ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค้นหา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค้นหา-, *ค้นหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้นหา(v) search for, See also: seek for, explore, look through, look for, dig for, find, Syn. หา, ตรวจหา, เสาะหา, Example: ตำรวจค้นหาหลักฐานเพื่อนำมาประกอบการตัดสินคดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค้นหาก. หาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ เช่น ตำรวจค้นหาหลักฐานเกี่ยวกับคดีฆาตกรรม.
ฟอนค้นหา เช่น ฟอนจนทั่ว ฟอนหาของสกปรกกิน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้นหา[khonhā] (v) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look serchingly for  FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ค้นหามูลเหตุ[khonhā mūnhēt] (v, exp) EN: inquire into the causes
ค้นหาสาเหตุ[khonhā sāhēt] (v, exp) EN: inquire into the causes

English-Thai: Longdo Dictionary
data analytics(n) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascertain(vt) สืบให้แน่ใจ, See also: ค้นหาให้แน่ใจ, สืบเสาะให้ชัดเจน, Syn. learn
bear about(phrv) ค้นหาอย่างร้อนรน, See also: ค้นหาอย่างกังวล
comb(vt) ค้นหาอย่างละเอียด, See also: ค้นหาทุกซอกทุกมุม, สืบทั่ว, สะสาง, Syn. untangle, disentangle
consult(vt) ค้นหาข้อมูล
cast about(phrv) ค้นหา, See also: คิดหา, มองหา, Syn. beat about
cast around(phrv) ค้นหา, See also: คิดหา, มองหา, พยายามหา, Syn. beat about
cast round(phrv) ค้นหา, See also: คิดหา, มองหา, Syn. beat about
comb out(phrv) ค้นหา, Syn. comb through
comb through(phrv) ค้นหา (ด้วยความพยายามอย่างมาก), Syn. comb out
delve into(phrv) ค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archie(อาร์' คี) n. ระบบหนึ่งของผู้ให้การบริการ (servers) ที่ค้นหาไฟล์ที่มีอยู่ สำหรับสาธารณในแหล่งข้อมูลโปรโตรคอลแปลงแฟ้มข้อมูล (FTP, file transfer protocol)
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป
bookmarkn. ที่คั่นหนังสือ,ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย เช่น ในโปรแกรมเน็ตสเคป (ใช้อินเตอร์เน็ต) การเลือกคำสั่ง bookmark หมายถึงการนำชื่อโฮมเพจที่จะใช้บ่อย ๆ ไปเก็บรวมไว้ เมื่อต้องการกลับไปใช้อีก จะได้สั่งได้สะดวก
computer(คัมพิว'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ,ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ
directory(ดิเรค'ทะรี) n. หนังสือรวบรวมชื่อและที่อยู่ของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ,แผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงานและชั้นที่อยู่ของอาคารธุรกิจหลังใหญ่,คณะกรรมการ. adj. เกี่ยวกับการชี้ทาง,เกี่ยวกับการแนะแนว, Syn. list สารบบหมายถึง การแบ่งจานบันทึก โดยเฉพาะจานบันทึกที่มีความจุมาก ๆ ที่สามารถบรรจุแฟ้มข้อมูลได้หลายร้อยแฟ้ม ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา จานบันทึกทุก ๆ จานจะมีสารบบอย่างน้อยหนึ่งสารบบ เป็นสารบบเริ่มต้นเรียกว่า " สารบบราก " root directory เราอาจใช้คำสั่งสร้างสารบบ หรือสารบบย่อยเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เก็บแฟ้มประเภทเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันเอาไว้ด้วยกัน ก็ได้ การเก็บแฟ้มข้อมูลด้วยวิธีนี้ทำให้หาง่ายขึ้น
ferret(เฟอ'ริท) n. สัตว์คล้ายพังพอน มีสีขาว-ตาแดง-ใช้ไล่กระต่ายและหนูออกจากรู vt. ขับออก,ไล่ออก,ล่าสัตว์โดยใช้ferret,ค้นหา,สืบหา., See also: ferreter n. ferrety adj.
find(ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น., See also: find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ word processing เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล database management เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน record บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ directory ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย อยู่ใต้เมนู File มีความหมายเหมือน search
finder(ไฟ'เดอะ) n. ผู้ค้นหา,สิ่งที่ใช้ค้นหา,กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล,กล้องดูภาพ,เครื่องวัด,เครื่องตรวจสอบ ตัวหาเป็นชื่อโปรแกรมที่อยู่ในระบบปฏิบัติการของเครื่องแมคอินทอช (ดูใน System Folder) ที่ทำหน้าที่จัดการ ในเรื่องสัญรูป (icon) การแสดงรายการต่าง ๆ ตลอดถึงการแสดงวินโดว์ การคัดลอก การย้าย และการลบแฟ้มข้อมูล หากไม่มี โปรแกรมนี้ การทำงานจะช้ากว่านี้ มาก เครื่องแมคอินทอช รุ่นใหม่ ๆ จะแสดงเป็นเมนูดัง ที่เห็นในภาพข้าง ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
chase(vt) แสวงหา,ล่าสัตว์,ตามล่า,ค้นหา
comb(vt) หวีผม,สางผม,แปรงผม,เสาะหา,ค้นหา
delve(vt) ค้นหา,ค้นคว้า,ขุดค้น
ferret(vi) ขับไล่,ค้นหา,ขุดคุ้ย,สืบค้น,คุ้ยเขี่ย,สืบหา
grope(vi, vt) คลำหา,ค้นหา,หา,สืบหา,สืบค้น
grub(vt) ขุดราก,ทำให้หนัก,ขุดรู,ค้นหา,ถอนราก
hunt(vt) ล่าสัตว์,ค้นหา,ตามล่า
quest(n) การค้นหา,การสืบหา,การค้นคว้า
quest(vt) ค้นหา,สืบหา,ค้นคว้า,แสวงหา
ransack(vt) ปล้น,ค้นหา,ปล้นสะดม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
検索[けんさく, kensaku] (vt) ค้นหาความหมาย(ในพจนานุกรม)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
検索[けんさく, kensaku] (name) ค้นหาข้อมูล
設定[けんさく, settei] (name) ค้นหาข้อมูลติดตั้ง,สร้าง,การกำหนด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
捜す[さがす, sagasu] TH: ค้นหา  EN: to seek
検索[けんさく, kensaku] TH: ค้นหาข้อมูล  EN: lookup
拾う[ひろう, hirou] TH: ค้นหา  EN: to find
探す[さがす, sagasu] TH: ค้นหา  EN: to search
探る[さぐる, saguru] TH: ค้นหา  EN: to search

German-Thai: Longdo Dictionary
suchenค้นหา
Fahndung(n) |die, pl. Fahndungen| การตามล่าตัวผู้ร้าย, การตามล่าอาชญากร เช่น Fahndung von Haus zu Haus การค้นหาทุกประตูเรือน

French-Thai: Longdo Dictionary
courrir(vi) 1) วิ่ง, วิ่งแข่ง, วิ่งตาม, รีบเร่ง ex: Ce chien a besoins de courir. 2) เสี่ยง ex: Il ne veut pas courrir ce risque. 3)ค้นหา(เกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆ) ex: Courir les filles., Syn. parcourir
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top