ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำขอ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำขอ-, *คำขอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอ(n) request, See also: appeal, demand, Syn. คำร้อง, Example: การขอลิขสิทธิ์ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 สามารถขอตรวจและยื่นคำขอได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อขอให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ยื่น, Notes: (กฎหมาย)
คำขอ(n) petition to the crown, See also: petition to the court, appeal to the court, Syn. คำร้องขอ, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: คำซึ่งคู่ความขอให้ศาลมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
คำขอโทษ(n) excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai Definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
คำขอบคุณ(n) thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai Definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดี๋ยวก่อนคำขอผัดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง, ประเดี๋ยวก่อน ก็ว่า.
ประเดี๋ยวก่อนคำขอผัดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง, เดี๋ยวก่อน ก็ว่า.
ยังก่อนคำขอร้องให้รั้งรอไว้ก่อน เช่น ยังก่อน อย่าเพิ่งกิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demandคำขอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
requestคำขอ, คำร้องขอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poverty affidavitคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application, ex parteคำขอฝ่ายเดียว (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex parte applicationคำขอฝ่ายเดียว (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proposalคำขอเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
applicationคำขอเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
application by motionคำขอโดยทำเป็นคำร้อง (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motion for new trialคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ [ดู application for a new trial] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application for a new trialคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ [ดู motion for new trial] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disposalคำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว, คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับ, Example: ใช้ในบางประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา เป็นการกล่าวถึงว่า คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
International Patent Applicationคำขอรับสิทธิบัตรเดียว ที่สามารถยื่นในระดับนานาชาติ 142 ประเทศ, คำขอรับสิทธิบัตรเดียว ที่สามารถยื่นในระดับนานาชาติ 142 ประเทศ, Example: ตามข้อตกลง PCT โดยผ่านจากหมายเลขเดียว ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบตรวจสอบสิทธิบัตรของแต่ละประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Plant Application (Patent)คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ พืชประเภทที่มีการขยายพันธ์แบบไร้เพศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Motions (Law)คำขอ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำขอ[khamkhø] (n) EN: request ; appeal ; demand ; motion ; application ; petition   FR: demande [f] ; requête [f]
คำขอร้อง[khamkhørøng] (n) EN: request ; application
คำขออภัย[khamkhø aphai] (n, exp) EN: apology
คำขอโทษ[khamkhøthōt] (n, exp) EN: excuse ; pardon ; apology  FR: excuse [f] ; regret [m] ; pardon [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apology(n) คำขอโทษ, See also: การขอโทษ, การขอขมา, การขออภัย, Syn. excuse, regrets
appeal(n) คำขอร้อง
invocation(n) คำขอร้อง, See also: การอ้อนวอน, Syn. appeal, petition, supplication
petition(n) คำอ้อนวอน, See also: คำขอร้อง, Syn. prayer, request, supplication
plea(n) คำร้อง, See also: คำขอ, คำขอร้อง, คำวิงวอน, Syn. request, overture
proposal(n) คำขอแต่งงาน, Syn. offer, overture, proposition
wish(n) คำขอร้องอย่างสุภาพ (คำเป็นทางการ), Syn. desire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anadiplosis(แอนนะไดโพล' ซิส) n. การซ้ำคำของอนุประโยคหรือประโยค
apology(อะพอล'โลจี) n. การขออภัย,การขอโทษ,คำขอโทษหรือขออภัย, Syn. plea, excuse
behest(บิเฮสทฺ') n. คำสั่ง,คำขอร้อง,พระบรมราชโองการ, Syn. command
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse
plea(พลี) n. คำแก้ตัว,คำแก้ต่าง,คำแก้ฟ้อง,ข้อต่อสู้ในอรรถคดี,คำขอร้อง,การขอร้อง,การวิงวอน
request(รีเควสทฺ') n. การขอร้อง,ความต้องการ,คำขอร้อง,คำเรียกร้อง,คำอ้อนวอน,สิ่งที่ขอร้อง,ความต้องการ -Phr. (at (by) request ตามคำขอร้อง) vt. ขอร้อง,เรียกร้อง,อ้อนวอน,ขอ,ถามหา, See also: requester n., Syn. desire, wish, appeal
suit(ซูท) n. คำร้อง,คำขอร้อง,การขอร้อง,การขอแต่งงาน,การเกี้ยวพาราสี,การฟ้องร้อง,การฟ้องร้องคดี,คดี,ฎีกา,ชุดเสื้อผ้า,ชุด,ชุดไพ่ดอกสีเดียวกัน,ผู้ติดตาม. vt.,vi. ทำให้เหมาะกับ,เหมาะสม,จัดให้มีชุดเสื้อผ้าหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย
demand(n) ความต้องการ,คำขอร้อง,อุปสงค์,การเรียกร้อง
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง
excuse(n) คำขอโทษ,การให้อภัย,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง
instance(n) ตัวอย่าง,คำขอร้อง,กรณี,โอกาส,ความรีบด่วน,การฟ้องร้อง
invitation(n) คำเชิญ,คำขอร้อง,บัตรเชิญ,การเชิญ
offer(n) คำขอ,ข้อเสนอ,การยกให้,การเสนอ,การถวาย
plea(n) คำขอร้อง,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง,การวิงวอน,การอ้อนวอน
proposal(n) ข้อเสนอ,การขอแต่งงาน,การเสนอความเห็น,คำขอ
request(n) คำร้อง,การขอร้อง,คำขอ,การเรียกร้อง,ความต้องการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
詫び[わび, wabi] (n) คำขอโทษ, See also: 詫び言

German-Thai: Longdo Dictionary
niemand(pron) ไม่มีใคร เช่น Niemand wird ihren Forderungen nachgeben. ไม่มีใครยอมทำตามคำขอร้องของเธอได้
Forderung(n) |die, pl. Forderungen| คำขอร้อง, ความต้องการ เช่น die Forderung anerkennen อนุญาตตามคำขอร้อง, See also: Erfordernis, Frage, Bedarf

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top