ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่ำ

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่ำ-, *ค่ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่ำ[N] dark, See also: dusk, evening, night, nightfall, night-time, Syn. เย็น, มืด, กลางคืน, Example: มหาชนชาวไทยประกอบพิธีถวายราชสดุดีในค่ำวันที่ 3 กรกฎาคม ณ ท้องสนามหลวง, Thai definition: เวลามืดตอนต้นของเวลากลางคืน
ค่ำ[V] become dark, See also: darken, Syn. เย็น, มืด, Example: ผมอยากให้ดวงอาทิตย์ตกวูบไปเลยจะได้ค่ำเร็วๆ
ค่ำคืน[N] night, See also: evening, nightfall, night-time, darkness, Syn. กลางคืน, ค่ำ, รัตติกาล, ราตรี, ราตรีกาล, Example: ผู้ป่วยยุติชีวิตวัย 68 ปี ในค่ำคืนอันเศร้าหมอง
ค่ำมืด[N] dark, See also: dusk, evening, night, nightfall, night-time, Syn. ค่ำ, ดึกดื่น, กลางคืน, Ant. เช้า, รุ่งเช้า, รุ่งอรุณ, Example: ชาวค่ายส่วนใหญ่จะอาบน้ำกินข้าว ล้างถ้วยล้างชาม ก่อนค่ำมืด
ค่ำมืด[ADJ] dark, See also: dusky, nightly, Syn. ค่ำ, ดึกดื่น, กลางคืน, Ant. เช้า, รุ่งเช้า, รุ่งอรุณ, Example: เรือดมันออกมาหากินในเวลาค่ำมืด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่ำน. เรียกวันตามจันทรคติ เช่น ขึ้นคํ่าหนึ่ง ขึ้น ๒ คํ่า, เวลามืดตอนต้นของกลางคืน.
ค่ำว. ที่อยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่เย็นจนถึงเวลามืดตอนต้นของกลางคืน เช่น รอบค่ำ.
ค่ำก. สิ้นแสงเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินแล้ว เช่น จวนจะค่ำแล้ว.
ค้ำก. เอาไม้ง่ามเป็นต้นยันไว้เพื่อไม่ให้ทรุด ไม่ให้ล้ม หรือไม่ให้เข้ามา.
ค้ำคอก. ทำให้อยู่ในฐานะจำใจต้องทำหรืองดเว้น.
ค่ำคืนน. กลางคืน.
ค้ำจุนก. อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้.
ค้ำชูก. บำรุงให้เจริญขึ้น, พยุงให้สูงขึ้น.
ค้ำประกันน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้คํ้าประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น.
ค้ำฟ้าว. นานจนไม่มีกำหนด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Supper's not quite ready.อาหารค่ำไม่พร้อม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But I can never save. Money slips through my fingers.แต่ฉันไม่เคยเก็บออมได้เลย คนหาเช้ากินค่ำอย่างฉัน The Great Dictator (1940)
It's still used on great occasions, such as a big dinner or a ball.ยังคงใช้จัดงานใหญ่เป็นบางคราว เช่น งานเลี้ยงมื้อค่ำหรืองานเต้นรำ Rebecca (1940)
The films of the honeymoon have arrived at last. Do we have time, do you think, before dinner?ฟิล์มฮันนีมูนเพิ่งมาถึง เราพอจะมีเวลาก่อนอาหารค่ำมั้ย Rebecca (1940)
I shall be at the cottage all this evening and shall leave the door open for you."ฉันจะอยู่ที่กระท่อมตลอดค่ำ และจะเปิดประตูทิ้งไว้รอคุณ" Rebecca (1940)
Just because he's the big noise around here and he's actually permitted you to dine with him.เพียงเพราะเขาเป็นคนใหญ่โตที่นี่ และอนุญาตให้ท่านไปร่วมมื้อค่ำด้วยล่ะสิ Rebecca (1940)
Night And Fogค่ำคืน และ เมฆหมอก Night and Fog (1956)
"Night and Fog"."ค่ำคืน และ เมฆหมอก" Night and Fog (1956)
These are all we have left to imagine a night of piercing cries, of checking for lice, of chattering teeth.เหลืออยู่แค่นี้ ให้เราระลึกถึง เสียงกรีดร้อง ที่บาดลึกยามค่ำคืน การกำจัดเหลือบไร การคุยกันอื้ออึง Night and Fog (1956)
The "black transports" that leave at night and which no one ever hears of again."ขนส่งยามวิกาล" จะพาออกไปยามค่ำ แล้วไม่มีใครได้เห็นอีก Night and Fog (1956)
- Looks like we'll be here for dinner.- ดูเหมือนว่าเราจะอยู่ที่นี่สำหรับอาหารค่ำ 12 Angry Men (1957)
- Manolin. - A dinner for two, please.แมโนลิน อาหารค่ำสำหรับสอง โปรด The Old Man and the Sea (1958)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้ำ[v.] (kham) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain   FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
ค่ำ [n.] (kham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night   FR: soir [m] ; tombée de la nuit [f] ; nuit tombante [f]
ค่ำ[n. exp.] (kham) EN: day of the lunar calendar   FR: jour du calendrier lunaire [m]
ค่ำ[v.] (kham) EN: become dark ; darken   
ค่ำคืน[n.] (khamkheūn) EN: night   
ค้ำจุน[v.] (khamjun) EN: support ; prop up ; provide support (for)   
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety   FR: garantir ; assurer ; certifier
ค้ำประกันให้[v. exp.] (khamprakan hai) EN: vouch for ; stand surety for   
ค่ำเดือน[n. exp.] (kham deūoen) EN: day of the lunar month   FR: jour du mois lunaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
late[ADJ] ดึก, See also: ค่ำ, มืด, Syn. nignt-loving, after hours, advanced
night[N] กลางคืน, See also: ค่ำคืน, ราตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benighted(บิไน'ทิด) adj. มืดค่ำ,ไม่ฉลาด,ไม่รู้อะไร, See also: benightedness n. ดูbenighted, Syn. ignorant
dinner(ดิน'เนอะ) n. อาหารมื้อเย็น,อาหารมื้อค่ำ
dusk(ดัสคฺ) n. ยามสายัณห์,ยามค่ำ,ยามโพล้เพล้,เงา,ความสลัว
early(เออร์'ลี) adv. เช้า,แต่เช้า,แต่หัวค่ำ,เร็ว,ก่อน -adj. ยุคแรก, See also: earliness n. ดูearly, Syn. first ###A. late
evening(อีฟว'นิง) n. ตอนเย็น,เวลาเย็น,สายัณห์,ตอนค่ำ,ตอนกลางคืน,ระยะที่เสื่อมลงของชีวิต,ช่วงสุดท้าย,งานราตรีสโมสร adj. เกี่ยวกับตอนเย็น, Syn. dusk
gloam(โกลม) n. สายัณห์,เวลาพลบค่ำ
gloaming(โกลม'มิง) n. สายัณห์,เวลาพลบค่ำตะวันยอแสง
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
hand-to-mouthadj. หาเช้ากินค่ำ,หากินไปวัน ๆ หนึ่ง
last suppern. อาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์กับสาวกทั้ง12คนก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม่กางเขนจนตาย

English-Thai: Nontri Dictionary
dinner(n) อาหารเย็น,อาหารมื้อค่ำ
dusk(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาค่ำ,แสงขมุกขมัว,ความมืดสลัว,ยามตะวันตกดิน
early(adv) แต่เช้าตรู่,แต่หัวค่ำ,แต่หัววัน
evening(n) เวลาเย็น,ตอนเย็น,ยามเย็น,ยามสายัณห์,ตอนค่ำ,เวลาพลบค่ำ
gloaming(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาพลบค่ำ,ยามสายัณห์
nightfall(n) เวลามืด,ค่ำคืน,เวลาค่ำ
nightly(adv) ทุกคืน,ทุกค่ำคืน
serenade(n) เพลงเกี้ยวสาว,เพลงมโหรียามค่ำ
sup(vi) กินอาหารค่ำ
supper(n) อาหารเย็น,อาหารค่ำ

German-Thai: Longdo Dictionary
reizend(adj) น่ารัก, น่าอยู่, น่าสบาย เช่น Freiburg ist eine reizende Stadt. เมืองไฟรบวร์กเป็นเมืองที่น่ารัก, Der Abend ist reizend. ค่ำคืนนี้สวยงามน่าประทับใจ, See also: S. nett, hübsch,

French-Thai: Longdo Dictionary
soir(n) |m| ช่วงเย็น, ตอนเย็น, เวลาพลบค่ำ เช่น du matin au soir ตั้งแต่เช้าถึงเย็น, See also: A. matin

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top