ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คลุมเครือ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลุมเครือ-, *คลุมเครือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลุมเครือ(v) be ambiguous, See also: be vague, be obscure, be indistinct, Example: สถานการณ์ตอนนี้ยังคลุมเครืออยู่, Thai Definition: ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้, ไม่แน่ใจ
คลุมเครือ(adv) vaguely, See also: indistinctly, ambiguously, obscurely, Syn. กำกวม, Example: เขาพูดคลุมเครือจนจับใจความอะไรไม่ได้, Thai Definition: พูดไม่บ่งชัดไปทางใดให้จะแจ้ง
คลุมเครือ(v) be dim, See also: be dull, be cloudy, be overcast, be gloomy, Example: อากาศคลุมเครือตลอดวัน จะมืดก็ไม่มืด จะสว่างก็ไม่สว่าง, Thai Definition: ลักษณะที่ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้ (ใช้แก่ลักษณะอากาศ)
คลุมเครือ(adj) vague, See also: ambiguous, obscure, unclear, indistinct, Syn. กำกวม, Example: ผู้เขียนใช้สัญลักษณ์ที่คลุมเครือ ผู้อ่านอาจไม่เข้าใจ, Thai Definition: ลักษณะที่ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลุมเครือว. ลักษณะที่กํ้ากึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้ เช่น อากาศที่จะมืดก็ไม่มืด จะสว่างก็ไม่สว่าง เรียกว่า อากาศคลุมเครือ, อาการไข้ที่จะหายก็ไม่หาย จะหนักก็ไม่หนัก เรียกว่า ไข้คลุมเครือ, พูดไม่บ่งชัดไปทางใดให้จะแจ้ง เรียกว่า พูดคลุมเครือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fuzzyคลุมเครือ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลุมเครือ[khlumkhreūa] (v) EN: be ambiguous ; be vague ; be obscure ; be indistinct ; be dull ; dim  FR: être imprécis ; être vague ; être ambigu

English-Thai: Longdo Dictionary
vaguely(adv) อย่างไม่ชัดเจน, อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dark(adj) ลึกลับ, See also: คลุมเครือ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น, ไม่ชัดเจน, Syn. mysterious, hidden
fog(vi) คลุมเครือ, See also: มืดมน, ไม่ชัดเจน, Ant. clear
imprecise(adj) คลุมเครือ, See also: ไม่แน่ชัด, ไม่ถูกต้อง, Syn. vague, Ant. exact, precise precise
indeterminate(adj) ซึ่งไม่แน่ชัด, See also: คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, Syn. indefinite, vague, Ant. definite, determinate, obvious
indistinct(adj) คลุมเครือ, See also: มัว, เลือนราง, ไม่ชัดเจน, Syn. blurred, fuzzy, unclear, Ant. clear
inexplicit(adj) ซึ่งไม่ชัดเจน, See also: คลุมเครือ, Syn. ambiguous, uncertain
left-handed(adj) กำกวม, See also: คลุมเครือ, น่าสงสัย, ไม่จริงใจ, Syn. ambiguous, doubtful, insincere
misty(adj) ไม่ชัดเจน, See also: คลุมเครือ, Syn. obscure, vague
muddy(adj) ยุ่งเหยิง, See also: คลุมเครือ, Syn. dull, Ant. clearly
nebulous(adj) คลุมเครือ, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. unclear, vague

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambiguity(แอมบิกิว' อีที) n., (pl. -ties) ความมีสองนัย, ความหมายที่คลุมเครือ, คำพูดที่คลุมเครือ, ภาวะกำกวม, Syn. vagueness, deceptiveness, Ant. clearness, certainty
ambiguous(แอมบิก' กิวเอิส) adj. คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ.
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
chaotic(เคออท'ทิค) adj. อลหม่าน,สับสน,วุ่นวาย,ไร้ระเบียบ,คลุมเครือ, Syn. deranged
cryptic(คริพ'ทิค,-เคิล) adj. ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ลับ,คลุมเครือ,เกี่ยวกับรหัส,สั้น, Syn. hidden, obscure
cryptical(คริพ'ทิค,-เคิล) adj. ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ลับ,คลุมเครือ,เกี่ยวกับรหัส,สั้น, Syn. hidden, obscure
dark(ดาร์ค) adj. มืด,มืดมน,มัว,ดำคล้ำ,ซ่อนเร้น,เร้นลับคลุมเครือ,ชั่วช้า n. ความมืด,กลางคืน,ที่มืด,สีดำ -Phr. (in the dark ไม่รู้ เป็นความลับ) vi. มืด., See also: darkish adj. ดูdark darkishness n. ดูdark, Syn. dim
darken(ดาร์ค'เคิน) {darkened,darkening,darkens} vt. ทำให้มืด,ทำให้เศร้าหมอง vi. กลายเป็นมืดหรือคลุมเครือ
darkling(ดาร์คฺ'ลิง) adv. ในที่มืด. adj. กำลังมืด,คลุมเครือ
darkly(ดาร์คฺ'ลี) adv. คลุมเครือ,ซึ่งปรากฎในที่มืด,ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ไม่สมบูรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
ambiguity(n) ความกำกวม,ความคลุมเครือ,ความเคลือบคลุม
ambiguous(adj) กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย
cryptic(adj) ลึกลับ,ลับ,ซ่อนเร้น,คลุมเครือ
darken(vt) ทำให้มืด,ดำลง,มัวลง,ทำให้คล้ำ,ทำให้คลุมเครือ
darkness(n) ความมืด,ความมืดมัว,ความดำ,ความคลุมเครือ,ความชั่วร้าย
dim(adj) ทึบ,หมอง,มัว,สลัว,ไม่สว่าง,ไม่แจ่มใส,คลุมเครือ,มืดมัว
dubious(adj) น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,คลุมเครือ
fog(n) หมอก,ควัน,ฝ้า,ความคลุมเครือ,ความมัว,ความยุ่งใจ
foggy(adj) เต็มไปด้วยหมอก,คล้ายหมอก,มีหมอกลง,คลุมเครือ,สลัว
indefinable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่มีกำหนด,คลุมเครือ,วินิจฉัยไม่ได้

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top