการเกิดลิ่มเลือด [การแพทย์]
Densitometers, Scanningตรวจโดยใช้เดนสิโตมิเตอร์ [การแพทย์]
Diagnosis, Histopathologicalตรวจวินิจฉัยโดยตัดชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา [การแพทย์]
Dietary Examinationตรวจอาหารที่บริโภค [การแพทย์]
Double Set Upตรวจภายในที่ห้องผ่าตัด,ตรวจภายในในห้องผ่าตัด,การตรวจภายในที่ห้องผ่าตัด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรวจ[trūat] (v) EN: verify ; check ; inspect  FR: vérifier ; examiner ; inspecter
ตรวจการ[trūatkān] (v) EN: go on a tour of inspection ; inspect
ตรวจข่าว[trūat khāo] (v, exp) FR: censurer
ตรวจค้น[trūatkhon] (v) FR: explorer ; fouiller
ตรวจคนเข้าเมือง[trūat khon khao meūang] (v, exp) EN: inspect and check immigrants  FR: contrôler l'immigration aux frontières
ตรวจจับ[trūatjap] (v) EN: detect
ตรวจซ้ำ[trūat sam] (v) EN: double-check
ตรวจดู[trūatdū] (v) EN: inspect ; look over  FR: scruter ; observer ; inspecter
ตรวจตรา[trūattrā] (v) EN: examine ; inspect ; check ; patrol ; look around ; monitor  FR: inspecter ; passer en revue ; examiner ; surveiller
ตรวจบัญชี[trūat banchī] (v, exp) EN: inspect the accounts ; audit the accounts  FR: vérifier les comptes ; auditer

English-Thai: Longdo Dictionary
amniocentesis(n) การเจาะนํ้าครํ่าไปตรวจ เช่น Find out about the risks and benefits of amniocentesis during pregnancy.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assay(vt) วิเคราะห์, See also: ตรวจสอบ, Syn. test, analyze
audit(vi) ตรวจสอบบัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี, Syn. examine, check, inspect
breathalyse(vt) ตรวจวัดระดับอัลกอฮอล์ของผู้ขับขี่
canvass(vt) ตรวจสอบอย่างละเอียด, Syn. examine, investigate;discuss
case(vt) ตรวจสอบ, Syn. examine
censor(vt) ตรวจสอบ, Syn. examine
check(vt) ตรวจสอบ, Syn. check up on, look into, suss out
check(vi) ตรวจสอบ, See also: ตรวจ, เช็ค, Syn. check up on, look into, suss out
check out(vi) ตรวจสอบ, Syn. check, check up on, look into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
antivirusป้องกันไวรัสในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกัน ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุชื่อไวรัสได้ด้วยดู virus ประกอบ
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี,บัญชี,การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี,เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้ฟัง,นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
auscultate(ออส'คัลเทท) vt., vi. ใช้หูฟังตรวจโรค. -ausculatative adj.
auscultation(ออสคัลเท'เชิน) n. การฟังตรวจโรค (ด้วยเครื่อง stethoscope หรือเครื่องมืออื่น ๆ) , การฟังเสียง (listening)

English-Thai: Nontri Dictionary
assay(vt) พยายาม,ทดสอบ,ตรวจสอบ,ทดลอง,วิเคราะห์
audit(n) การตรวจสอบบัญชี,บัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี
auditor(n) ผู้ฟัง,ผู้ตรวจสอบบัญชี
BLOOD blood test(n) การตรวจเลือด
BLUE-blue-pencil(vt) ตรวจปรู๊ฟ,แก้ไข
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
canvass(vt) ไต่ถาม,ตรวจตรา,หาเสียง,ขอ
censor(n) ผู้ติชม,ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ,ผู้ควบคุมความประพฤติ
censor(vt) ติชม,ตรวจหนังสือพิมพ์,จับผิด,ตรวจสอบ,เซนเซอร์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accountability(n) ตรวจสอบได้
check into(vt) ตรวจสอบ ตัวอย่างการใช้ Renrengang check into their dramatic story.
verify(vt) ตรวจสอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
棚卸[たなおろし, tanaoroshi] (n) ตรวจสอบและตีราคาสินค้าทีมีอยู่
診断[しんだん, shindan] ตรวจโรค, วินิจฉัยโรค, Syn. 診察

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
検証[けんしょう, kenshou] ตรวจสอบ พิสูจน์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
抑える[おさえる, osaeru] TH: ตรวจสอบให้แน่ชัด  EN: to check

German-Thai: Longdo Dictionary
untersuchen(vt) |untersuchte, hat untersucht| ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์
analysieren(vt) |analysierte, hat analysiert| วิเคราะห์, ศึกษาหรือตรวจสอบคุณสมบัติหรือโครงสร้าง เช่น ein Problem analysieren วิเคราะห์ปัญหา
überprüfen(vt) |überprüfte, hat überprüft, etw.(A)| ตรวจสอบ, พิสูจน์, ทดสอบ เช่น Wir haben die Maschine überprüft., See also: testen, Syn. kontrollieren

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
checken(vi) ตรวจสอบ ทดสอบ (เป็นคำศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ Check)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top