ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จิต

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จิต-, *จิต*
Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
a secco[อา-เซ็คโค] (n) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง, See also: R. fresco
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง, See also: R. fresco
mezzo fresco[เมซโซ เฟรสโค] (n) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนชื้นซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง, See also: R. fresco
tondo[ทอน โด] (n) จิตรกรรมภาพกลม

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
charity(n) จิตกุศล การกุศล ความใจบุญ ความรักอันบริสุทธิ์, See also: S. Love
แก๊งถอดจิต[แก๊งถอดจิต] (n) คนถอดจิตที่คิดอัปรีย์

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาจิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ(n, phrase) Human Psychology and Business Ethics

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิต(n) mind, See also: heart, thoughts, Syn. ใจ, จิตใจ, ความคิด, Example: ระบบของสังคมและวัฒนธรรมแต่ละสังคมมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางจิต, Count Unit: ดวง, Thai Definition: สิ่งที่มีหน้าที่รู้ คิด และนึก, Notes: (บาลี)
จิต(n) drawing, See also: painting, portraying, variegated, designs, Syn. การวาดเขียน, การระบายสี, ลวดลาย
จิตใจ(n) mind, See also: mind, heart, thoughts, spirit: mood, Syn. ใจ, อารมณ์ทางใจ, Ant. ร่างกาย, Example: จิตใจของหญิงสาวคนนี้ช่างงดงามจริงๆ
จิตภาพ(n) mentality, See also: perceptual framework, Example: การวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์จะต้องดูปัจจัยที่สำคัญๆ อันได้แก่ จิตภาพ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ และทัศนคติ เป็นต้น, Thai Definition: ลักษณะทั่วไปของจิตที่แสดงให้เห็นเด่นชัด, บางที่ใช้หมายถึง วิสัยสามารถของจิต
จิตรกร(n) painter, See also: artist, creator of art, Syn. ช่างวาดเขียน, ช่างวาดภาพ, Example: ด้วยเหตุที่จิตรกรเป็นคนพื้นบ้านที่จังหวัดนครปฐมจึงได้พบเห็นบรรยากาศอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก, Count Unit: คน
จิตเภท(n) schizophrenia, See also: mental illness, psychiatric disorder, Example: มีงานวิจัยพบว่า ฤทธิ์ของกัญชาอาจทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าจิตเภท, Thai Definition: ชื่อโรคจิตชนิดหนึ่ง
จิตเวช(n) psychiatry, Syn. จิตเวชศาสตร์, Example: จิตแพทย์กล่าวถึงความผิดปกติทางจิตเวชในเด็กซึ่งมีปัจจัยจากโครงสร้างจิตใจของเด็กเองและสิ่งแวดล้อม
จิตทราม(n) idiocy, Example: วัยรุ่นที่มีสภาพจิตประเภทจิตทรามอาจเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การค้าประเวณีได้ง่าย, Thai Definition: ชื่อโรคจิตชนิดหนึ่ง
จิตนิยม(n) idealism, Example: จิตนิยมมีทรรศนะร่วมกันว่าจิตมีความเป็นจริงสูงสุด, Thai Definition: ลัทธิที่เชื่อว่าจิตเท่านั้นเป็นความจริงขั้นสูงสุด วัตถุทั้งหลายเป็นเพียงสิ่งที่จิตคิดขึ้น
จิตหลอน(n) hallucination, Example: ยาชนิดนี้ถ้าเสพเป็นเวลานานจะมีจิตหลอนเพิ่มเข้ามาด้วย, Thai Definition: การที่จิตเห็นภาพน่ากลัวหรือภาพสะเทือนใจอยู่ในมโนภาพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จิต, จิต-(จิด, จิดตะ-) น. ใจ, สิ่งที่มีหน้าที่รู้ คิดและนึก, (โบ เขียนว่า จิตร), ลักษณนามว่า ดวง.
จิตกาธาน(จิดตะ-) น. เชิงตะกอน ราชาศัพท์ว่า พระจิตกาธาน.
จิตกึ่งสำนึกน. ภาวะที่จิตไม่ค่อยรู้สึกตัว เมื่อปลุกอาจรู้สึกตัวดีขึ้น แต่ไม่รู้ตัวเต็มที่.
จิตต-, จิตต์(จิดตะ-) น. จิต.
จิตตภาวนาน. การอบรมจิต.
จิตตวิสุทธิน. ความหมดจดของจิต คือหมดจดจากกิเลส.
จิตตานุปัสสนาน. การพิจารณาจิตเป็นอารมณ์เป็นข้อ ๑ ในสติปัฏฐาน ๔.
จิตนิยม(จิดตะ-, จิด-) น. ลัทธิที่เชื่อว่าจิตเท่านั้นเป็นความแท้จริงขั้นสูงสุด วัตถุทั้งหลายเป็นเพียงสิ่งที่จิตคิดขึ้น.
จิตบำบัด(จิดตะ-, จิด-) น. วิธีรักษาผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหาทางด้านจิตใจด้วยวิธีที่จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาสนทนากับผู้ที่มารับการรักษา เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของโรคหรือปัญหาแล้วหาทางแก้ไข.
จิตภาพ(จิดตะ-) น. ลักษณะทั่วไปของจิตที่แสดงให้เห็นเด่นชัด, บางทีใช้หมายถึงวิสัยสามารถของจิต.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spiritจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mindจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
psycheจิต, ใจ, จิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychobiologyจิตชีววิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idealismจิตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idealismจิตนิยม, อุดมคตินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
objective idealismจิตนิยมวัตถุวิสัย, จิตนิยมปรวิสัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idealism, objectiveจิตนิยมวัตถุวิสัย, จิตนิยมปรวิสัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute idealismจิตนิยมสัมบูรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idealism, absoluteจิตนิยมสัมบูรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
จิตตกสติแตก [ศัพท์วัยรุ่น]
Acrylic paintingจิตรกรรมสีอะคริลิก [TU Subject Heading]
Adolescent psychiatryจิตเวชศาสตร์วัยรุ่น [TU Subject Heading]
Adolescent psychologyจิตวิทยาวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Child psychiatryจิตเวชศาสตร์เด็ก [TU Subject Heading]
Child psychologyจิตวิทยาเด็ก [TU Subject Heading]
Clinical psychologyจิตวิทยาคลินิก [TU Subject Heading]
Cognitive psychologyจิตวิทยาการรู้คิด [TU Subject Heading]
Community psychiatryจิตเวชศาสตร์ชุมชน [TU Subject Heading]
Correctional psychologyจิตวิทยาการแก้ไขผู้กระทำผิด [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิต[jit] (n) EN: mind ; heart ; spirit ; thoughts  FR: âme [f] ; pensée [f] ; esprit [m] ; conscience [f] ; mental [m]
จิต[jit] (adj) EN: mental  FR: mental
จิต[jit] (n) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design  FR: peinture [f]
จิต[jit] (n) EN: mind  FR: âme [f] ; esprit [m]
จิต[jit] (adj) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated  FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
จิตรกร[jittrakøn] (n) EN: painter ; artist ; creator of art ; art worker  FR: peintre [m] ; artiste [m, f]
จิตรกรรมฝาผนัง[jittrakam fāphanang] (n, exp) EN: mural ; wall painting ; mural painting  FR: peinture murale [f] ; fresque murale [f]
จิตรกรรมภูมิทัศน์[jittrakam phūmithat] (n, exp) EN: landscape art
จิตรกรรมร่วมสมัย[jittrakam ruam samai] (n, exp) EN: contemporary mural  FR: peinture contemporaine [f]
จิตวิทยา[jittawitthayā] (n) EN: psychology  FR: psychologie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
DSLR(n, abbrev) ย่อมาจาก Digital SLR หมายถึงกล้องดิจิตอลชนิด SLR, See also: SLR, camera
CCD(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), See also: camera, CMOS sensor
PDA(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, See also: Palm, Visor, Handheld, PocketPC
shrink(n, slang) จิตแพทย์, Syn. psychiatrist
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
yoga(n) การฝึกบริหารร่างกายและควบคุมจิตใจในเวลาเดียวกัน เช่น She credits yoga with helping her maintain a serene outlook.
frame of mind(n) อารมณ์, สภาพของจิตใจขณะนั้น
civil society(n) ประชาสังคม เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนโดยมีจิตสำนึกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของสังคม เช่น Civil society is much talked about, but rarely understood. John Edwards explores the practical and theoretical significance of civil society.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analysis(n) จิตวิเคราะห์, See also: การวิเคราะห์ทางจิตใจ, Syn. psychotherapy, depth psychiatry
anima(n) จิตวิญญาณ, See also: ชีวิต, Syn. mind, soul
demented(adj) บ้าคลั่ง, See also: จิตไม่ปกติ
drawer(n) ช่างวาดภาพ, See also: จิตรกร
dream(n) ความฝัน, See also: จิตนาการ, ความคิดฝัน, ความใฝ่ฝัน, ความทะเยอทะยาน, Syn. fantasy
equanimity(n) จิตใจที่สงบแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความตึงเครียด (คำทางการ), Syn. unexcitability
good sense(n) จิตสำนึก, Syn. common sense
good-hearted(adj) จิตใจดี, See also: ซึ่งมีเมตตา
hardihood(n) จิตใจที่แข็งกล้า, See also: ความเด็ดเดี่ยว, ความแข็งแกร่ง, Syn. audacity, boldness, daring
heart(n) จิตใจ, See also: ส่วนลึกของจิตใจ, ความรู้สึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
abulia(อะบู' เลีย) n. โรคจิตเสื่อม, การหมดกำลังจิต -abulic, adj.
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
addle-brainedadj. ซึ่งมีจิตที่สับสน hare-Ant. simple-minded
addlepated(แอด' เดิลเพททิด) adj., โง่, จิตสับสน (foolish, silly, addle-brained)
aeroneurosis(แอโรนิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เป็นกับนักขับเครื่องบิน เนื่องจากจิตเคร่งเครียดเกินไป (a psychoneurotic condition)
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial, Ant. spontaneous, real, moved
alienism(เอ' เลียนนิสซึม, แอล' ยันนิสซึม) n. alienage, การศึกษาหรือรักษาโรคจิต (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย) นิติจิตเวชศาสตร์. ภาวะวิกลจริต (alienage)
alienist(เอ' เลียนนิสทฺ, แอล' เยินนิสทฺ) แพทย์ผู้รักษาโรคจิต (โดยเฉพาะผู้ที่รู้เรื่องกฎหมาย) นิติจิตแพทย์ physcian who treats mental disorders)

English-Thai: Nontri Dictionary
alienist(n) จิตแพทย์,นิติจิตแพทย์
artist(n) ศิลปิน,จิตรกร,ช่างฝีมือ,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ
artistic(adj) งดงาม,วิจิตร,เกี่ยวกับศิลปะ
artistry(n) งานศิลป์,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป์
bugs(adj) บ้า,วิกลจริต,เป็นโรคจิต,คลั่ง
catafalque(n) เชิงตะกอน,ที่ตั้งศพ,จิตกาธาน,รถบรรทุกศพ
cogency(n) การโน้มน้าวจิตใจ,ความน่าเชื่อ
comity(n) ไมตรีจิต,ความสุภาพ,มารยาท
companionship(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,สัมพันธไมตรี
complex(n) ความลำเอียง,จิตวิปลาส,ปมด้อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
history painting[ฮิส-ตรี-เพ้น-ทิง] (n) จิตรกรรมประวัติศาสตร์ เป็นประเภทของจิตรกรรม (genre) ที่เป็นจิตรกรรมเป็นภาพเขียนของเนื้อหาจากประวัติศาสตร์กรีกและโรมัน, ประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนา และตำนานเทพ/ปรัมปราวิทยา และรวมทั้งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานก่อนที่งานจะเขียน (Source: wikipedia.org)
Mind Governanceจิตตาภิบาล
panel painting[แพเนล เพ้นทิง] (n) จิตรกรรมแผง เป็นจิตรกรรมที่เขียนบนแผงที่ทำด้วยไม้ที่อาจจะเป็นแผ่นเดียวหรือหลายแผ่นเชื่อมต่อกัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนภาพมาจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 ก่อนที่การเขียนบนผ้าใบจะกลายมาเป็นที่นิยมกัน (Wikipedia.org)
psychoneuroimmunology(n) จิตประสาทภูมิคุ้มกัน; การแพทย์สาขาที่เกี่ยวกับสภาวะอารมณ์มีผลต่อภูมิคุ้มกันอย่างไร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mural[mural] (n, vi, vt, modal, ver) จิตกรรมฝาผนัง, See also: S. รกกก, A. กกดกก, R. เกเกเก
画家[がか, gaka] (n) จิตรกร , นักวาด
心理[しんり, shinri] (n) จิตใจ
闘争心[とうそうしん, tousoushin] (exp) จิตใจห้าวหาญ, ใจทระนง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[こころ, kokoro] TH: จิตใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
beruhigen(vt) |beruhigte, hat beruhigt| สงบสติอารมณ์, ระงับจิตใจ
Seele(n) |die, pl. Seelen| จิตวิญญาน, จิตใจ, See also: Related: Geist
zartbesaitet(adj) |zarter besaitet, am zartesten besaitet| จิตใจอ่อนไหวและบาดเจ็บง่าย(มนุษย์หรืออารมณ์), Syn. empfindsam
Maler(n) |der, pl. Maler| จิตรกร, นักวาดรูป
Malerin(n) |die, pl. Malerinnen| จิตรกรที่เป็นผู้หญิง, นักวาดรูป
Tätigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย, Syn. Beschäftigung
Seele(n) |die, pl. Seelen| ดวงวิญญาณ, จิตวิญญาณ, ความคิด, See also: Geist
Computertomografie(n) |die, pl. Computertomografien| วิธีการสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพตัดขวางของส่วนของร่างกายออกมาเป็นดิจิตัลหรือตัวเลข

French-Thai: Longdo Dictionary
joconde(n) |f| ชื่อในภาษาฝรั่งเศสของภาพวาดเหมือนสตรีคนหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกภาพนี้ว่า Mona Lisa ผลงานของ Leonardo Da Vinci จิตรกรชื่อก้องชาวอิตาลี ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top