ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ครอง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครอง-, *ครอง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้ปกครองท้องที่(n, phrase) Local Administration Officer

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอง(v) put on, See also: wear, Syn. นุ่งห่ม, Example: พระบวชใหม่ครองผ้าเองยังไม่เป็น, Thai Definition: นุ่งห่ม (ใช้แก่นักบวช)
ครอง(v) occupy, See also: possess, hold, control, enter into possession, Syn. ครอบครอง, Example: ตระกูลของท่านพระยาได้ครองสิทธิ์ที่ทำกินนี้มาโดยตลอด, Thai Definition: เป็นเจ้าของ
ครอง(v) rule, See also: govern, reign, administer, administrate, be at the helm of the state, Syn. ปกครอง, Example: เจ้าเมืองครองเมืองด้วยความสงบสุขนานถึง 10 ปี, Thai Definition: ดูแลและบริหารในฐานะที่เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น
ครองใจ(v) carry one's favour, See also: govern one's heart, maintain popular morale, win the one's heart, Syn. ชนะใจ, Example: รถนั่งขนาดเล็กยังครองใจกลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้ปานกลางถึงดีซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศอยู่
ครองชีพ(v) live, See also: earn one's livelihood, make a living, support oneself, Syn. ดำรงชีพ, เลี้ยงชีพ
ครองตัว(v) take care of oneself, See also: conduct oneself, Example: ถึงแม้สามีของฉันจะตายไปแล้ว แต่ฉันยังครองตัวของฉันเองได้มาจนทุกวันนี้
ครองสติ(v) remain conscious, See also: keep quiet, Syn. คงสติ, คุมสติ, มีสติ, ตั้งสติ, Example: เขาครองสติของเขาไว้ได้ระหว่างฉุกเฉิน
ครองโลก(v) dominate the world, Syn. ครอบครองโลก, Example: อิรักอยากครองโลกเลยสั่งสมอาวุธไว้มากมาย, Thai Definition: มีสิทธิปกครองเหนือผู้คนและทรัพย์สินบนโลก
ครองจีวร(v) dress in yellow rope, See also: wear the yellow robe, Syn. ห่มจีวร, Thai Definition: นุ่งห่มจีวร
ครองตลาด(v) dominate the market, Example: ในปัจจุบันจอสีกำลังเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้นทุกขณะ และมีแนวโน้มที่จะมาครองตลาดแทนจอภาพแบบขาวดำ, Thai Definition: ควบคุมตลาดทั้งหมด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครอง(คฺรอง) ก. ปกครองรักษาโดยความเป็นใหญ่ เช่น ครองเมือง
ครองดำรงไว้, รักษาไว้, เช่น ครองสิกขา ครองชีพ ครองตัว
ครองนุ่งห่ม (ใช้แก่นักบวช) เช่น ครองจีวร ครองผ้า
ครองถือสิทธิเป็นเจ้าของ เช่น เอาไปครองเสียหลายวัน.
ครองราชสมบัติก. ดำรงอยู่ในราชสมบัติ.
ครองแครง(คฺรองแคฺรง) น. ชื่อขนมทำด้วยแป้งกดบนพิมพ์ที่เป็นรอยริ้ว ๆ คล้ายฝาหอยแครง ต้มกับกะทิ, ถ้าทอดกรอบเคล้านํ้าตาลเคี่ยว เรียกว่า ครองแครงกรอบ.
แต่งครอง เช่น แต่งเมือง ว่า ครองเมือง.
เสวย ๑ครอง เช่น เสวยราชย์.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอง[khrøng] (v) EN: occupy ; possess ; hold ; control ; enter into possession ; have in hand  FR: occuper ; posséder ; gagner ; détenir
ครอง[khrøng] (v) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state  FR: régir ; gouverner ; régner
ครอง[khrøng] (v) EN: put on ; wear  FR: endosser
ครองชีพ[khrøngchīp] (v) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself  FR: vivre ; gagner sa vie
ครองราชย์[khrøngrāt] (v) EN: reign ; succeed to the throne  FR: régner
ครองแผ่นดิน[khrøng phaendin] (v, exp) EN: reign ; rule over  FR: régner

English-Thai: Longdo Dictionary
PTA(n) ย่อมาจาก Parents Teacher Associationแปลว่า สมาคมครูผู้ปกครอง เช่น The Bangkok PTA (Parent Teacher Association) works to help every child realize his/her full potential through programs and advocacy.
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น
Good Governance(n) ธรรมาภิบาล, หลักการที่นำมาใช้บริหารงานปกครองในปัจจุบัน เช่น We regard "good governance" as such that should help countries to achieve sustainable and self-reliant development and social justice.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
occupy(vt) ดำรงตำแหน่ง, See also: ครองตำแหน่ง, Syn. hold
reign(vi) ครองราชย์, See also: ครองราชสมบัติ, ครองบัลลังก์, ครองแผ่นดิน, Syn. govern, rule

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
anglo-norman(แอง' โกลนอร์' มัน) adj. เกี่ยวกับสมัย ค.ศ.1066-1155 เมื่ออังกฤษถูกปกครองโดยชาวนอร์มัน, เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในอังกฤษในสมัยดังกล่าว. -n. คนหรือภาษาในสมัยดังกล่าว
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident, Ant. doubtful, hazy
archdiocese(อาร์คได'โอซีส) n. เขตปกครองของ archbishop. -archdiocesan adj.
archduchy(อาร์ค'ดัชซี) n. เขตปกครองของ archduke หรือ archduchess

English-Thai: Nontri Dictionary
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
appropriate(vt) ยึดครอง,จัดสรรไว้,ตั้งเงินไว้
arrogate(vt) ยึดครอง,ถือสิทธิ์,แอบอ้างสิทธิ์,เหมาเอาว่า,ทึกทัก
ascendancy(n) อำนาจวาสนา,การขึ้นครองตำแหน่ง
autarchy(n) การปกครองแบบเอกาธิปไตย
autonomous(adj) อิสระ,เกิดขึ้นเอง,ซึ่งปกครองตนเอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Eltern(n) |pl.| ผู้ปกครอง
Anzahlung(n) |die, pl. Anzahlungen| เงินส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายไปก่อน เพื่อจะได้ครอบครองสินค้านั้นๆ , เงินมัดจำ เช่น Ich konnte die Anzahlung von 150 Euro für das Flugticket nicht leisten. = ผมไม่สามารถจ่ายเงินมัดจำจำนวน 150 ยูโร สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินได้
bewohnen(vt) |bewohnte, hat bewohnt + A| ครอบครอง(ที่ดิน, ที่อยู่อาศัย), ครอง, อาศัยอยู่, มีถิ่นที่อยู่ เช่น Diese Etage ist von einer japanischen Familie bewohnt. = Auf dieser Etage wohnt eine japanische Familie. ชั้นนี้ถูกครอบครองโดยครอบครัวชาวญี่ปุ่น หรือ ครอบครัวชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่บนชั้นนี้, See also: Related: wohnen
Staat(n) |der, pl. Staaten| รัฐ,ประเทศ, มลรัฐ (หรือชุมนุมชนที่มีการปกครองเดียวกัน) เช่น Die Europäische Gemeinschaft (EG) besteht aus zwölf Staaten.
Absolutismus(n) |der| การปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบบเผด็จการทางการเมือง

French-Thai: Longdo Dictionary
remplir(vt) 1)เติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในภาชนะจนเต็ม, ยึดครองพื้นที่ว่าง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top