ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความตั้งใจ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความตั้งใจ-, *ความตั้งใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความตั้งใจ(n) intention, See also: will, determination, volition, Syn. ความมุ่งมั่น, ความตั้งอกตั้งใจ, Example: งานทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ถ้าผู้ที่ทำงานนั้นมีความตั้งใจในการทำงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วสะความตั้งใจ, ความปรารถนา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reproductive intentionความตั้งใจจะมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attentionความตั้งใจ, สมาธิ, ความสนใจ, การตั้งใจ, ความสนใจ, ความใส่ใจ [การแพทย์]
Distractibilityความตั้งใจเปลี่ยนแปลงง่ายตามสิ่งเร้าต่างๆ,ถูกดึงโดยสิ่งเร้าจากภายนอกได้ง่าย,วอกแวกง่าย [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความตั้งใจ[khwām tangjai] (n) EN: intention
ความตั้งใจ[khwām tangjai] (n) EN: intention ; will ; determination ; volition  FR: intention [f] ; application [f]
ความตั้งใจผิด[khwām tangjai phit] (n, exp) EN: wrong concentration

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aim(n) ความตั้งใจ, See also: จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, Syn. object, plan, purpose
animus(n) ความตั้งใจ, Syn. intention
attention(n) ความสนใจ, See also: ความตั้งใจ, Syn. concentration, heed, Ant. inatention
backbone(n) ความกล้า, See also: ความตั้งใจ, ความเข้มแข็ง, Syn. firmness, fortitude
design(n) จุดประสงค์, See also: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, เป้าหมาย, Syn. object, intention
determination(n) ความมุ่งมั่น, See also: ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่, Syn. decision, purpose, resolution
ear(n) ความตั้งใจ, See also: ความสนใจ, Syn. attention, need
effect(n) ความตั้งใจ, Syn. intention, purport
Slow and steady wins the race(idm) ความตั้งใจและความขยันจะนำความสำเร็จมาให้
intent(n) เจตนา (คำทางการ), See also: ความตั้งใจ, จุดประสงค์, Syn. aim, intention, purpose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desist(ดิซิสทฺ',ดิซิสทฺ') vt. หยุด,ระงับ,เลิกล้มความตั้งใจ., See also: desistance n. ดูdesist desistence n. ดูdesist, Syn. cease
determination(ดิเทอร์มิเน'เชิน) n. การกำหนดความแน่นอน,การตกลงใจ,ความตั้งใจ,การยุติ,การสิ้นสุด -S.decision, Ant. uncertainty
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious
eye(อาย) n. ตา,นัยน์ตา,จักษุ,สายตา,การดู,การจ้อง,ความตั้งใจ,ความคิด,ข้อคิด,ทัศนะ,ช่อง,รู,ทิศทางลม,ตาของหน่อพืช,จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง,สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู,ดูแล,เพ่งเล็ง) -pl. eyes,eyen, Syn. observe, wa
hent(เฮนทฺ) vt. เข้าใจ. n. การเข้าใจ,ความตั้งใจ
intent(อินเทนทฺ') n. เจตนา,ความตั้งใจ,ความมุ่งหมาย,จุดประสงค์,ความหมาย,ความสำคัญ. adj. ยึดมั่น,แน่วแน่,มุ่งหมายไว้,ตั้งใจไว้., See also: intently adv. intentness n., Syn. intention
intention(อินเทน'เชิน) n. เจตนา,ความตั้งใจ,เป้าหมาย, See also: intentional adj. ซึ่งมีเจตนาเกี่ยวกับความตั้งใจ ความมุ่งหมาย, เป้าหมาย
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้
mind-set(ไมด`เชท) n. ความตั้งใจ ความโน้มเอียง
thought(ธอท) n. ความคิด,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา,การพิจารณา,ความตั้งใจ vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ think, Syn. idea, notion

English-Thai: Nontri Dictionary
design(n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์
determination(n) การตกลงใจ,ความตั้งใจ,ความแน่นอน,การกำหนด
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
intention(n) ความตั้งใจ,เจตนา,ความมุ่งหมาย
mind(n) จิตใจ,เชาวน์,ความตั้งใจ,ความคิด,สติปัญญา,ความทรงจำ
volition(n) ความตั้งใจ,ความเต็มใจ,กำลังใจ,ความปรารถนา
will(n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intentionality(n) ความตั้งใจ, เจตนา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
意志[いし, ishi] (n) ความตั้งใจ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
熱意[ねつい, netsui] TH: ความตั้งใจจริง  EN: zeal

German-Thai: Longdo Dictionary
absichtilich(adj, adv) ด้วยความตั้งใจ, See also: mit Absicht
gewissenhaft(adj, adv) ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความตั้งใจ อย่างมีสติ อย่างระมัดระวัง

French-Thai: Longdo Dictionary
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, Ant. début, commencement

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top