ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จด

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จด-, *จด*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
จด(jargon) ในภาษาเหนือจะแปลว่า ติด เช่น จดกระดุมก็คือ ติดกระดุม

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
จับจด(adj) 散漫

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ(n) National Achives of Thailand

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จด(v) write, See also: write down, mark down, record, take note, copy, Syn. กำหนด, หมายไว้, เขียนไว้, บันทึก, คัดลอก, Example: ผู้ชมจดวิธีทำอาหารอย่างละเอียดจากรายการโทรทัศน์
จด(v) be contiguous, See also: adjoin, border, Syn. ติด, เชื่อม, Ant. ห่าง, แยก, Example: ทิศเหนือของประเทศไทยจดประเทศพม่า, Thai Definition: จ่อให้ถึงกัน, ถึง, จนถึง
จดจำ(v) remember, See also: bear in mind, keep in mind, recall, Syn. จำ, ระลึก, รำลึก, ทบทวน, หวนคิด, จำได้, Ant. หลงลืม, Example: การกระทำของโซโกครั้งนี้เป็นบทเรียนที่หลายฝ่ายควรจดจำ, Thai Definition: กำหนดไว้ในใจ, จำไว้ในใจ
จดจ่อ(v) concentrate, See also: pay attention, focus, Syn. สนใจ, ฝักใฝ่, ใส่ใจ, Ant. ละเลย, เมินเฉย, ไม่สนใจ, Example: เด็กๆ กำลังจดจ่ออยู่กับนิทานเรื่องใหม่ที่คุณครูกำลังจะเล่าให้ฟัง, Thai Definition: มีใจฝักใฝ่ผูกพันอยู่
จดจ้อง(v) be irresolute, See also: be uncertain, be unsure, hesitate, Syn. จดๆ จ้องๆ, ลังเลใจ, ไม่แน่ใจ, Ant. แน่ใจ, มั่นใจ, Example: มัวแต่จดจ้องหนังสืออยู่นั่นแหล่ะ จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ตัดสินใจเสียทีสิ, Thai Definition: ตั้งใจจะทำแล้วไม่ลงมือทำเพราะไม่แน่ใจ
จดหมัด(v) guard, Syn. ยกหมัด, ตั้งท่ามวย, Example: นักมวยตั้งท่าจดหมัด
จดหมาย(n) letter, See also: correspondence, mail, Syn. หนังสือ, Example: ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งจดหมายแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบ, Count Unit: ฉบับ, แผ่น, Thai Definition: หนังสือที่มีไปมาถึงกัน
จดบันทึก(v) take (down) notes, See also: make a note of something, Syn. เขียนบันทึก, Example: ผู้ควบคุมเครื่องควรจดบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานแล้วแจ้งให้นักโปรแกรมระบบทราบเพื่อทำการแก้ไข, Thai Definition: ที่รับภาพ
จดๆ จ้องๆ(v) hesitate, See also: waver, be uncertain, be unsure, be undecided, Syn. จดจ้อง, ลังเลใจ, ไม่แน่ใจ, ไม่ตัดสินใจ, Ant. มั่นใจ, แน่ใจ, Example: มัวแต่จดๆ จ้องๆ อยู่นั่นแหล่ะ ไม่ยอมลงมือทำเสียที, Thai Definition: จะทำก็ไม่แน่ใจ
จดทะเบียน(v) register, See also: enroll, Syn. ลงทะเบียน, ลงบัญชี, ขึ้นทะเบียน, ลงนาม, ลงชื่อ, Example: หนุ่มสาว 2 คนพากันไปจดทะเบียนแต่งงานที่อำเภอ, Thai Definition: (กฎ) ลงบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จดก. จ่อให้ถึงกัน, ถึง, จนถึง
จดแตะ.
จดก. กำหนด, หมายไว้, เขียนไว้.
จดจ่อก. มีใจฝักใฝ่ผูกพันอยู่.
จดจ้อง, จด ๆ จ้อง ๆก. ตั้งท่าจะทำแล้วไม่ลงมือทำเพราะไม่แน่ใจ.
จดจำก. กำหนดไว้ในใจ, จำไว้ในใจ.
จดทะเบียนก. ลงบันทึกข้อความไว้กับทางราชการเพื่อให้การใดเกิดผล บังคับกันได้ ได้รับการคุ้มครอง หรือเป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท จดทะเบียนเครื่องจักร.
จดหมัดก. ตั้งท่ามวย.
จดหมายน. หนังสือที่มีไปมาถึงกัน.
จดหมายข่าวน. แผ่นปลิวหรือจุลสารที่ลงข่าวสาร มักใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร สมาคม หรือชมรม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
verbatim (L.)จดคำต่อคำ, จดทุกถ้อยคำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registerจดทะเบียน, ทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
threatening letterจดหมายขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance letterจดหมายสนองรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
archivesจดหมายเหตุ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proceedingsจดหมายเหตุการประชุม, บันทึกการประชุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archivesจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Archivesจดหมายเหตุ, สถาบันจดหมายเหตุ, หอจดหมายเหตุ, Example: Archives มีความหมาย 3 ประการ ดังนี้

1. เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงถึงประวัติและพัฒนาการของหน่วยงานนั้น ๆ เอกสารเหล่านี้ได้รับการสงวนรักษาไว้อย่างถาวรในหอจดหมายเหตุเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ และการตัดสินทางกฎหมาย จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ จำเป็นต้องได้รับการจัดเก็บรักษาไว้อย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ เอกสารสำคัญนี้ เรียกว่า จดหมายเหตุ หรือ เอกสารจดหมายเหตุ (Archival materials)

2. สถาบันหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน การจัดหาหรือรับมอบ การจัดเก็บดูแลรักษา และการถ่ายทอดสาระของเอกสารไปสู่ผู้ใช้ตามหลักวิชาการ ความหมายนี้ เรียกว่า สถาบันจดหมายเหตุ หรือ หน่วยงานจดหมายเหตุ (Archival Agency) สำหรับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการบริหารงานจดหมายเหตุระดับชาติของไทยในปัจจุบัน คือ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

3. ตัวอาคารหรือส่วนของอาคารที่เป็นที่จัดตั้งหรือที่ทำการของสถาบันจดหมายเหตุหรือหน่วยงานจดหมายเหตุ ความหมายนี้ เรียกว่า หอจดหมายเหตุ (Archival Repository) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Newsletterจดหมายข่าว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digital archiveจดหมายเหตุดิจิทัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พระราชสาส์นจดหมายหรือหนังสือของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระบรมวงศานุวงศ์ [ศัพท์พระราชพิธี]
Unsolicited electronic mail messageจดหมายขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sound archiveจดหมายเหตุเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic mail messageจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
Electronic mailจดหมายอิเล็กทรอนิกส์, ระบบรับส่งข้อความ (และอาจจะมีเอกสารแนบ) ระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ต [Assistive Technology]
Archivesจดหมายเหตุ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จด[jot] (v) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy  FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
จด[jot] (v) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with  FR: être limitrophe ; border ; se toucher
จดข้อความไว้[jot khøkhwām wai] (v, exp) EN: take a message  FR: prendre un message
จดจ่อ[jotjø] (v) EN: concentrate ; pay particular attention to ; be absorbed in
จดจำ[jotjam] (v) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; recall  FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
จดชื่อสมัคร[jot cheū samak] (v, exp) FR: s'inscrire
จดตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้า[jot tūalēk bon mitoē faifā] (xp) FR: relever le compteur (électrique)
จดทะเบียน[jotthabīen] (v) EN: register ; enroll  FR: consigner ; enregistrer
จดทะเบียน[jotthabīen] (adj) EN: registered ; nominal
จดทะเบียนที่ดิน[jotthabīen thīdin] (v, exp) EN: enter in the land register

English-Thai: Longdo Dictionary
snail mail(n, jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
pink slip(n, slang) ซองขาว, จดหมายไล่ออกจากงาน เช่น Do not retreat into a shell if you have received a pink slip. The new economy has evolved rather unique ways of coping with job loss.
XEROX(n, name, uniq) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airmail(n) จดหมายที่ส่งทางเครื่องบิน
annals(n) จดหมายเหตุ, See also: ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึก, ประวัติการณ์, Syn. history, historical records, historical chronicles
absorb in(phrv) หมกมุ่น, See also: จดจ่ออยู่กับ, จมอยู่กับ, วุ่นวายอยู่กับ
bear(vt) จดจำไว้ใน่ใจ, See also: ระลึก
billet-doux(n) จดหมายรัก
be down(phrv) จดบันทึก, See also: เขียนบันทึก, จด, Syn. write down
card(vt) บันทึกคะแนน (ในสกอร์การ์ดในกีฬากอล์ฟ), See also: จดแต้ม
carry(vi) จดทะเบียน, See also: ลงทะเบียน, Syn. enroll
chain letter(n) จดหมายลูกโซ่
call back(phrv) จำ, See also: จดจำ, จำได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abut(อะบัท') vt.,vi. จด, ชิด, ติดกัน, ยัน,ค้ำ, Syn. border, join
abutment(อะบัท' เมินทฺ) n. ที่ค้ำ, แรงค้ำ, ส่วนที่จดกัน, Syn. an abutting
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging, Ant. uncooperative, selfish
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
aerogram(me) (แอ' โรแกรม) n. จดหมายทางอากาศ, โทรเลขทางอากาศ
aged(เอจดฺ) adj. แก่, มีอายุ, เก่าแก่. -agedly adv. -agedness n., Syn. senile, old, advanced -A.: young, new, green
air letterไปรษณีย์อากาศ, จดหมายอากาศ
airmail(แอร์' เมล) adj. เกี่ยวกับไปรษณีย์อากาศ, จดหมายทางอากาศ, แสตมป์จดหมายอากาศ.
allurement(อะเลียว' เมินทฺ) n. เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, สิ่งหรือวิธีหรือกระบวนการดึงดูดใจ, Syn. charm, temptation

English-Thai: Nontri Dictionary
abut(vi) ติดต่อกับ,จด,ประชิด,ติดกัน
abutment(n) ตัวค้ำ,สิ่งรองรับ,สิ่งที่จดกัน
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย
addresser(n) ผู้พูด,ผู้ส่งจดหมาย
airmail(n) จดหมายทางอากาศ
AS as if(adv) ราวกับ,ดุจดัง,ประหนึ่งว่า
AS as though(adv) ราวกับว่า,ดุจดัง,ประหนึ่งว่า
bearer(n) คนหาม,ผู้รับ,ผู้ถือจดหมาย
benign(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี
benignant(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
手紙[てがみ, tegami] (n) จดหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
電子メール[でんしメール, denshi me^ru] (n) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, อีเมล์
手紙[てがみ, tegami, tegami , tegami] (n) จดหมาย
登記[とうき, touki] จดทะเบียน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
覚える[おぼえる, oboeru] TH: จดจำ  EN: to remember
登録[とうろく, touroku] TH: จดทะเบียน  EN: register

German-Thai: Longdo Dictionary
einschreiben(vi) |schrieb ein, hat eingeschrieben| ลงทะเบียน (จดหมายหรือพัสดุ), See also: Einschreibbrief
Datum(n) |das, pl. Daten| วันที่ เช่น Welches Datum haben wir heute? - Heute ist der 27. Oktober 2001. (วิธีการบอกวันที่เป็นภาษาเยอรมันโดยทั่วไป - Das Sommersemester fängt am 15.04 an., การบอกวันที่ในจดหมาย - den 12 Oktober 2003)
zugucken(vt) |guckte zu, hat zugeguckt| ตั้งใจดู, ตั้งใจมอง, See also: zuschauen, zusehen
Tut mir leid!(phrase) ฉันเสียใจ, เสียใจด้วย เช่น Haben Sie noch ein Zimmer frei? - Nein. Tut mir leid.
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน
Brief(n) |der, pl. Briefe| จดหมาย
Umschlag(n) |der, pl. Umschläge| ซองที่ปิดผนึกได้ เช่น Briefumschlag ซองจดหมาย, See also: Related: Hülle
an etw.(Dat.) sterben(vi) เสียชีวิตด้วยสาเหตุหนึ่งใด เช่น Er ist an einem Herzinfarkt gestorben. เขาสิ้นใจด้วยโรคหัวใจล้มเหลว
Stempel(n) |der, pl. Stempel| ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ถูกประทับด้วยตรายาง เช่น ein Stempel auf einem Brief ตราประทับบนจดหมาย
Mühe(n) |die, pl. Mühen, ส่วนใหญ่เป็นเอกพจน์| ความอุตสาหะ ความพยายาม เช่น Er hat das Diplom mit viel Mühe erreicht. เขาสำเร็จดิโพลม(ปริญญาโทในเยอรมนี)ด้วยความพากเพียร

French-Thai: Longdo Dictionary
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), Syn. envoyer
envoyer(vt) 1)ส่งไปยังที่หนึ่งๆ เช่น Il envoie son enfant à l'école. 2)ส่งจดหมาย 3)ขว้าง
Image:
lettre d'amour(n) |f| จดหมายรัก
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายขอยกเลิกสัญญา, การเขียนขอยกเลิกสัญญา
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน
lettre de rappel(n) |f| จดหมายไล่ออก หรือ ย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน
lettre de menaces(n) |f| จดหมายขมขู่
feuille(n) |f| แผ่นกระดาษ, แผ่น เช่น feuille de papier à lettres แผ่นกระดาษเขียนจดหมาย

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
la lettre de remerciement(s)(n) จดหมายแสดงความขอบคุณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top