ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชอบธรรม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชอบธรรม-, *ชอบธรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชอบธรรม(v) be righteous, See also: be lawful, be rightful, Syn. ยุติธรรม, Ant. อยุติธรรม, Example: ผู้พิพากษาทุกคนมีความชอบธรรมในการตัดสินคดี, Thai Definition: ถูกตามหลักธรรม ถูกตามมุมมองทางกฎหมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชอบธรรมว. ถูกตามหลักธรรม, ถูกตามนิตินัย.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบธรรม[chøptham] (v) EN: be righteous
ชอบธรรม[chøptham] (adj) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful  FR: légitime
ชอบธรรม[chøptham] (adj) EN: just ; fair ; right  FR: juste

English-Thai: Longdo Dictionary
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
righteous(adj) ชอบธรรม, See also: ยุติธรรม, ถูกต้อง, Syn. moral, just, virtuous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
right of way(ไรทฺ'เทิฟเว) n. สิทธิผ่าน,สิทธิไปก่อน,ทางที่สามารถผ่านได้โดยชอบธรรม,ที่ดินที่ใช้ตัดถนน, See also: right-of-way n.
right-of-way(ไรทฺ'เทิฟเว) n. สิทธิผ่าน,สิทธิไปก่อน,ทางที่สามารถผ่านได้โดยชอบธรรม,ที่ดินที่ใช้ตัดถนน, See also: right-of-way n.
righteous(ไร'เชิส) adj. ถูกต้อง,ชอบธรรม,มีธรรมะ,ตรงไปตรงมา
righteousness(ไร'เชิสนิส) n. ความถูกต้อง,ความชอบธรรม,การมีธรรมะ,ความตรงไปตรงมา
rightful(ไรทฺ'ฟูล) adj. โดยชอบธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง, See also: rightfulness n., Syn. legitimate, equitable
rightness(ไรทฺ'นิส) n. ความถูกต้อง,ความเหมาะสม,ความชอบธรรม, Syn. correctness
rights(ไรทซฺ) n. สิทธิ,สิทธิโดยชอบธรรม,สิทธิของพลเมือง adj. มีสิทธิ,มีสิทธิโดยชอบธรรมของพลเมือง, Syn. civil rights
unjust(อัน'จัสทฺ) adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่เที่ยงธรรม,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ชอบธรรม., See also: unjustly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
rationalist(n) ผู้มีเหตุผล,ผู้รักเหตุผล,ผู้รักความชอบธรรม
rationality(n) ความชอบธรรม,ความมีเหตุผล
right(adj) ถูกต้อง,ขวา,ปกติ,เรียบร้อย,เหมาะสม,ชอบธรรม,แท้จริง
righteousness(n) ความชอบธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง
rightful(adj) โดยชอบธรรม,ถูกกฎหมาย,ยุติธรรม

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top