ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชด-, *ชด*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
อภิเชษฐ์[อะ-พิ-เชด] (n, vt) ความซาบซึ้ง, รู้สึกซาบซึ้ง, รู้สึกขอบคุณเป้นอย่างยิ่ง, See also: S. appreciate

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชดเชย(v) make up, Syn. ชดใช้, ทดแทน, Example: อาจารย์จะชดเชยชั่วโมงสอนให้นักเรียนในตอนเย็นของวันศุกร์
ชดเชย(v) compensate, See also: make reparations, reimburse, pay for, repay, remunerate, Syn. ชดใช้, จ่ายคืน, ใช้คืน, Example: บริษัทประกันชีวิตจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้เอาประกัน
ชดเชย(adj) compensated, See also: remunerated, Syn. ตอบแทน, Example: บริษัทได้ลดพนักงานแล้ว 500 คน โดยให้รับเงินชดเชยตามอายุงาน
ชดเชย(v) make up, See also: recover, redeem, Syn. ทดแทน, ชดใช้, Example: เขารับปากจะปลูกป่าเพื่อชดเชยขึ้นมาใหม่
ชดใช้(v) compensate, See also: pay, reimburse, repay, refund, disburse, Syn. ใช้, ชำระคืน, Example: หากเกิดอุบัติเหตุกับรถของท่านที่ได้ทำประกันภัยไว้กับทางบริษัท บริษัทยินดีจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของรถ
ชดช้อย(adv) gently, See also: lovely, gracefully, Syn. อ่อนช้อย, Example: ท่ารำของนางรำบนเวทีนั้นงามชดช้อยเหลือเกิน
ชดช้อย(adj) gentle, See also: affectedly graceful, soothing, fine, Syn. อ่อนช้อย, Example: เธอมีท่าทางชดช้อยน่าเอ็นดู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชดก. ทำให้ชุ่มชื่น
ชดใช้แทนที่เสียไป.
ชดว. อ่อน, ช้อย, เช่น ขาอ่อนชด (ปรัดเล), ชดกรกระลึง กุมแสง (ลอ), งอนอย่างงอนรถ เช่น เรือนแปรกแอกงอนอ่อนชด (อุณรุท).
ชดช้อยว. อ่อนช้อย เช่น กิริยาชดช้อย, มีลักษณะกิริยาท่าทางงดงาม เช่น คนชดช้อย, ช้อยชด หรือ กระชดกระช้อย ก็ว่า.
ชดเชยก. ใช้แทนสิ่งที่เสียไป, เพิ่มเติม.
ชดใช้ก. ใช้ค่าใช้จ่ายที่ทดรองจ่ายไปก่อนแล้ว, ให้ทดแทนสิ่งที่ใช้หรือเสียไป.
ไถ่บาปชดใช้สิ่งที่เคยทำไม่ดีไว้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defrayชดใช้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reimburseชดใช้ให้, จ่ายคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชด[chot] (v) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for  FR: se racheter ; réparer ; racheter
ชด[chot] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine
ชด[chot] (adv) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely  FR: gracieusement
ชดช้อย[chotchōi] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine  FR: gracieux
ชดช้อย[chotchōi] (adv) EN: gently ; lovely ; gracefully  FR: gracieusement
ชดเชย[chotchoēi] (v) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust  FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
ชดใช้[chotchai] (v) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse  FR: s'acquitter ; rembourser
ชดใช้ค่าเสียหาย[chotchai khāsīahāi] (v, exp) EN: compensate for damages ; pay damages
ชดใช้ค่าใช้จ่าย[chotchai khāchaijāi] (v, exp) EN: reimburse expenses
ชดใช้โทษ[chotchai thōt] (v, exp) EN: redeem a mistake

English-Thai: Longdo Dictionary
severance pay(n) เงินชดเชยเมื่อถูกให้ออกจากงาน เช่น Is there a law that requires employers to provide severance pay?, See also: on the basis of length, Syn. compensation for loss of job: money paid as compensation
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atone(vi) ไถ่โทษ, See also: ชดเชย, แก้ไข, ใช้โทษ, ชดใช้
account for(phrv) ชดใช้ (เงินหรือการลงโทษ)
atone for(phrv) ชดใช้เรื่อง, See also: ชดเชยเรื่อง, ไถ่บาปเรื่อง
commute(vi) ชดเชย, See also: ทดแทน, Syn. compensate, make up
compensate(vi) ชดเชย
compensate(vt) ชดเชย, Syn. recompense, pay
countervail(vt) ชดเชย, Syn. compensate, make up for
compensate for(phrv) ชดเชยสำหรับ, See also: คืนให้, ทำให้สมดุลกับ
eke out(phrv) ชดเชยให้, See also: เพิ่มให้, Syn. scratch out
give back(phrv) ชดใช้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accomplished(อะคอม' พลิชดฺ) adj. สมบูรณ์, ซึ่งบรรลุผล, Syn. proficient, skilled, gifted, Ant. amateurish, unskilled
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering
assoil(อะซอยล') vt. ยกโทษให้, อภัยให้,ชดเชย, ไถ่ (absolve; acquit; pardon)
assumpsit(อะซัมพ'ซิท) n. การดำเนินคดีให้ชดใช้สินไหมทดแทนค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา
atone(อะโทน') vt.,vi. ชดเชย,ไถ่คืน, แก้ไข,ตกลง,ทำให้ปรองดองกัน. -atonable adj. -atoner n., Syn. expiate, repent
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation
attached(อะแทชดฺ') adj. ติดกับ,เชื่อมกับ,มัดกับ,มีผนังติดกัน, Syn. connected, bound
blackberry(แบลค'เบอรี) n. ผลเบอรี่ดำของพืชจำพวก Rubus,พืชดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
amends(n) ค่าชดใช้,การชดเชย
atone(vt) แก้ตัว,แก้ไข,ไถ่คืน,ชดเชย
atonement(n) การแก้ตัว,การแก้ไข,การไถ่คืน,การชดเชย
commutation(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การลดโทษ,เงินชดเชย
compensate(vt) ชดเชย,ทดแทน,ทำให้เท่ากัน,ตอบแทน
compensation(n) ค่าทดแทน,ค่าชดเชย,ค่าตอบแทน,การตอบแทน
defray(vt) ใช้จ่าย,ชดใช้,ออกค่าใช้จ่าย
expiate(vt) ตอบแทน(ความผิด),ลบล้าง,ชดเชย,ไถ่ถอน,ล้างบาป
indemnify(vt) ประกัน,ปรับ,ชดใช้,ทำขวัญ
inexpiable(adj) ชดใช้ไม่ได้,ลบล้างไม่ได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
補填[ほてん, hoten] (n) ชดเชย, Syn. 補充

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
補う[おぎなう, oginau] TH: ชดเชย  EN: to compensate for

German-Thai: Longdo Dictionary
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
zum Glück(adj) เป็นที่โชดดี เช่น Ich habe mein Geldbeutel vergessen. Zum Glück bist du rechtzeitig gekommen. ฉันลืมกระเป๋าเงิน โชคดีที่เธอมาทันเวลา, See also: A. leider
Bußgeld(n) |das, nur Sg.| เงินค่าปรับ, เงินชดใช้ค่าเสียหาย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top