ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดวง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดวง-, *ดวง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พบลักษณะพื้นผิวของดวงจันทร์

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หวัน(n) ดวงอาทิตย์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดวง(n) disk/disc, See also: sphere, orb, circle, dot, spot, speckle, Syn. จุด, สิ่งกลมๆ, วง, วงกลม, Example: ดวงอาทิตย์เป็นลูกไฟดวงใหญ่ที่มีความร้อนอย่างมากมายมหาศาล, Thai Definition: คำเรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปกลมๆ หรือที่เห็นเป็นวงๆ
ดวง(clas) numerative noun for things, Example: บ้านหลังนี้ต้องติดไฟเพิ่มอีก 4 ดวง, Thai Definition: ลักษณนามเรียก จิต วิญญาณ หรือสิ่งที่มีแสงสว่าง
ดวงตา(n) eye, Syn. ตา, ดวงเนตร, นัยเนตร, นัยน์ตา, Example: ขอทานคนนี้น่าสงสาร เพราะดวงตาของเขาบอดสนิททั้ง 2 ดวง, Count Unit: ดวง
ดวงใจ(n) heart, Syn. ดวงกมล, ดวงหทัย, หทัย, ฤทัย, กมล, ใจ, Example: หน้าตาคือหน้าต่างของดวงใจ
ดวงใจ(n) dearest, See also: sweetheart, beloved one, darling, heart, Syn. ดวงตา, แก้วตาดวงใจ, ที่รัก, สุดที่รัก, Example: ลูกเปรียบเหมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่, Count Unit: ดวง, Thai Definition: คำเปรียบเทียบเรียกหญิงที่รักหรือลูกที่รัก
ดวงกมล(n) heart, Syn. ดวงใจ, ดวงหทัย, หทัย, ฤทัย, กมล, ใจ, Example: ฉันบูชาเธอไว้ในดวงกมลของฉัน
ดวงจิต(n) mind, See also: soul, Syn. จิตใจ, ดวงใจ, ใจ, Example: การทำสมาธิคือการรวบรวมดวงจิตให้มาอยู่ที่เดียวกัน, Count Unit: ดวง
ดวงจู๋(v) have bad luck, See also: down on one's luck, Syn. ดวงตก, ชะตาตก, Ant. ดวงดี, ดวงขึ้น, Example: หมอดูทำนายว่าปีนี้เขาจะดวงจู๋ ทำให้เขารีบทำบุญยกใหญ่
ดวงดาว(n) star, Syn. ดวงดารา, ดาว, ดารา, Example: ดวงดาวมากมายทอประกายวิบวับ-วับวาวสวยกว่าคืนไหนๆ
ดวงตรา(n) seal, Syn. ตราวงกลม, ที่ประทับตรา, Example: มีการนำแสตมป์ชุดลอนดอนทั้งชุดมาประทับดวงตรากาชาดออกจำหน่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดวงน. คำเรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปกลม ๆ หรือที่เห็นเป็นวง ๆ เช่น ดวงดาว ดวงไฟ ดวงตรา ดวงกสิณ, และบางสิ่งที่ไม่มีรูป เช่น ดวงชีวิต ดวงวิญญาณ
ดวงลักษณนามเรียก จิต วิญญาณ หรือ สิ่งที่มีแสงสว่าง เช่นดาว ไฟฟ้า ตะเกียง ว่า ดวง
ดวงใช้ประกอบคำอื่นเป็นคำเปรียบเทียบ เช่น ดวงใจ ดวงตา ดวงสมร หมายความถึงสิ่งที่เป็นที่รักยิ่ง หญิงที่รัก หรือลูกที่รัก
ดวงผังที่แสดงตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ ในท้องฟ้าขณะที่เกิดเหตุการณ์บางอย่าง โดยเฉพาะดวงชะตากำเนิด ซึ่งกำหนดความเป็นไปในชีวิตของบุคคลต่าง ๆ ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ เช่น ผูกดวง, เรียกเต็มว่า ดวงชะตา, ความเป็นไปในชีวิตตามกำหนดของดวงชะตา เช่น ดวงขึ้น ดวงตก.
ดวงชะตาน. ผังที่แสดงตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ ในท้องฟ้าขณะที่เกิดเหตุการณ์บางอย่าง โดยเฉพาะดวงชะตากำเนิด ซึ่งกำหนดความเป็นไปในชีวิตของบุคคลต่าง ๆ ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์, เรียกสั้น ๆ ว่า ดวง.
ดวงตราน. เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปต่าง ๆ สำหรับประทับเป็นสำคัญ เช่น ดวงตราแผ่นดิน.
ดวงตราไปรษณียากรน. ดวงตราที่ใช้ปิดเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียสำหรับส่งจดหมายหรือไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ทางไปรษณีย์.
ดวงสมรน. หญิงที่รัก.
ดวงเดือนน. คำสุภาพของโรคกลาก.
ดวงเดือนประดับดาวน. ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง ตัวอย่างว่า เจ็บจิตมิตรหมางค้างเขินขวย เวียนวนหลงลมงมงงงวย ฉาบฉวยรวยเร่อเธอถูกทาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plaqueดวง, แผ่น, จุดแบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
false sealดวงตราปลอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bleach spot; deoxidation sphereดวงฟอกจาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deoxidation sphere; bleach spotดวงฟอกจาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
scotoma, centralดวงมืดกลางลานเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central scotomaดวงมืดกลางลานเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scotomaดวงมืดในลานเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระพักตร์ดวงหน้า [ศัพท์พระราชพิธี]
Moonดวงจันทร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sunดวงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Horoscopesดวงชะตา [TU Subject Heading]
Moonดวงจันทร์ [TU Subject Heading]
Sunดวงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Bruisesดวงเลือดที่ซึมใต้ผิวหนัง,จ้ำเขียว,รอยฟกช้ำ,ห้อเลือด [การแพทย์]
Confettedดวงขาวเป็นหย่อมๆ [การแพทย์]
Exorbitismดวงตาโปน [การแพทย์]
Eye, Compoundดวงตารวม,ตารวม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวง[dūang] (n) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain  FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
ดวง[dūang] (n) EN: fortune ; luck ; fate ; horoscope  FR: chance [f]
ดวง[dūang = duang] (n) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]  FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
ดวงกมล[dūangkamon] (n) EN: heart
ดวงขึ้น[dūang kheun] (v) EN: be fortunate ; be lucky ; be in luck ; have good luck  FR: être chanceux
ดวงจันทร์[dūangjan] (n) EN: moon  FR: Lune [f] ; lune [f]
ดวงจิต[dūangjit] (n) EN: mind ; soul  FR: âme [f] ; esprit [m]
ดวงจู๋[dūang jū] (v) EN: have bad luck ; down on one's luck  FR: manquer de chance
ดวงชะตา[dūang chatā] (n) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny  FR: chance [f] ; destin [m] ; fortune [f] ; horoscope [m]
ดวงดาว[dūangdāo] (n) EN: star  FR: étoile [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), See also: hood
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b
electrical short(n) ไฟฟ้าลัดวงจร
receive(vi, vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, Syn. get

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eye(n) ดวงตา, See also: ตา, นัยน์ตา, ลูกตา
good luck(n) โชคดี, See also: ดวงดี, โชคลาภ, โอกาสดี
horoscope(n) ดวงชะตาราศี, See also: โชคชะตา, ชะตา
moon(n) พระจันทร์, See also: ดวงจันทร์, แสงจันทร์
postage(n) ดวงตราไปรษณียากร, See also: แสตมป์, Syn. stamp
peepers(sl) ดวงตา, See also: สายตา, ตา
currant bun(sl) ดวงอาทิตย์
satellite(n) ดาวบริวาร, See also: ดวงจันทร์, Syn. moon, minor planet, asteroid
stamp(n) ดวงตราไปรษณียากร, See also: แสตมป์, Syn. postage
star(n) ดวงดาว, See also: ดาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aleatory(เอลิอะทอ' รี) adj. แล้วแต่เหตุการณ์, แล้วแต่ดวง, ซึ่งผสมกันยุ่ง (ดนตรี) (of luck)
alpha centauriชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Centaurus เป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
altitude(แอล' ทิทูด) n. ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล, ความสูง, ระยะทาง (เป็นมุม) ของดวงดาวจากของฟ้า, ยอด, ที่สูง, เส้นดิ่ง, เบื้องบน. -altitudinal adj., Syn. loftiness, height
annulation(แอนนิวเล' ชัน) n. การเกิดวงแหวนส่วนที่เป็นวงกลม (a ringlike formation)
apolune(แอพ'พะลูน) n. จุดวงจรรอบดวงจันทร์ที่อยู่ห่างจากดวงจันทร์มากที่สุด
apothecaries measureระบบหน่วยวัดดวงที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
arc lightดวงประทีปไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากส่วนงอโค้งเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าที่ขั้วเรืองแสงที่ล้อมรอบด้วยแก๊ส
astrogeology(แอสโทรจีออล'โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับส่วนประกอบของดาวนพเคราะห์ ดวงดาวและวัตถุอื่นในอวกาศ (astro-geology)
astronomical unitหน่วยความยาวที่เท่ากับระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก ยาวประมาณ 93 ล้านไมล์ ใช้อักษรว่า AU
astrophotography(แอสโทรโฟทอก'กระฟี) n. การถ่ายภาพดวงดาวและวัตถุในอวกาศ. -astrophotographic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
augur(vi) ทำนาย,ทาย,ดูดวง,พยากรณ์
beacon(n) ไฟสัญญาณ,ประภาคาร,กระโจมไฟ,ดวงประทีป
blot(n) รอยเปื้อน,มลทิน,จุด,ดวง
cess(n) ภาษี,จังกอบ,ดวง,โชค
circumscribe(vt) จำกัดวง,โอบล้อม,ล้อมรอบ,เขียนเส้นรอบวง
contain(vt) บรรจุ,มีอยู่,จำกัดวง
define(vt) จำกัดความ,กำหนดเขต,จำกัดวง,บัญญัติศัพท์
delimit(vt) กำหนดเขต,ปักปันเขต,กั้นเขต,จำกัดวง
endear(vt) เป็นที่รัก,เป็นดวงใจ
eyeball(n) ลูกตา,ดวงตา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ravi(n, name, uniq) ดวงอาทิตย์ ผู้กล้าหาญ ชื่อของนักดนตรีซิตาร์ของประเทศอินเดียชือ รวี ชางการ์, See also: rawee

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
太陽[たいよう, taiyou] (n) ดวงอาทิตย์

German-Thai: Longdo Dictionary
Auge(n) |das, pl. Augen| ดวงตา
Stern(n) |der, pl. Sterne| ดวงดาว, ดารา
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: die Katastrophe, das Pech, Syn. der Unfall
zurückkehren(vi) |kehrte zurück, ist zurückgekehrt| กลับสู่สภาพเดิม, คืนสู่, คืนกลับ เช่น in den Hafen zurückkehren คืนสู่ฝั่ง, auf Mond zurückkehren กลับสู่ดวงจันทร์, zur Normalität zurückkehren กลับสู่สภาพเดิม
Mond(n) |der, pl. Monde| พระจันทร์, ดวงจันทร์
ausruhen(vt) |ruhte aus, hat ausgeruht| หยุดพัก(ดวงตา, ขา) เช่น Ich möchte gleich meine Augen ausruhen. ผมอยากพักสายตาสักเดี๋ยว
Sternzeichen(n) |das, pl. Sternzeichen| ดวงดาวราศีต่าง ๆ เช่น die Jungfrau ราศีกันย์หรือกลุ่มดาวหญิงสาว
Seele(n) |die, pl. Seelen| ดวงวิญญาณ, จิตวิญญาณ, ความคิด, See also: Geist
definieren(vt) |definierte, hat definiert, etw.(A)| ให้คำจำกัดความ, นิยาม, กำหนด, จำกัดวง
freilich(adv) แน่นอนที่สุด เช่น Freilich, mit dem Flugzeug kannst du nicht zu einem anderen Planet gehen. แน่นอนที่สุด เธอไม่สามารถไปที่ดาวดวงอื่นด้วยเครื่องบินได้

French-Thai: Longdo Dictionary
oeil ( pl. yeux)(n) n.m. ดวงตา
yeux (s. oeil)(n) ดวงตา เป็นพหูพจน์ของ l'oeil.
lune(n) |f| พระจันทร์ ดวงจันทร์
soleil(n) |m| พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
soleil(n) |m| ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, ตะวัน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top