ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความพอเพียง

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความพอเพียง-, *ความพอเพียง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They lay down markers for a new human adventure based on moderation, intelligence and sharing.มันได้วางแนวทาง การผจญภัยใหม่ของมนุษย์ อิงความพอเพียง,ภูมิปัญญา และการแบ่งปัน Home (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adequacy[N] ความพอเพียง, See also: ความพอเหมาะ, Syn. sufficiency, enough, Ant. insufficiency, deficiency
enough[N] จำนวนที่พอเพียง, See also: ความพอเพียง, Syn. abundance, adequacy, sufficiency
sufficiency[N] ความพอเพียง, Syn. adequacy, plenty, satiety

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
competence(คอม'พิเทินซฺ) n. ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง, Syn. fitness
enough(อีนัฟ') adj.,adv. พอ,พอเพียง -n. ปริมาณหรือจำนวนที่พอเพียง,ความพอเพียง. -interj. พอแล้ว! หยุด! ดีแล้ว!, Syn. adequate
sufficiency(ซะฟิช'เซินซี) n. ความพอเพียง,จำนวนที่พอเพียง,ปริมาณที่พอเพียง,สัมภาระที่พอเพียง, Syn. adequacy)

English-Thai: Nontri Dictionary
competence(n) ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง,ธนทรัพย์
sufficiency(n) ความพอเพียง,ความเพียงพอ,ความพอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top