ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ด้วย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ด้วย-, *ด้วย*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต(n, phrase) Work Development with Quality Management System and Productivity
เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให้ผมอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ดัชท์ (NL) (UNAPPROVED version -- use with care )
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(n) Het zoogdier [zoogdieren]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วย(adv) also, See also: too, as well, either, likewise, Syn. อีกด้วย, เช่นกัน, พร้อมด้วย, Example: หัวหน้าไปกินข้าวด้วยกับลูกน้องทุกครั้ง, Thai Definition: คำแสดงกริยารวมหรือเพิ่ม เช่น สวยด้วยดีด้วย, แสดงกริยาร่วมกันหรือในทำนองเดียวกัน เช่น กินด้วย, แสดงความขอร้อง เช่น ช่วยด้วย บอกด้วย.
ด้วย(prep) with, Syn. ตาม, Example: เขาทำทุกอย่างลงไปด้วยอารมณ์ ไม่มีเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น
ด้วย(prep) by, See also: with, through, Syn. โดย, Example: เขาถูกฟันด้วยมีดเล่มโต, Thai Definition: คำนำหน้านามเพื่อให้รู้ว่านามนั้นเป็นเครื่องใช้หรือเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องกระทำ
ด้วย(conj) because, See also: since, for, as, Syn. เพราะว่า, เพราะ, ด้วยปรากฏว่า, เหตุ, Example: บริษัทได้ถอนตัวจากโครงการด้วยสาเหตุที่ว่าไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้
ด้วยดี(adv) without trouble, See also: without difficult/fuss, well, Example: ถ้าคุณยอมด้วยดี โจรอาจจะไม่ทำร้ายคุณก็ได้
ด้วยใจ(adv) with love, See also: with pleasure, happily, Syn. ด้วยความเต็มใจ, Example: เขาทำงานนี้ด้วยใจ
ด้วยกัน(adv) together, See also: in company with, together with, along, Syn. พร้อมกัน, Example: เราจะไปฮ่องกงด้วยกัน
ด้วยซ้ำ(adv) as well, See also: too, also, additionally, in addtion, Syn. ด้วย, Example: น้ำเสียงเธอร้อนรนผิดจากที่เคยดูเหมือนเธอเกือบจะร้องไห้ด้วยซ้ำ
ด้วยมือ(adv) manually, See also: by hand, Example: รถยนต์ของเล่นคันนี้บังคับด้วยมือ
ด้วยว่า(conj) because, See also: since, for, as, Syn. เพราะว่า, เหตุว่า, เพราะ, Example: เขาต้องทำตัวลักษณะนั้น ด้วยว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ด้วยว. คำแสดงกริยารวมหรือเพิ่ม เช่น สวยด้วยดีด้วย, แสดงกริยาร่วมกันหรือในทำนองเดียวกัน เช่น กินด้วย, แสดงความขอร้อง เช่น ช่วยด้วย บอกด้วย.
ด้วยบ. คำนำหน้านามเพื่อให้รู้ว่านามนั้นเป็นเครื่องใช้หรือเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องกระทำ เช่น ฟันด้วยมีด, เพราะ, เหตุ, เช่น ลงโทษด้วยอารมณ์ ได้ดีด้วยความสามารถ. สัน. เพราะ, เหตุ, เช่น ด้วยปรากฏว่า.
ด้วยว่าสัน. เพราะว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
at one's own risk and perilด้วยการเสี่ยงเคราะห์ของตนเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vi et armis (L.)ด้วยกำลังและอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
de son tort (Fr.)ด้วยความผิดพลาดของตนเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pace (L.)ด้วยความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
with consentด้วยความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suo periculo (L.)ด้วยความเสี่ยงภัยของตนเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consent, with the advice andด้วยคำแนะนำและยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
with the advice and consentด้วยคำแนะนำและยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
per bouche (L., Fr.)ด้วยปาก, ด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manualด้วยมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วย[dūay] (x) EN: with ; by ; through ; due to  FR: avec ; par ; en ; au moyen de ; à l'aide de ; à travers ; dû à ; de
ด้วย[dūay] (x) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise  FR: aussi ; également ; de plus
ด้วย[dūay] (x) EN: please ; kindly  FR: s'il vous plaît
ด้วยกตเวที[dūay katawēthī] (adv) EN: gratefully
ด้วยกัน[dūaykan] (adv) EN: together ; in company with ; together with ; along  FR: ensemble ; conjointement
ด้วยความกตัญญู[dūay khwām katanyū] (adv) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude
ด้วยความนับถือ[dūay khwām naptheū] (xp) EN: yours sincerily ; yours faithfully
ด้วยความปรารถนาดี[dūay khwām prātthanādī] (xp) EN: with best wishes
ด้วยความยินดี[dūay khwām yindī] (n, prop) FR: avec plaisir
ด้วยความสูง 30000 ฟุต[dūay khwāmsūng sām meūn fut] (xp) EN: at an altitude of 30,000 feet  FR: à une altitude de 30.000 pieds

English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
SLR(n, abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, See also: camera
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows, See also: ATL WTL
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), See also: hood
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
green(adj) อ่อนด้วยประสบการณ์, ไร้เดียงสา, Syn. naive
swamp(vi, slang) ท่วมท้นด้วยงาน (เป็นภาษาพูดในอเมริกา) เช่น Some offices will be swamped next week. อาทิตย์หน้าบางสำนักงานจะมีงานท่วมหัว
also(adv) ด้วย,เช่นเดียวกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
along(adv) ด้วย, See also: กับ, มากับ, Syn. with, accompanying, together with
altogether(adv) ด้วยประการทั้งปวง, See also: โดยสิ้นเชิง
amorously(adv) ด้วยเสน่หา, See also: ด้วยความรักใคร่
as a result of(conj) ด้วยเหตุที่, See also: ก็, ด้วยว่า, ดังที่, เนื่องแต่, Syn. because, in consequence of
at(prep) ด้วย (ความเร็ว)
at the expense of(idm) ด้วยการทำลายบางสิ่งหรือบางคน, See also: ด้วยการสูญเสียบางอย่าง
at the top of one's voice(idm) ด้วยเสียงดังมาก, See also: อย่างสุดเสียง
because(conj) เพราะว่า, See also: ด้วยเหตุที่, Syn. since
blearily(adv) ด้วยตาพร่ามัว
by the sweat of one's brow(idm) ด้วยความพยายาม, See also: ด้วยความมุ่งมั่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a la mode(อาลาโมด') adj., adv. ตามแฟชั่น, บริการด้วยไอสกริม
a pied(เอ'พะเย') fr. บนด้วย, ด้วยเท้า
a tempo(อาเทม'โพ) Music. ด้วยความเร็วที่นำ ritardando หรือ accelerando
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing, Ant. present
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ably(adv) อย่างสามารถ,โดยความสามารถ,ด้วยความสามารถ
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน,การไปด้วยกัน,สิ่งเสริม
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปกับ,ไปด้วยกัน
accord(vi, vt) สอดคล้อง,เห็นด้วย,ยินยอม,ให้
afoot(adv) เดินด้วยเท้า,เดินเท้าเปล่า
agree(vt) เห็นด้วย,ตกลง,ยินยอม,ถูกต้อง,เข้ากันได้
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
alkaline(adj) เกี่ยวกับด่าง,เป็นด่าง,ประกอบด้วยด่าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
evenด้วยซ้ำ
heuristically(adv) ด้วยการศึกษามาอย่างดี
pro seด้วยตัวเอง the defendant appears, pro se, at the court.
pro seด้วยตัวเอง
sincerely yoursด้วยความจริงใจ, Syn. yours sincerely
under the impressionด้วยความรู้สึกว่า
yours sincerelyด้วยความจริงใจ, See also: yours truly, Syn. sincerely yours

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
喜んで[よろこんで, yorokonde] (adv) ด้วยความยินดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
喜んで[よろこんで, yorokonde] (adv, colloq) ด้วยความยินดี
いっしょに[いっしょに, isshoni, isshoni , isshoni] (adv) ด้วยกัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
自主[じしゅ, jishu] TH: ด้วยตนเอง  EN: autonomy

German-Thai: Longdo Dictionary
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
alle(ind-pron) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
auchด้วย, คล้าย too ในภาษาอังกฤษ
aufgrundด้วยเหตุจาก, ด้วยเหตุว่า, เพราะว่า
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
daด้วยเหตุจาก
dabeiไปด้วย อยู่ด้วย
dadurchดังนั้น, ด้วยวิธีนั้น
daherด้วยเหตุนั้น
damitด้วยสิ่งนั้น

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
by my ownด้วยตัวของฉันเอง

French-Thai: Longdo Dictionary
approuver(vt) |j'approuve, tu approuves, il approuve, nous approuvons, vous approuvez, ils approuvent| อนุมัติ (loi, projet), บัญญัติ , เห็นด้วยกับ (personne), See also: regarder
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป, See also: voler, Syn. prendre l'avion, aller en avion
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
aller en voitureขับรถ,ไปด้วยรถยนต์, See also: aller
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller
aller en trainเดินทางด้วยรถไฟ, See also: aller
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel, See also: mademoiselle, Ant. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), See also: madame, Ant. monsieur, Related: madame
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), Ant. madame, mademoiselle

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top