ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฎีกา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฎีกา-, *ฎีกา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฎีกา(n) Supreme Court, Syn. ศาลฎีกา, Example: เขาเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา, Thai Definition: ชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีในชั้นฎีกา, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา(n) petition to the crown, Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ, Example: ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา(n) request for treasury payment, Example: รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ ไม่มีปัญญาเบิกจ่ายตามฎีกาตั้งเบิกของผู้รับเหมางานหลวง, Count Unit: ฎีกา, Thai Definition: ใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง, Notes: (บาลี)
ฎีกา(n) statement for payment, See also: bill, Thai Definition: ใบเรียกเก็บเงิน, Notes: (บาลี), (โบราณ)
ฎีกา(n) letter of invitation to a Buddhist monk, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์, Notes: (บาลี)
ฎีกา(n) subscription for Buddhist temple funds, Syn. ใบบอกบุญ, Example: มัคทายกนำใบฎีกามาให้พ่อ, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ใบบอกบุญเรี่ยไร, Notes: (บาลี)
ฎีกา(n) request for treasury payment, Example: รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ ไม่มีปัญญาเบิกจ่ายตามฎีกาตั้งเบิกของผู้รับเหมางานหลวง, Count Unit: ฎีกา, Thai Definition: ใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง, Notes: (บาลี)
ฎีกา(n) petition to the crown, Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ, Example: ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา(n) Supreme Court, Syn. ศาลฎีกา, Example: เขาทำงานอยู่ที่ศาลฎีกา, Thai Definition: ชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีในชั้นฎีกา, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา(n) petition to the Supreme Court, Syn. การฎีกา, การร้องขอ, การร้องทุกข์, Example: เขาจะรอจนกว่าจะถึงวันอ่านคำตัดสินคำร้องฎีกาของลูกชายเขา, Thai Definition: การคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่คู่ความยื่นต่อศาลชั้นต้น เพื่อเสนอให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฎีกาน. คำอธิบายขยายความ เช่น ฎีกาพาหุง
ฎีกาชื่อคัมภีร์หนังสือที่แก้หรืออธิบายคัมภีร์อรรถกถา
ฎีกาหนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์
ฎีกาใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง
ฎีกาใบบอกบุญเรี่ยไร
ฎีกาคำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์
ฎีกาชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งเรียกว่า ศาลฎีกา
ฎีกาการคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ เพื่อเสนอให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด
ฎีกาใบเรียกเก็บเงิน.
ฎีกาก. ยื่นคำร้องขอหรือคำคัดค้านต่อศาลฎีกา เช่น คดีนี้จะฎีกาหรือไม่.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฎีกา[dīkā] (n) EN: petition to the crown ; appeal  FR: pétition [f] ; supplique [f] ; requête [f]
ฎีกา[dīkā] (n) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition  FR: appel devant la Cour suprême
ฎีกา[dīkā] (n) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds
ฎีกา[dīkā] (n) EN: voucher ; request for a treasury payment

English-Thai: Longdo Dictionary
Office of the Council of State(n, org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
petition(n) คำร้อง, See also: ฎีกา, คำร้องเรียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appellee(แอพพะลี') n. ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา, Syn. defendant, respondent
appellor(อะเพล'เลอร์) n. ผู้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารทางราชการ,ที่ทำการของเสนาบดี,ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
cosmogony(คอซมอก'กะนี) n. ทฤษฎีการกำเนิดของจักรวาล., See also: cosmogonic adj. ดูcosmogony cosmogonist n. ดูcosmogony
decree(ดีครี') n. คำสั่ง,คำบัญชา,คำพิพากษา,พระราชกฤษฎีกา,ประกาศิตของสวรรค์ v. สั่ง,บัญชา,พิพากษา,ประกาศใช้กฎหมาย
edict(เอด,'ดิคทฺ) n. คำสั่ง,กฤษฎีกา,คำประกาศ,พระบรมราชโองการ., See also: edital adj. ดูedict, Syn. decree
fiat(ไฟ'เอิท,ไฟ'แอท) n. คำสั่ง,พระราชกฤษฎีกา,พระบรมราชโองการ,คำพิพากษา vt. ตี,ชก,ต่อย
firman(เฟอร์'เมิน) n. คำสั่ง,ประกาศิต,กฤษฎีกา,พระบรมราชโองการ , (-pl. firmans)
laissez faire(เลสเซแฟรฺ') n. ทฤษฎีที่ว่ารัฐบาลควรเข้ายุ่งเกี่ยวในเรื่องเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด,ทฤษฎีการไม่ยุ่งเรื่องของผู้อื่น., See also: laissez-faire adj. ดูlaissez faire laisser-faire adj. ดูlaissez faire, Syn. laisser faire
mandate(แมน'เดท) n. คำสั่ง,อาณัติ,อาณัติปกครอง,คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,ประกาศิต,กฤษฎีกา. vt. มอบอำนาจ,มอบอาณัติปกครอง,ให้อำนาจ,ออกประกาศิตหรือกฤษฎีกา, Syn. commander

English-Thai: Nontri Dictionary
chancery(n) ศาล,ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารของทางราชการ
cosmogony(n) ทฤษฎีการกำเนิดจักรวาล
decree(n) กฎ,พระราชกฤษฎีกา,คำสั่ง,คำบัญชา,ประกาศิต,คำพิพากษา
decree(vt) ประกาศพระราชกฤษฎีกา,สั่ง,บัญชา,พิพากษา
edict(n) คำสั่ง,คำประกาศ,คำประกาศิต,พระบรมราชโองการ,พระราชกฤษฎีกา
mandate(n) คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,อาณัติ,กฤษฎีกา,ประกาศิต
ordinance(n) คำสั่ง,กฎ,เทศบัญญัติ,พระราชกฤษฎีกา
petition(n) การร้องเรียน,ฎีกา,คำร้อง,การอุทธรณ์,การร้องทุกข์
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องเรียน,ผู้ถวายฎีกา,ผู้ร้องทุกข์

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top