ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จบ

   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จบ-, *จบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จบ[V] end, See also: finish, come to an end, Syn. เลิก, สิ้นสุด, Ant. เริ่ม, Example: ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบบทความนี้, Thai definition: สิ้นสุดคราวหนึ่งๆ
จบกัน[V] come to an end, See also: end, wind up, Syn. สิ้นสุด, Example: ถ้าคุณเลือกงานเราสองคนก็จบกันแค่นี้, Thai definition: จบสิ้นกันไป, เลิกรากันไป
จบเกม[V] be end, See also: be finished, Example: การแข่งขันครั้งนี้จบเกมไปด้วยความพ่ายแพ้ของผู้มาเยือน, Thai definition: หมดหรือจบการแข่งขัน
จบเห่[V] be done for, See also: be finished, be doomed, Syn. จบ, สิ้นท่า, หมดท่า, Ant. เริ่ม, เริ่มต้น, Example: ถ้าปีหน้าพวกเธอยังเรียนไม่จบล่ะก็ จบเห่แน่นอน, Notes: (ปาก)
จบสิ้น[V] finish, See also: end, stop, complete, Syn. จบ, สิ้นสุด, เสร็จสิ้น, เสร็จ, สำเร็จ, ยุติ, Ant. เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, Example: การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 16 ได้จบสิ้นลงไปแล้ว
จบชีวิต[V] die, See also: pass away, stop living, Syn. ตาย, เสียชีวิต, สิ้นชีวิต, Ant. เกิด, กำเนิด, ถือกำเนิด, Example: ทหารจบชีวิตลงในสนามรบเป็นจำนวนมาก
จบเรื่อง[V] end, See also: finish, settle, be brought to an end, come to an end, Syn. สิ้นเรื่อง, หมดเรื่อง
จบบริบูรณ์[V] end, See also: come to an end, finish, complete, Example: บัดนี้งานของเขาจบบริบูรณ์แล้ว, Thai definition: เสร็จโดยสมบูรณ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จบน. การสิ้นสุดคราวหนึ่ง ๆ, ลักษณนามเรียกการสิ้นสุดเช่นนั้น เช่น สวดจบหนึ่ง ตั้งนโม ๓ จบ.
จบก. สิ้นสุดคราวหนึ่ง ๆ เช่น จบชั้นไหน.
จบก. ยกของขึ้นหรือพนมมือเหนือหน้าผากเพื่อตั้งใจอุทิศให้เวลาทำบุญทำทาน
จบกิริยาที่ช้างชูงวงขึ้นเหนือหัวทำความเคารพ ในคำว่า ช้างจบ.
จบก. ต่อกัน, พบกัน, เช่น จับปลายเชือก ๒ เส้นมาจบกัน.
จบเห่ก. หมดเสียง
จบเห่สิ้นท่า, หมดท่า
จบเห่ยุติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endจบ, สิ้นสุด, สุดท้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
end of runจบการดำเนินงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hitomi, in the invitation, it said someone might lose their life, right?ฮิโตมิจัง ในจดหมายเชิญเขียนไว้ว่า ชีวิตใครบางคนอาจจะพบจุดจบได้ Emotions (2017)
Is it over?จบแล้วเหรอครับ Emotions (2017)
The invitations said that they might lose their life.จดหมายเชิญเขียนว่า ชีวิตพวกเธออาจพบจุดจบได้ Confrontation (2017)
It's your reward for finishing your story.รางวัลที่เขียนจบนะ Affection (2017)
These nasty news reports would end her acting career.ข่าวเสียหายแบบนี้ จบอาชีพนักแสดงได้เลยนะ Affection (2017)
And finally, that they might lose their life.และข้อสุดท้าย ชีวิตพวกเธออาจจะพบจุดจบได้ Disbanded (2017)
Finished reading?อ่านจบหรือยัง Ready (2017)
The end.(จบAbsolute (2017)
The end.(จบAbsolute (2017)
What did you tell them, Novel?นายบอกอะไรตำรวจบ้าง เจ้านิยาย Reason (2017)
The police told me about Nanaka's life. It was very simple though.ตำรวจบอกผมว่านานากะ ใช้ชีวิตเรียบง่ายมาก ๆ Reason (2017)
That was supposed to be the end of it.มันน่าจะจบลงตรงนั้น Choices (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate   FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever
จบกัน[v. exp.] (jop kan) EN: come to an end ; end ; wind up   
จบการศึกษา[v. exp.] (jop kānseuksā) EN: graduate   FR: être diplômé ; obtenir son diplôme ; terminer ses études ; sortir de l'université ; sortir de l'école
จบชีวิต[v. exp.] (jop chīwit) EN: die ; pass away ; stop living   FR: terminer sa vie ; mourir ; mettre fin à ses jours
จบบริบูรณ์[v. exp.] (jop børibūn) EN: end ; come to an end ; finish ; complete   
จบบริบูรณ์[adj.] (jop børibūn) EN: completely ended   
จบลง[v. exp.] (jop long) FR: se terminer ; prendre fin
จบสิ้น[v.] (jopsin) EN: finish ; end ; stop ; complete   
จบเกม[v. exp.] (jop kēm) EN: be end ; be finished   
จบเรื่อง[v. exp.] (jop reūang) EN: end ; finish ; settle ; be brought to an end ; come to an end   

English-Thai: Longdo Dictionary
exegete(n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, S. commentator,
midrash(n) หนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. Exegesis, R. Talmud, Mikra, Masorah
halakhah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Aggadah
aggadah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Halakhah

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all over bar the shouting[IDM] จบสิ้นอย่างไม่เป็นทางการ
all over with[IDM] จบสิ้น, See also: เสร็จ
All's well that ends well[IDM] จบลงด้วยดี
be done for[PHRV] จบแล้ว, See also: เสร็จ,
be out[PHRV] หมด, See also: จบ, สิ้นสุด
be over[PHRV] จบ, See also: เสร็จ, เลิก, Syn. get over, get through, have over
cease[VI] จบ, See also: ยุติ, สิ้นสุด, Syn. end
close[VI] จบ
complete[VT] เสร็จ, See also: จบ, เสร็จสิ้น, Syn. accomplish, perfect
conclude[VI] จบ, See also: สรุป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adulate(แอด' ดิวเลท) vt. ประจบ,สอพลอ. -adulator n., Syn. flatter)
alpha and omegaตอนต้นและตอนจบ, ตั้งแต่ต้นจนจบ (the beginning and the end)
amaranthine(แอม' มะเรล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้าย amaranth, ไม่ซีด,ไม่รู้จักจบ
anabranch(แอน' นะบรานซฺ) n. สาขาธารน้ำที่แยกจากสายแม่น้ำและมาบรรจบกับสายแม่น้ำอีก
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
baccalaureate(แบคคะลอ'รีเอท) n. บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
benevolent(บะเนฟ'วะเลินทฺ) adj. เมตตา,กรุณา,ใจบุญ,ชอบทำบุญ,กุศล, Syn. charitable
bicentennial(ไบเซนเทน'เนียล) adj. เกี่ยวกับหรือบรรจบครบสองร้อยปี,เกิดขึ้นทุก 200 ปี n. การฉลองครบ 200 ปี
blandish(แบลน'ดิช) {blandished,blandishing,blandishes} vt. ประจบ,เอาใจ,ป้อยอ,ยกยอ,โอ้โลม, See also: blandisher n. ดูblandish blandishment n. ดูblandish, Syn. flatter
bootlick(บูท'ลิค) vt. ,vi. ประจบ,สอพลอ., See also: bootlicker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
adulate(vt) ยกย่องสรรเสริญ,ประจบสอพลอ
adulation(n) การยกย่องสรรเสริญ,การประจบสอพลอ
amaranthine(adj) ไม่รู้โรย,อมร,ไม่รู้จบ
benevolent(adj) มีความกรุณา,มีเมตตา,ใจบุญ
blandish(vt) ยกยอ,ประจบสอพลอ,ป้อยอ
blandishment(n) คำป้อยอ,คำยกยอ,คำประจบสอพลอ
bootlick(vt) ประจบสอพลอ,ป้อยอ,เยินยอ
bountiful(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อ,อุดม
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ,ไม่หยุดหย่อน,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่เลิกรา
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お仕舞い[おしまい, oshimai] (n) จบ, See also: R. 終わり

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
締め括る[しめくくる, shimekukuru] จบ สรุป
締め括り[しめくくり, shimekukuri] จบ สรุป
幕を閉じる[まくをとじる, makuwotojiru] (phrase ) จบสิ้น, เสร็จสิ้น, ปิดฉาก
オワタ[おわた, owata] (slang ) จบสิ้น, สิ้นสุด, มาจากคำว่า終わった เป็นแสลงในอินเตอร์เน็ต 

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
終わる[おわる, owaru] Thai: จบ
区切る[くぎる, kugiru] Thai: จบ English: to put an end
以上[いじょう, ijou] Thai: จบ
済む[すむ, sumu] Thai: จบเรื่อง English: to end

German-Thai: Longdo Dictionary
Ende(n) |das, pl. Enden| ตอนจบ, ส่วนท้าย
ein Ende machenจบ, มีจุดจบ เช่น Ihr Urlaub hat ein romantisches Ende gemacht., See also: enden
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
promovieren(vi) |promovierte, hat promoviert| ศึกษาหรือเรียนระดับปริญญาเอก เช่น Meine Schwester promovierte im Jahr 1991 an der Mahidol Universität. น้องสาวของผมเรียนจบระดับปริญญาเอกจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปี 1991, See also: S. eine Doktorarbeit machen,
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
gütig(adj) ใจบุญ, ใจดี
Abschlussprüfung(n) |die, pl. Abschlussprüfungen| สอบไล่, สอบจบ, การสอบจบการศึกษา,
Ewigkeit(n) |die, pl. Ewigkeiten| นิรันดร, ระยะเวลาที่ยาวนานมากไม่รู้จบ, ชั่วกัลปาวสาน, ความไม่มีที่สิ้นสุด, ความไม่รู้จักตาย, ความอมตะ,
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife

French-Thai: Longdo Dictionary
finir(vt) |je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent| เสร็จ, ทำให้เสร็จ, จบ, สิ้นสุด เช่น Vous finissez presque votre étude? คุณใกล้จะเรียนจบหรือยัง
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement
du commencement à la fin(phrase) จากต้นจนจบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top