ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่าใช้จ่าย

   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าใช้จ่าย-, *ค่าใช้จ่าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าใช้จ่าย[N] expenses, See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, รายจ่าย, Example: วิธีการนี้ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, Count unit: บาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expensesค่าใช้จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disbursementsค่าใช้จ่ายการเดินเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
standing chargesค่าใช้จ่ายคงที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
general average expenditureค่าใช้จ่ายความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
uninsured working expensesค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expense loadingค่าใช้จ่ายบวกเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overheadค่าใช้จ่ายประจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oncostค่าใช้จ่ายประจำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
social overheadsค่าใช้จ่ายประจำทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
overheads, socialค่าใช้จ่ายประจำทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distribution costค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Children's allowancesค่าใช้จ่ายของเด็ก [TU Subject Heading]
Cost of operationค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน [TU Subject Heading]
Costsค่าใช้จ่าย [TU Subject Heading]
Costs (Law)ค่าใช้จ่าย (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Costs, Industrialค่าใช้จ่ายในการผลิต [TU Subject Heading]
Family allowancesค่าใช้จ่ายในครัวเรือน [TU Subject Heading]
Transaction costsค่าใช้จ่ายทางธุรกรรม [TU Subject Heading]
Travel costsค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
marginal costค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยในการผลิต เมื่อจำนวนการผลิตเพิ่มมากขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในต้นทุน ดังนั้นทุกๆ หน่วยการผลิตที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ต้นทุนรวมจะเพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยอาจจะลดลง เป็นต้น โดยทั่วไปอย่างง่ายๆ จะคิดจากต้นทุนของหน่วยการผลิตใมหม่ลบด้วยต้นทุนของหน่วยผลิตเดิมก็จะได้ส่วนต่างของต้นทุนที่เปลี่ยนแปลง [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've never figured out what it would cost a year, but I'd like to talk about it with you.เเต่ฉันไม่รู้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายตกปีละเท่าไหร่ ฉันเลยอยากจะปรึกษากับนายดู Rebecca (1940)
Premeditated murder is the most serious charge tried in our criminal courts.สังหารเป็นค่าใช้จ่ายที่ร้ายแรงที่สุดพยายามในศาลทางอาญาของเรา 12 Angry Men (1957)
OK. Then I think that you know that we have a first-degree murder charge here, and if we vote the accused guilty, we've got to send him to the chair.ตกลง แล้วผมคิดว่าคุณรู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายฆาตกรรมครั้งแรกองศาที่นี่ 12 Angry Men (1957)
What do you think that trial cost?คุณคิดอย่างไรกับค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคดีที่? 12 Angry Men (1957)
I bought that at a pawn shop two blocks from the boy's house. It cost six dollars.ผมซื้อที่ร้านค้าจำนำสองช่วงตึกจากบ้านของเด็ก มีค่าใช้จ่ายหกดอลลาร์ 12 Angry Men (1957)
Cost whatever it cost.ต้นทุนค่าใช้จ่ายใดมัน The Old Man and the Sea (1958)
Charge is the joke.ค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องตลก แก้ไข ดาบปลายปืนและค่าใช้จ่าย How I Won the War (1967)
Beatles to battle. Charge!บีทเทิล ที่จะต่อสู้ ค่าใช้จ่ายYellow Submarine (1968)
Blood is a big expense.เลือดเป็นค่าใช้จ่ายขนาดใหญ่ The Godfather (1972)
-War is costly. We can't do business.- สงครามเป็นค่าใช้จ่าย เราไม่สามารถทำธุรกิจ The Godfather (1972)
Then you'll laugh at my expenseต่อมาคุณ'จะหัวเราะเยาะค่าใช้จ่ายของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- Twin overhead cam.ทวินแคมค่าใช้จ่าย บอกเขา เกี่ยวกับพัดลม Mad Max (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าใช้จ่าย[n.] (khāchaijāi) EN: expenses ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; allocation   FR: coût [m] ; dépense [f] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f]
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย[n. exp.] (khāchaijāi khāng jāi) EN: accrued liabilities   
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร[n. exp.] (khāchaijāi dān bukkhalākøn) EN: personnel expense   
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม[n. exp.] (khāchaijāi thāng øm) EN: indirect expenses   FR: dépenses indirectes [f]
ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้[n. exp.] (khāchaijāi thī boēk dāi ) EN: reimbursable expenses ; expense account   
ค่าใช้จ่ายที่เบิกไม่ได้[n. exp.] (khāchaijāi thī boēk mai dāi ) EN: non-reimbursable expenses   
ค่าใช้จ่ายประจำ[n. exp.] (khāchaijāi prajam) EN: running expenses ; running costs ; regular expenses   FR: dépenses courantes [fpl]
ค่าใช้จ่ายอื่น[n. exp.] (khāchaijāi eūn) EN: sundries   FR: autres dépenses [fpl]
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (khāchaijāi bettalet) EN: incidentals   FR: dépenses fortuites [fpl] ; faux frais [mpl]
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ[n. exp.] (khāchaijāi betset) EN: total expenditure   FR: dépense totale [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
tide me over(phrase slang) (เงิน) เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น I need 2,000 Yen to tide me over until tuesday.
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น
incidental(n) ค่าใช้จ่ายจิปาถะ เช่น This document gives you an explanation of all the incidental fees that appear on your tuition statement.
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charge[N] ค่าใช้จ่าย, Syn. expense
cost[N] ค่าใช้จ่าย, See also: จำนวนเงินที่ต้องใช้, Syn. price, payment
disbursment[N] ค่าใช้จ่าย, See also: เงินที่จ่ายไป, Syn. expenditure
expense[N] ค่าใช้จ่าย, Syn. cost, charge, price
out-of-pocket expense[IDM] ค่าใช้จ่ายจริง
incidental expenses[N] ค่าใช้จ่ายเล็กน้อย, Syn. incidentals
milage[N] ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อไมล์, Syn. mileage
outlay[N] ค่าใช้จ่าย, See also: รายจ่าย, Syn. expenditure, outgo
overhead[N] ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ
overheads[N] ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ, Syn. overhead, expenses, cost

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ
club(คลับ) {clubbed,clubbing,clubs} n. กระบอง,ไม้พลอง,ไม้ (ลูกกอล์ฟหรือฮอกกี้) ,ไนต์คลับ,สโมสร,ชมรม,รูปดอกจิกบนไพ่,ส่วนที่คล้ายกระบอง v. ตีด้วยกระบองหรือไม้,รวมกลุ่มเป็นคลับ,รวมกัน,รวบรวม,ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย adj. ร่วมกัน, Syn. staff,
compuserveคอมพิวเซิร์ฟเป็นบริการที่นำคอมพิวเตอร์ของเราไปต่อสายเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ๆ เพื่อจะได้ขอใช้ข้อมูลบางอย่างได้ โดยปกติ การทำเช่นนี้จะต้องจ่ายค่าบริการค่อนข้างแพง นอกจากนั้น บริการ CompuServe ยังมีโปรแกรมเก่า ๆ ที่ยอมให้มีการคัดลอกมาใช้ได้โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก มีเกมให้เรียกมาเล่นได้ พร้อมทั้งให้บริการอย่างอื่นอีกมาก เช่น จะจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้จะขอดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งกีฬา ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
cost(คอสทฺ) {cost,cost,costing,costs} n. ทุน,ต้นทุน,ทุนที่ซื้อมา,ค่าโสหุ้ย,ค่าใช้จ่าย,ค่าตอบแทน,ค่าเสียหาย,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า,เป็นราคา,ต้องใช้,ต้องเสีย vi. หมดเปลือง,สิ้นเปลือง,หาค่าประเมิน -Conf.
cranage(เครน'นิจฺ) n. การใช้ปั้นจั่นยกของหนัก,ค่าใช้จ่ายในการยกของหนักด้วยปั้นจั่น
defray(ดิเฟร') vt. ออกค่าใช้จ่าย,ออกค่าโสหุ้ย, See also: defrayal n. ดูdefray
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
diseconomy(ดิสอีคอน'โนมี) n. ความไม่ประหยัด,ต้นทุนสูง,ค่าใช้จ่ายสูง
dtp(ดีทีพี) ย่อมาจาก desktop publishing ซึ่งแปลว่า การจัดพิมพ์ (หรือการจัดเตรียมต้นแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์) ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน

English-Thai: Nontri Dictionary
cost(n) ราคา,ค่าโสหุ้ย,ทุน,มูลค่า,ต้นทุน,ค่าใช้จ่าย,ค่าเสียหาย
defray(vt) ใช้จ่าย,ชดใช้,ออกค่าใช้จ่าย
expenditure(n) งบประมาณ,การใช้จ่าย,ค่าใช้จ่าย
expense(n) ค่าใช้จ่าย,ค่าโสหุ้ย,ความสิ้นเปลือง,การใช้จ่าย
outgo(n) สิ่งที่ไหลออก,รายจ่าย,ทุน,ค่าใช้จ่าย
outgoing(n) ทางออก,ค่าใช้จ่าย
outlay(n) ทุน,ค่าใช้จ่าย,ค่าโสหุ้ย
upkeep(n) การทะนุบำรุง,ค่าบำรุงรักษา,ค่าใช้จ่ายประจำ
wherewithal(n) อุปกรณ์,เครื่องมือ,ยานพาหนะ,หนทาง,ค่าใช้จ่าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Additional expense (n ) ค่าใช้จ่ายเิพิ่มเติม
undeductible expense (n) ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
費用[ひよう, hiyou] (n) ค่าใช้จ่าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
代金[だいきん, daikin] (n) ค่าใช้จ่าย, มูลค่า , See also: S. 代価、価格,
雑費[ざっぴ, zappi] ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
創業費[そうぎょうひ, sougyouhi] ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท

German-Thai: Longdo Dictionary
Kosten(n) |pl.| ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
Kosten(n) |nur Pl.| ผลรวมรายจ่ายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, ค่าใช้จ่าย เช่น Die beiden Politiker haben ihre Asienreise auf eigene Kosten gemacht. นักการเมืองสองท่านนี้ใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าเดินทางไปทวีปเอเซีย , See also: Related: Ausgaben, Unkosten
Unkosten(n) |nur Pl.| รายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายข้างเคียง (ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับค่ารายจ่ายปกติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง) เช่น Bei unserer Japan-Reise entstanden uns neben den Ausgaen für den Flug Unkosten in Höhe von 1000 Euro. ตอนที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น เราใช้จ่ายไปหนึ่งพันยูโรนอกเหนือจากค่าเครื่องบิน , See also: Related: Ausgaben, Kosten

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top